Du er her:

Det viktigste leveområde for viper i Stavanger ligger vegg i vegg med E39 ved Byhaugtunnelen.

Det viktigste leveområde for viper i Stavanger ligger vegg i vegg med E39 ved Byhaugtunnelen.

Vipene vant på Stokka!

Administrasjonen i Stavanger kommune ønsket å bygge turvei midt gjennom et vipehabitat på Stokka i Stavanger. Det ville ikke politikerne. Tirsdag 27.februar sa et enstemmig kommunalstyre nei til turveien, etter påtrykk fra Naturvernforbundet og NOF Stavanger og omegn.

Forslaget om en turvei tvers i gjennom våtmarksområdet vil  føre til store inngrep i kulturlandskapet og alvorlige forstyrrelser for områdets rike fugleliv, uttalte Naturvernforbundet og NOF.

Området øst for Litle Stokkavatnet er det viktigste leveområdet og hekkeområdet i Stavanger kommune for bakkehekkende vadefugler, deriblant rødlistearten vipe. Vipa er en direkte truet art som er i sterk tilbakegang. Hekkepopulasjonen ved Litle Stokkavatnet er stabil og kanskje den eneste levedyktige på sikt i kommunen. I tillegg er området viktig gjenværende hekkeplass for flere par med tjeld og et par med rødlistearten storspove. Kanskje er også vadefuglen enkeltbekkasin i ferd med å bli en hekkefugl her. Når det gjelder tjeld er det flere par som hekker i dette området 

​Her er vedtaket som ble gjort av kommunalstyret for miljø og utbygging etter forslag fra "vipevennen" i FrP, Leif Arne Moi Nilsen:

Sak 29/18

Forslag til disposisjonsplan for friområdet øst for Litle Stokkavatn
1.       Kommunalstyret for miljø og utbygging ser den nye foreslåtte traseen (Eksisterende driftsvei i retning nord sør) som lite tjenlig, og den tas ut av planen. Bommene beholdes slik de fremstår i dag. De eksisterende turstier i Byhaug skråningen oppgraderes, og gjøres mer tilgjengelige for befolkningen. Virkemidlene er å rydde skog langs dagens turvei, med lavt vegetasjonsbelte. Det vurderes å lyssette deler av turstien.
2.       Det søkes aktuelle myndigheter om det er mulig å gi et naturlig, avgrenset område status som fuglereservat.
3.       Området forpaktes som i dag, og skjøttes ved hjelp av grasslått og beiting.
4.       Fjerning av predatorer, særlig grevling, intensiveres, og arbeidet med dette settes i gang straks.  Det lages en plan på årlig predatorkontroll.
5.       Det lages informasjonsskilter om fugleartene i området på to plasser, her settes det opp to enkle fugletårn.
6.       Våtmarksområdene utvides og tilrettelegges på beste måte med hensyn til fuglelivet.
7.       Parkeringsareal, aktivitetsareal og areal for fordrøyning/ sedimentering av overvann, lokaliseres helt sør i området, her er lokalisering vist som prinsipp. Hvordan disse anleggene plasseres i forhold til hverandre, kan bli justert.
8.       Skulle ikke det pågående arbeide og planlegging av sykkelsti føre frem, ønsker KMU at det opparbeides sykkel trase parallelt med eksisterende sykkel og gangsti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

Majoren foto RM

Lyst å gjøre en innsats for sjøfuglene?

05.04.2017

Da kan du møte opp i båthavna ved Børevigå kl 18 på fredag og bli med Naturvernforbundet på ryddesafari. Vi skal nemlig rydde fem av Stavangers seks egenerklærte sjøfuglreservater.

Marøy olaf

Dugnadsrekord i 2016

05.04.2017

Naturvernforbundet på Nord-Jæren (NNJ) satte ny dugnadsrekord i 2016 takket være Olaf Schraml. Han var i en periode arbeidsledig og jobbet dugnad på flere av lokallagets dugnadsprosjekter.

Bilde04

Fylkeslaget har årsmøte 24.april

02.04.2017

24.april er det klart for årsmøte i Naturvernforbundet i Rogaland. Møtet starter kl 18 i Inge Steenslands Hus (Mostun natursenter) og blir etterfulgt av utstillingsåpning kl 19.30.

Viser fra 33 til 36 av totalt 500 artikler