Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensingen i de største byene. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp

Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med ca. 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig

Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, bl.a. gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi høyhastighetsbaner som gjør flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig

Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.09.2018

Nyheter

Prøvekjøre
Trår til for klimakutt

Lar deg prøvekjøre elsykkel

25.11.2013

Er du usikker på om du vil prøve el-sykkel? Naturvernforbundet i Hordaland lar deg prøve elsykkel, og se om det kan gjøre det lettere å la bilen stå.

Vorma
Baneutbygging nord for Eidsvoll:

Truer fuglefredningsområde

22.11.2013

Jernbaneverket er i gang med å bygge nytt klimavennlig dobbeltspor mot Lillehammer. Men arbeidet langs Mjøsa gir store inngrep i strandsonen. – Mer naturvennlige alternativer må utredes, mener Naturvernforbundet.

Bil og tog e18 lysaker
Klar tale fra Plan- og bygningsetaten i Oslo

Ny E 18 i Bærum frontkolliderer med miljøet

05.09.2013

Planene for ny E 18 mellom Lysaker og Slependen gir mer forurensning, flere biler på veiene og gjør det betydelig vanskeligere å øke andelen kollektivtrafikk. Derfor ber Plan- og bygningsetaten i Oslo at byrådet setter ned foten for planene.

Togbilde
Arendalsuka:

Bygger dobbeltspor i Arendal sentrum

09.08.2013

- Tida er inne for bedre og raskere tog til Arendal! Dette sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe fra Naturvernforbundet i Kristiansand, som kjemper for en oppgradering av 75 år gamle Sørlandsbanen.

Sørvestbanen
Gjør stas på toget:

Feira 75 år med Sørlandsbanen

21.06.2013

Naturvernforbundet i Vest-Agder feira i dag Sørlandsbanens 75-årsjubileum. - Nå må vi se framover, og bidra til at jernbanen også blir framtidas miljøvennlige framkomstmidel, sier Marten Rostvåg Ulltveit-Moe, leder i Kristiansand.

Dobbeltspor(2)
Nasjonal transportplan:

Langt mer vei enn bane

13.05.2013

De neste fire årene startes det opp bygging av fire–fem ganger så mye ny motorvei som ny jernbane i Sør-Norge. Motorveiene bygges parallelt med jernbanen og vil føre til at toget taper kampen om passasjerene.

Godstog i Gudbrandsdalen

Stort potensial for mer gods på bane

22.03.2013

Forutsatt tilstrekkelige virkemidler – deriblant en konkurransedyktig og kapasitetssterk infrastruktur for tog – er det et potensial for å få firedoble godsmengdene på jernbane mellom Østlandet og Midt-Norge i 2025, sett i forhold til 2008. Dette viser en ny rapport fra Naturvernforbundet.

Viser fra 41 til 48 av totalt 82 artikler

Relaterte tema