Du er her:

Rapporter, hefter og notater

De nyeste rapportene:

Artikkelen ble sist oppdatert: 16.02.2012

Nyheter

Fluorerade miljögifter i impregneringsmedel

Denne rapporten tar for seg fluorerte miljøgifter i sprayflasker med impregnering som brukes for å gjøre fritidsklær, barnedresser, sko, barnevogner etc. vannavstøtende. 11 av 13 testede produkter fra det nordiske markedet inneholder fluorerte miljøgifter. Rapporten er skrevet i samarbeid med av vår svenske søsterorganisasjon Den svenska naturskyddsföreningen (teksten er på svensk).

Transportstrategi for miljø og næringsliv

Rapporten er et bidrag til arbeidet med Nasjonal transportplan 2010–2019 (NTP). Den fokuserer på framkommelighet, trafikksikkerhet, miljø og tilgjengelighet for alle. Framkommelighet begrunnes i stor grad med næringslivets behov og kan komme i konflikt med ulike miljømål og samfunnsøkonomisk nytte. Denne rapporten vil vi peke på løsninger for næringslivet som i mindre grad kommer i konflikt med miljømålet.

Status of Russia's decommission fund (rapport på russisk)

Stenging og nedbygging av gamle atomreaktorer er dyrt, og tilstrekkelige midler er nødvendig for at det skal kunne skje på en miljømessig, sosial og økonomisk forsvarlig måte. I denne rapporten kan du lese om Russlands dekommisjoneringsfond. Rapporten er på russisk samt at det finnes et kort sammendrag på engelsk.

Nasjonalparkar i levande bygder

Ein vedvarande konflikt mellom bygdene og naturvernet kan vere slitande for begge. Spørsmålet er om det finst ein veg framover til meir felles nytte for både naturvernet og bygdene, om bygdene kan tene pengar på at folk vil oppleve flott natur. Denne rapporten presenterer nokre av dei realitetane som må ligge til grunn for å svare på spørsmålet. Nokre forslag til svar vil også komme.

Unike skoger

Denne rapporten tar for seg 28 unike skogområder i Norge som ikke er vernet eller er i verneprosess. Områdene beskrives med vekt på verneverdi etter kriterier som urørthet, sjeldenhet, truethet, store forekomster av rødlistearter, sjeldne og truede vegetasjonstyper, store områder etc. Alle områdene oppfyller ulike mangler i dagens skogvern svært godt og det er avgjørende at alle sikres i sin helhet gjennom en tradisjonell verneprosess etter naturvernloven.

Hvitbok for norske fiskerier 2006 - bakgrunnsdata til strukturutvalget

Denne utgaven er redigert med det nylig nedsatte strukturutvalget og dets arbeid for øye. Den inneholder utvalgte kapitler og statistikker fra tidligere utgaver av hvitbøker fra Naturvenforbundet. I tillegg kommer nye data fra budsjettnemnda sin rapport for regnskapsåret 2004 som har blitt offentliggjort i år. Tallmaterialet er i all hovedsak hentet fra budsjettnemnda, fiskeridirektoratet og salgslagene.

Fluormiljøgifter i allværsklær

Denne rapporten tar for seg en analyse som viser allværsklær inneholder høye nivåer av fluorerte miljøgifter. Analysen er gjort av Norsk institutt for luftforskningundersøkelse på oppdrag fra Naturvernforbundet og Svenska Naturskyddsföreningen. Giftstoffene kommer fra impregneringsmidlene som jakkene er behandlet med, og spres både til luft og vann.

Hva gjør vi med fem hundre tusen tonn plast? (Plastrapporten)

Plast er et syntetisk materiale som i all hovedsak lages av fossil olje eller gass. Plast er knyttet til flere ulike miljøproblemer: økt drivhuseffekt, overgjødsling, forsuring, miljøgiftutslipp og forsøpling. Målt i volum, er opptil 80 prosent av husholdningsavfallet i dag plast. Denne rapporten tar for seg resirkulering av plast og hva produsenter, forbrukere og myndigheter kan gjøre.

Fjellnatur - Hytter - Landskapsendring

Rapporten Fjellnatur – Hytter – Landskapsendring er basert på et prosjekt for å kartlegge den eksplosive veksten i hyttebyggingen i fjellet. Prosjektet ble gjennomført av Naturvernforbundet i Oppland 2004/2005.

Viser fra 61 til 72 av totalt 120 artikler