Rapporter fiske og marint miljø

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.01.2010

Nyheter

Rapport tyvfiske på hummer

Rapport fra feltarbeid sommeren 2008 og oppskrift på frivillig oppsyn. Flere personer har vært ute i felten for å lete etter ulovlige redskaper. Denne rapporten gir en oversikt over funn og erfaringer fra skjærgården og til slutt en oppskrift på hvordan andre kan delta aktivt i det frivillige oppsynet langs kysten.

Hvitbok for norske fiskerier 2006 - bakgrunnsdata til strukturutvalget

Denne utgaven er redigert med det nylig nedsatte strukturutvalget og dets arbeid for øye. Den inneholder utvalgte kapitler og statistikker fra tidligere utgaver av hvitbøker fra Naturvenforbundet. I tillegg kommer nye data fra budsjettnemnda sin rapport for regnskapsåret 2004 som har blitt offentliggjort i år. Tallmaterialet er i all hovedsak hentet fra budsjettnemnda, fiskeridirektoratet og salgslagene.

Store urapporterte utslipp av fluormiljøgifter fra oljeplattformer i Nordsjøen

Oljeindustrien på norsk sokkel har hatt et årlig samlet utslipp av omkring 7,5 tonn fluorholdige miljøgifter, deriblant den nye verstingen PFOS. Forurensningen har funnet sted ved at brannslukkingsskum/brannvann med fluortensider har blitt sluppet rett ut i sjøen ved øvelser, tester og brannslukking. Utslippene har vært unntatt fra rapportering, og har derfor ikke tidligere vært kjent.

Viser fra 1 til 12 av totalt 14 artikler

Relaterte tema