Unike skoger

Denne rapporten tar for seg 28 unike skogområder i Norge som ikke er vernet eller er i verneprosess. Områdene beskrives med vekt på verneverdi etter kriterier som urørthet, sjeldenhet, truethet, store forekomster av rødlistearter, sjeldne og truede vegetasjonstyper, store områder etc. Alle områdene oppfyller ulike mangler i dagens skogvern svært godt og det er avgjørende at alle sikres i sin helhet gjennom en tradisjonell verneprosess etter naturvernloven.