Du er her:

Rapporter, hefter og notater

De nyeste rapportene:

Nyheter

Unike skoger

Denne rapporten tar for seg 28 unike skogområder i Norge som ikke er vernet eller er i verneprosess. Områdene beskrives med vekt på verneverdi etter kriterier som urørthet, sjeldenhet, truethet, store forekomster av rødlistearter, sjeldne og truede vegetasjonstyper, store områder etc. Alle områdene oppfyller ulike mangler i dagens skogvern svært godt og det er avgjørende at alle sikres i sin helhet gjennom en tradisjonell verneprosess etter naturvernloven.

Hvitbok for norske fiskerier 2006 - bakgrunnsdata til strukturutvalget

Denne utgaven er redigert med det nylig nedsatte strukturutvalget og dets arbeid for øye. Den inneholder utvalgte kapitler og statistikker fra tidligere utgaver av hvitbøker fra Naturvenforbundet. I tillegg kommer nye data fra budsjettnemnda sin rapport for regnskapsåret 2004 som har blitt offentliggjort i år. Tallmaterialet er i all hovedsak hentet fra budsjettnemnda, fiskeridirektoratet og salgslagene.

Fluormiljøgifter i allværsklær

Denne rapporten tar for seg en analyse som viser allværsklær inneholder høye nivåer av fluorerte miljøgifter. Analysen er gjort av Norsk institutt for luftforskningundersøkelse på oppdrag fra Naturvernforbundet og Svenska Naturskyddsföreningen. Giftstoffene kommer fra impregneringsmidlene som jakkene er behandlet med, og spres både til luft og vann.

Hva gjør vi med fem hundre tusen tonn plast? (Plastrapporten)

Plast er et syntetisk materiale som i all hovedsak lages av fossil olje eller gass. Plast er knyttet til flere ulike miljøproblemer: økt drivhuseffekt, overgjødsling, forsuring, miljøgiftutslipp og forsøpling. Målt i volum, er opptil 80 prosent av husholdningsavfallet i dag plast. Denne rapporten tar for seg resirkulering av plast og hva produsenter, forbrukere og myndigheter kan gjøre.

Fjellnatur - Hytter - Landskapsendring

Rapporten Fjellnatur – Hytter – Landskapsendring er basert på et prosjekt for å kartlegge den eksplosive veksten i hyttebyggingen i fjellet. Prosjektet ble gjennomført av Naturvernforbundet i Oppland 2004/2005.

Rovdyrhefte - 004 med rett til å drepe

Informasjons- og debattheftet ”004 – med rett til å drepe?” består av intervjuer, forskningsresultater og praktisk erfaring. Hvorfor trenger vi rovdyra? Hvordan unngå at sauen blir tatt av rovdyr? Holdninger til rovdyr i andre land Rovdyr og reindrift Hvordan jobber en vokterhund?

Viser fra 61 til 72 av totalt 115 artikler