Du er her:

Det viktigste leveområde for viper i Stavanger ligger vegg i vegg med E39 ved Byhaugtunnelen.

Det viktigste leveområde for viper i Stavanger ligger vegg i vegg med E39 ved Byhaugtunnelen.

Vipene vant på Stokka!

Administrasjonen i Stavanger kommune ønsket å bygge turvei midt gjennom et vipehabitat på Stokka i Stavanger. Det ville ikke politikerne. Tirsdag 27.februar sa et enstemmig kommunalstyre nei til turveien, etter påtrykk fra Naturvernforbundet og NOF Stavanger og omegn.

Forslaget om en turvei tvers i gjennom våtmarksområdet vil  føre til store inngrep i kulturlandskapet og alvorlige forstyrrelser for områdets rike fugleliv, uttalte Naturvernforbundet og NOF.

Området øst for Litle Stokkavatnet er det viktigste leveområdet og hekkeområdet i Stavanger kommune for bakkehekkende vadefugler, deriblant rødlistearten vipe. Vipa er en direkte truet art som er i sterk tilbakegang. Hekkepopulasjonen ved Litle Stokkavatnet er stabil og kanskje den eneste levedyktige på sikt i kommunen. I tillegg er området viktig gjenværende hekkeplass for flere par med tjeld og et par med rødlistearten storspove. Kanskje er også vadefuglen enkeltbekkasin i ferd med å bli en hekkefugl her. Når det gjelder tjeld er det flere par som hekker i dette området 

​Her er vedtaket som ble gjort av kommunalstyret for miljø og utbygging etter forslag fra "vipevennen" i FrP, Leif Arne Moi Nilsen:

Sak 29/18

Forslag til disposisjonsplan for friområdet øst for Litle Stokkavatn
1.       Kommunalstyret for miljø og utbygging ser den nye foreslåtte traseen (Eksisterende driftsvei i retning nord sør) som lite tjenlig, og den tas ut av planen. Bommene beholdes slik de fremstår i dag. De eksisterende turstier i Byhaug skråningen oppgraderes, og gjøres mer tilgjengelige for befolkningen. Virkemidlene er å rydde skog langs dagens turvei, med lavt vegetasjonsbelte. Det vurderes å lyssette deler av turstien.
2.       Det søkes aktuelle myndigheter om det er mulig å gi et naturlig, avgrenset område status som fuglereservat.
3.       Området forpaktes som i dag, og skjøttes ved hjelp av grasslått og beiting.
4.       Fjerning av predatorer, særlig grevling, intensiveres, og arbeidet med dette settes i gang straks.  Det lages en plan på årlig predatorkontroll.
5.       Det lages informasjonsskilter om fugleartene i området på to plasser, her settes det opp to enkle fugletårn.
6.       Våtmarksområdene utvides og tilrettelegges på beste måte med hensyn til fuglelivet.
7.       Parkeringsareal, aktivitetsareal og areal for fordrøyning/ sedimentering av overvann, lokaliseres helt sør i området, her er lokalisering vist som prinsipp. Hvordan disse anleggene plasseres i forhold til hverandre, kan bli justert.
8.       Skulle ikke det pågående arbeide og planlegging av sykkelsti føre frem, ønsker KMU at det opparbeides sykkel trase parallelt med eksisterende sykkel og gangsti.

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Nyheter

Rykand, nesten heile, pan

Ikke rør fossene i Årdal

21.05.2017

Clemens Kraft har fått vann på mølla er utbyggingen av Ullestadelva i Årdal. Nå vil kraftselskapet rørlegge det meste av de resterende elvene og fossene i heia. Men motstanden er massiv.

Eik

Hvor mange store eiker har vi?

21.05.2017

Noen hundre? Eller kanskje flere tusen? Det er det ingen som vet. De store eikene i Rogaland er ikke systematisk kartlagt. Det kan du gjøre noe med.

Hallgeir-langeland

To nye år med Langeland

25.04.2017

Hallgeir Langeland ble valgt for to nye år som styreleder på fylkeslagets årsmøte i går, mandag 24.april. Årsmøtet sier nei til Jærlina (ytre trase) og fire-felts motorvei til Kristiansand.

Forside rygjavern nr 1-2017

Rygjavern er ute!

21.04.2017

Da skal alle medlemmer i Rogaland ha fått papirutgaven av årets første Rygjavern. Har den gått deg hus forbi kan du laste ned bladfilen her.

Viser fra 33 til 36 av totalt 500 artikler