Behovet for uteareal

Forskrift om miljørettet helsevern i barnehager og skoler skal bidra til at miljøet i barnehager, skoler og andre virksomheter fremmer helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold samt forebygger sykdom og skade.
Helsefremming og ikke bare sikkerhet er et vesentlig punkt. Man skal også forebygge sykdom og skade på sikt. I dag krymper arealene, og kreative løsninger som ballbinger på taket og flere meter høye lekeapparater, skal kompensere for manglende plass. Det er lite grønt og få naturinnslag, særlig i sentrumsnære barnehager hvor behovet er desto større. Funksjonsfattigdom og et stort apparatfokus preger områdene og det bygges også uteområder på tak for å kompensere for manglende plass. Manglende budsjetter til vedlikehold og drift av uteområdene gjør ikke saken bedre.

Det bør legges til rette for et minstekrav om 25 m2 pr barn i barnehager.

Dette vil kunne bidra til mindre slitasje på det som vokser og gror. Dermed kan barna få tilgang til naturlige omgivelser og større naturnærhet, mer biologisk mangfold, sanseopplevelser for både funksjonsfriske og funksjonshemmede. Muligheten for å redusere bruken av falldekker av plast og dermed redusere forurensning, vil også være helsefremmende for barn.