Skyteglade rovviltnemnder

Naturvernforbundets rapporten viser at rovviltnemndene går langt over faglige anbefalinger når jaktkvotene settes. Naturvernforbundet har derfor bedt Riksrevisjonen om å granske rovviltnemndenes praksis.

I forhold til de faglige anbefalingene øker rovviltnemndene jaktkvotene på gaupe i 80 % av tilfellene - uten å oppgi noen faglig begrunnelse. Rapporten avdekker svært alvorlige forhold, og Naturvernforbundet mener mange av nemndenes praksis er klart i strid med det mandatet de skal forvalte.

Fra 1997 til 2004 ble gaupebestanden nesten halvert, fra 481 til 258 dyr. Den dramatiske reduksjonen kom etter flere år med svært høy jakt.

Rovviltnemndene skal begrunne at økningene de gjør ikke reduserer bestanden til under det som er politisk vedtatt. Den nye naturmangfoldloven som trådte i kraft i 2009 er heller ikke tatt med i vurderingen for 2010, viser rapporten.

Les mer om hva rapporten avslører i nettsaken:
Rovviltnemndene klages inn for Riksrevisjonen