Du er her:

Urbane måker.

Urbane måker.

Takhekkende sjøfugl

Mange sjøfuglarter har vist markert og ubrutt nedgang de siste 20-30 åra. Det gjelder terneartene, de fleste måkene og i særlig grad fiskemåka. Men en vesentlig del av bestanden har søkt tilhold på hustak. Det gjelder flere steder på Nord-Jæren, men særlig i næringsområdene på Forus og i Risavika og Dusavika.

På oppdrag fra Naturvernforbundet kartla Ecofact AS  i 2008 forekomstene av takhekkende sjøfugl. Samtidig ble det gjorde rede for hvilke tiltak bedriftene kan iverksette for å redusere konfliktene mellom folk og fugl. Overvåkingen av sjøfuglene på hustak skal etter planen pågå til og med 2012.

Artikkelen ble sist oppdatert: 13.05.2010

Nyheter

Takhekkende måker 2011

Urbane måker holder stand

10.01.2012 | Sist oppdatert: 10.01.2012

Bestanden av takhekkende måker på Nord-Jæren har økt de siste fire årene, viser tellingene som Ecofact AS har gjort for Naturvernforbundet i 2011. Bestanden av fiskemåker har økt med nær 20 prosent til 202 hekkende par i fjor.

Takhekkende måker 2010

Øker mest på Forus

16.10.2010 | Sist oppdatert: 01.11.2010

Forus er takhekkende måkers førstevalg. Det går fram av årets bestandsovervåking på Nord-Jæren som er utført av Ecofact AS på oppdrag for Naturvernforbundet. Hekkebestanden av fiskemåker på Forus er mer enn dobbelt så stor som bestandene i Risavika og Dusavika

Stor måkebestand på hustak

Stor måkebestand på hustak

27.04.2009:

173 par fiskemåker hekket på hustak i Dusavik, Risavik og på Forus i fjor - nesten like mange som ble registrert i samtlige fuglefredningsområder og reservater i Rogaland. Tallene kommer fram i en rapport som Naturforvalteren AS har gjort på oppdrag for Naturvernforbundet. I rapporten blir det foreslått tiltak som kan minske konflikten mellom folk og fugl.

Bedre sjøfuglvern i Stavanger

Bedre sjøfuglvern i Stavanger

29.05.2008:

Bystyret i Stavanger vedtok vinteren 2006 vern av seks hekkeplasser for sjøfugl. Men vedtaket må følges opp med reguleringsplaner slik at det kan gjennomføres tiltak. Naturvernforbundet ber om at det fra og med 2009 kan innføres ilandstigningsforbud på de seks holmene i Stavangerskjærgården.

Viser fra 1 til 4 av totalt 5 artikler