Du er her:


Foto: Pål Bugge

Vindkraft i Østfold

Østfold har stor befolkningstetthet, små utmarksarealer og stor forventet befolkningsvekst. Dette betyr at det blir kort avstand mellom vindturbiner og boliger/hytter, noe som medfører direkte og indirekte helserisiko for de som blir naboer til vindkraftanleggene.

Østfolds utmarksarealer er for små til at det kan beregnes trygge buffersoner mellom fastboende og vindindustrifeltene. Dessuten kolliderer de fleste av de foreslåtte områdene mot andre viktige samfunnsinteresser som naturvern og friluftslivsinteresser.

De negative effektene toppes med at det til tross for den kraftige subsidieringen som ligger i Grønne sertifikater, så finnes det ingen erstatningsordning for ufrivillige naboer til vindkraftverk slik som i den danske verditapslovgivningen. Ordningen med grønne sertifikater er av tidligere statssekretær Heidi Sørensen i Miljøverndepartementet omtalt som ”en subsidiering av ødeleggelse av norsk natur.” Professor i samfunnsøkonomi Anders Skonhoft har uttalt: ”Samfunnsregnskapet for alle planlagte vindkraftprosjekter er negativ, og samfunnsøkonomien er enda mer negativ fordi kostnadene ved miljøødeleggelser ikke er tatt med.”

Norge trenger ikke mer kraft og strømforbruket i Europa er avtagende pga. lavkonjunkturen. Norge har solid økonomi og lav arbeidsledighet, og vi har tid til å tenke oss om flere ganger før vi setter i gang en nedbygging av våre siste naturområder. Stillhet vil i fremtiden ha langt større verdi enn subsidiert elkraft. At de foreslåtte vindturbiner blir liggende eksponert i landskapet, at konstruksjonene blir uvanlig høye >180 meter, samt at de blir liggende i verdifulle natur- og friluftsområder, taler mot at vi bør gå inn for den foreliggende plan.

Hvorvidt Østfold, i hele tatt, er egnet som vindkraftprodusent er lite diskutert i forslaget. De undertegnede foreninger har her tatt denne diskusjonen og konkluderer med at vi er positive til grønn energi, også vindmøller såfremt de settes opp langs veier og jernbane og evt. i kulturlandskapet.

Østfold er for lite til at vi kan omgjøre våre siste stille ”ødemarksområder” til vindindustriområder.

Publikasjoner fra Vestfjellas Venner

Artikkelen ble sist oppdatert: 11.10.2013

Nyheter

Vestfjella1024
Vindkraft

Vestfjella reddet!

20.04.2015 | Sist oppdatert: 20.04.2015

Olje- og energidepartementet fastholder NVEs vedtak om avslag til konsesjonssøknaden til Aremark Vindpark AS (Havgul clean energi AS). - Jeg har lagt avgjørende vekt på at planområdet for vindkraftverket ligger i et stort, sammenhengende og lite berørt område, som bør vernes mot store inngrep. Vindkraftverket vil ha negative virkninger for friluftslivet og naturverdier i området som overstiger fordelene. Det er derfor ikke grunnlag for å gi konsesjon, sier olje- og energiminister Tord Lien.

Nei til vindkraft logo

NEI til vindkraftverk!

21.09.2013 | Sist oppdatert: 21.09.2013

Dette ble vedtatt på Naturvernforbundets landsmøte i Trondheim 30.08 - 01.09.

20130304_155452

Vestfjella reddet!

04.03.2013 | Sist oppdatert: 12.03.2013

Det er med stor glede at vi konstaterer at NVE har avslått søknaden om konsesjon til Kjølen Vindpark i Vestfjella i Aremark kommune, Østfold. Det er gode nyheter når miljøet vinner over kortsiktig profitt som ville ført med seg uoprettelige skader i vårt fylke sine siste store villmarksområder.

Viser fra 1 til 4 av totalt 7 artikler