Du er her:

ovn, mosambik, keramikk

Alberto Maluane har arbeidet med keramikk i over 30 år og ser nå fram til å få en elektrisk dreieskive for å kunne øke produksjonen og ta vare på helsa. Foto: Naturvernforbundet

Pionerer viser vei mot en bærekraftig bruk av trekull

I Mosambik er det stadig flere som nå produserer og bruker trekull på måter som hindrer avskoging og reduserer energiutgiftene.

Lite effektiv produksjon og bruk av trekull
I Mosambik er trekull det vanligste brenselet til matlaging i byer og tettsteder. Bruken er økende og prisen har økt betydelig de siste årene. Stadig nye skogområder hugges, noe som viser seg i at trekullet produseres stadig lengre vekk fra brukerne. Produksjon av trekull sysselsetter anslagsvis 40 000 mennesker og gir en betydelig ekstrainntekt for mange, men svært lite effektive produksjonsteknikker brukes. Treplanting foregår i svært liten grad, og det er liten kunnskap om hogstteknikker og hvilke treslag som er best egnet. I matlagingen brukes for det meste svært lite effektive ovner, og i store områder med utbredt bruk av trekull er ikke forbedrete ovner tilgjengelig. 

Lite skal til for å få fire ganger så mye energi ut av hvert tre
Organisasjoner som er med i Forum for Energy and Sustainable Development in Mozambique (FEDESMO) arbeider med foregangsmenn og -kvinner i lokalsamfunn i alle provinsene i landet for at trekull skal bli produsert og brukt på en mer effektiv måte. Organisasjonene demonstrerer mulighetene og bistår med markedsføring. Gjennom prosjektet har det kommet i gang mange små produksjonsenheter. I Maputo, hvor det største potensialet er, har prosjektet bidratt til at forbedrete ovner nå finnes på markedet.

I løpet av de vel tre årene som dette prosjektet har vart, har flere hundre trekullprodusenter tatt i bruk miler som gjør at de får opp til dobbelt så mye trekull som før fra samme mengde trevirke. I tillegg har mange tusen familier tatt i bruk ovner som gjør at de oppnår opp til dobbelt så stor effekt som før fra samme mengde trekull. Bruk av effektive miler og ovner gir til sammen fire ganger så mye energi ut av hvert tre. Det blir dermed bare behov for å hogge en firedel av det en gjør i dag. Den økonomiske gevinsten er stor, og investeringene er lave, slik at dette er en løsning som er oppnåelig for alle.

Myndighetene må spille en mer aktiv rolle
Partnerorganisasjonene til Naturvernforbundet bruker den innsikten som de har fått gjennom dette grasrotarbeidet overfor relevante myndigheter på alle nivå. Dette gjør de fordi de ser at rammevilkårene må endres for at omleggingen skal skje raskt nok og i stort nok omfang. Den nye bioenergistrategien foreslår at trekullprodusentene må bruke effektive teknikker for å få lisens. Kontroll av ulovlig virksomhet bør økes, og det bør legges bedre til rette for produksjon av ovner i lokal småskala og i industriskala. I tillegg må kunnskap om fordelene med omlegging til mer effektiv produksjon og bruk av trekull spres i alle mulige kanaler som myndighetene har til rådighet.

Samtidig ser organisasjonene at mange av de aktivitetene som ulike myndighetsaktører gjennomfører innenfor dette feltet, trenger forbedringer for at de skal gi ønsket effekt. Her kan organisasjonene både gi råd til myndighetene om utformingen av myndighetenes aktiviteter og være aktive partnere i gjennomføringen på grasrota. FN-initiativet «Sustainable Energy for All» er en aktuell plattform for et slikt samarbeid, der Mosambik er ett av partnerlandene.

Bruk av ved på landsbygda
På landsbygda brukes ved på åpent bål til matlaging. Dette er forbundet med betydelige helseskader. Prosjektet jobber også med effektive og røykfrie vedovner.  

Hvor mye: I de fire første årene av avtaleperioden 2012-2016 har Norad støttet prosjektet med til sammen 9,6 millioner kroner.

Kilder: Årsrapporter fra Naturvernforbundets partnerorganisasjoner i Mosambik og Naturvernforbundets egen stab

Partnere: Organisasjoner som er med i Forum for Energy and Sustainable Development in Mozambique (FEDESMO) http://www.fedesmo.org.mz/

Artikkelen ble sist oppdatert: 31.08.2015