Du er her:

  • Rogaland
  • Uakseptabelt naturinngrep på Åkra
Heiavatn naturreservat vil bli berørt av omkjøringsvegen ved Åkra. Foto: Erik Thoring

Heiavatn naturreservat vil bli berørt av omkjøringsvegen ved Åkra. Foto: Erik Thoring.

Uakseptabelt naturinngrep på Åkra

Ny omkjøringsveg ved Åkra på Karmøy vil få sterkt negative konsekvenser for truete arter og verdifullt naturmangfold. Det er heller ikke behov for veien som kan komme til å koste nær en milliard kroner, skriver Per Magnus Haugen Presthammer, Gunvar Mikkelsen og Erik Thoring i et leserinnlegg i Haugesunds Avis.

- Omkjøringsveien er ikke bare et pengesløseri uten sidestykke for et fåtall bilister, skriver innsenderne.

- Den vil også ødelegge store arealer med uerstattelig matjord; veien vil skjære gjennom et unikt kulturlandskap som har blitt til og holdt i hevd gjennom århundrer. Veien vil også gjøre livet vanskeligere for flere rødlistede arter (bl.a. vipe, hubro og åkerrikse), og den vil berøre to naturreservater og én nasjonalt utvalgt naturtype (kystlynghei). Både boforhold og friluftslivet øst og nord for Åkra vil også bli sterkt negativt påvirket av en ny vei som skjærer gjennom området, og som vil generere mye støy. Både en kraftig økning i kostnadsestimater, redusert trafikk gjennom Åkra (altså gjennomgangstrafikk) og ny forvaltningspraksis som følge av Naturmangfoldloven og ny rødliste, burde alt i alt tilsi en grundig revurdering av prosjektet. Men så har ikke skjedd".

Det er Kommunal- og moderniseringsdepartementet som har godkjent veiprosjektet på tross av innsigelser fra fylkesmannen i Rogaland og Klima- og miljødepartementet. Seks organisasjoner, deriblant Naturvernforbundet, klaget vedtaket inn for Sivilombudsmannen. Hele klagen kan du lese et annet sted her. 

https://www.h-avis.no/debatt/meninger/leserinnlegg/bruk-bompengene-fornuftig-i-stedet-for-a-oke-takstene/o/5-62-566243

 

Nyheter

Viper 2 foto Ingvar Grastveit

Vipeseier i Time

31.10.2018

Vipene på Mossigemarkene i Time kommune, kan se framtida lysere i møte. Fylkesmannen tillater ikke nydyrking av en av de beste vipelokalitetene i kommunen.

Dalen I

Ulovlig deponi ved Jørpeland?

16.10.2018

Naturvernforbundet i Strand har varslet myndighetene om mulig ulovlig deponi samt forurensende drift av Dalen pukkverk utenfor Jørpeland. Kommunen har nå varslet kontrolltilsyn av virksomheten.

IMG_7386

Alle elsker trær

14.09.2018

I hvert fall mange nok til å fylle Lille Maritim i Haugesund og Mostun Natursenter i Stavanger. Tre foredragsholdere, hvorav to forfattere, underholdt 160 tilhørere onsdag og torsdag 12 og 13.september.

Viser fra 1 til 4 av totalt 500 artikler