Rapporter naturvern

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.01.2010

Nyheter

Nasjonalparkar i levande bygder

Ein vedvarande konflikt mellom bygdene og naturvernet kan vere slitande for begge. Spørsmålet er om det finst ein veg framover til meir felles nytte for både naturvernet og bygdene, om bygdene kan tene pengar på at folk vil oppleve flott natur. Denne rapporten presenterer nokre av dei realitetane som må ligge til grunn for å svare på spørsmålet. Nokre forslag til svar vil også komme.

Unike skoger

Denne rapporten tar for seg 28 unike skogområder i Norge som ikke er vernet eller er i verneprosess. Områdene beskrives med vekt på verneverdi etter kriterier som urørthet, sjeldenhet, truethet, store forekomster av rødlistearter, sjeldne og truede vegetasjonstyper, store områder etc. Alle områdene oppfyller ulike mangler i dagens skogvern svært godt og det er avgjørende at alle sikres i sin helhet gjennom en tradisjonell verneprosess etter naturvernloven.

Fjellnatur - Hytter - Landskapsendring

Rapporten Fjellnatur – Hytter – Landskapsendring er basert på et prosjekt for å kartlegge den eksplosive veksten i hyttebyggingen i fjellet. Prosjektet ble gjennomført av Naturvernforbundet i Oppland 2004/2005.

Rovdyrhefte - 004 med rett til å drepe

Informasjons- og debattheftet ”004 – med rett til å drepe?” består av intervjuer, forskningsresultater og praktisk erfaring. Hvorfor trenger vi rovdyra? Hvordan unngå at sauen blir tatt av rovdyr? Holdninger til rovdyr i andre land Rovdyr og reindrift Hvordan jobber en vokterhund?

Plantevernmidler og Norge og EU

Rapporten ser på hvordan EU-tilpasning kan medføre en kuvending for norsk politikk innenfor bruk av plantevernmidler. EU-direktivet om godkjenning og markedsføring av plantevernmidler inneholder bestemmelser som har vært meget kontroversielle innad i EU. Hvis direktivet blir norsk lov, vil det bety en avgjørende svekkelse av norske krav til godkjenning av plantevernmidler.

Inn i den Europeiske Union?

Rapporten gir en oversikt over EU-forhandlingene, en gjennomgang av Regjeringens fremstilling av resultatet, og en summarisk oversikt over resultatene på de enkelte områdene som det har vært forhandlinger om.

Viser fra 13 til 24 av totalt 24 artikler