Du er her:

Nyheter

Protesterer mot Høg-Jæren vindpark

06.05.2008:

Jæren Energi ønsker å øke antallet vindturbiner i Høg-Jæren vindpark fra 27 til 32, og søker NVE om tillatelse til konsesjonsutredning. Norsk Ornitologisk Forening avdeling Rogaland mener søknaden er mangelfull og utilstrekkelig og at utredningsplikten ikke er oppfylt. Naturvernforbundet slutter seg til dette synet.

Seier i Suldal

06.05.2008:

Kraftverkseieren i Helganesåno i Suldal søkte om å få fritak for kravet om minstevannføring i elva. Naturvernforbundet protesterte og viste til at tiltaket ville få store negative konsekvenser for dyreliv og landskapsopplevelse. Nå har NVE gitt forbundet fullt medhold og Helganesåno er dermed sikret et minimum med vannføring. Les mer på suldal.miljostatus.no. Se også 30.05.2007.

Innsigelse til Ulvarudlå

21.01.2008:

Fylkesmannen har fremmet innsigelse til tre reguleringsplaner som omfatter Lyses planlagte vindkraftverk på Ulvarudlå i Time og Bjerkreim kommuner. Sjekk saken her: http://www.fylkesmannen.no/fagom.aspx?m=36570&amid=1794674 Fylkesmannen støtter fylkesdelplanen for vindkraft og sier nei til seks av sju omsøkte vindkraftprosjekt i Sør-Rogaland.

Nei til seks av syv vindparker

21.01.2008:

Miljøbevegelsen i Rogaland avviser seks av sju søknader om vindkraftanlegg i Sør-Rogaland. Samtlige anleg ligger innenfor fylkesdelplanens nei-områder. Naturvernforbundet er også skeptisk til den syvende, Eikeland/Steinsland, selv om dette prosjektet for det meste ligger i et ja-område. Det skyldes helt ny informasjon om et stort rovfugltrekk i området.

Viser fra 13 til 16 av totalt 69 artikler