Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensingen i de største byene. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp

Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med ca. 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig

Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, bl.a. gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi høyhastighetsbaner som gjør flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig

Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.09.2018

Nyheter

800px-MF_Sogn_en_route_from_Moss_to_Horten
Statens vegvesens utredning om kryssing av Oslofjorden framlagt i dag:

Bedre ferjetilbud en fullgod løsning også på lang sikt

19.11.2014 | Sist oppdatert: 19.11.2014

Statens vegvesen har i dag lagt fram sin utredning om kryssing av Oslofjorden. Etaten anbefaler at det på kort sikt blir et bedre ferjetilbud Horten–Moss. – Dette er en god konklusjon, som Naturvernforbundet stiller seg bak. Vi mener at et bedre ferjetilbud og en løsning for trafikken gjennom Moss også vil være en god langsiktig løsning, som ivaretar behovet for mobilitet uten store skader på natur og klima, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Lokaltog ved Hauketo i Oslo
Jernbanesatsing:

Må sikre miljøgevinster

25.06.2014 | Sist oppdatert: 28.06.2014

Det er bra at regjeringen vil ha kraftig jernbanesatsing. Men hvordan sikrer vi at dette gir miljøresultater? Og hvordan bør jernbanenettet utnyttes for å øke klimaeffekten?

Svensk bilde foto kasper dudzik-trafikverket
Ministermøte

Ber om svorsk togsatsing

02.12.2013 | Sist oppdatert: 26.08.2014

Tirsdag møter samferdselsminister Ketil Solvik-Olsen den svenske infrastrukturministeren. En bred og sterk allianse av organisasjoner oppfordrer ministeren til å ta initiativ til et norsk-svensk jernbanesamarbeid.

Prøvekjøre
Trår til for klimakutt

Lar deg prøvekjøre elsykkel

25.11.2013 | Sist oppdatert: 27.11.2013

Er du usikker på om du vil prøve el-sykkel? Naturvernforbundet i Hordaland lar deg prøve elsykkel, og se om det kan gjøre det lettere å la bilen stå.

Vorma
Baneutbygging nord for Eidsvoll:

Truer fuglefredningsområde

22.11.2013 | Sist oppdatert: 24.06.2014

Jernbaneverket er i gang med å bygge nytt klimavennlig dobbeltspor mot Lillehammer. Men arbeidet langs Mjøsa gir store inngrep i strandsonen. – Mer naturvennlige alternativer må utredes, mener Naturvernforbundet.

Bil og tog e18 lysaker
Klar tale fra Plan- og bygningsetaten i Oslo

Ny E 18 i Bærum frontkolliderer med miljøet

05.09.2013 | Sist oppdatert: 04.09.2013

Planene for ny E 18 mellom Lysaker og Slependen gir mer forurensning, flere biler på veiene og gjør det betydelig vanskeligere å øke andelen kollektivtrafikk. Derfor ber Plan- og bygningsetaten i Oslo at byrådet setter ned foten for planene.

Togbilde
Arendalsuka:

Bygger dobbeltspor i Arendal sentrum

09.08.2013 | Sist oppdatert: 21.03.2018

- Tida er inne for bedre og raskere tog til Arendal! Dette sier Marte Rostvåg Ulltveit-Moe fra Naturvernforbundet i Kristiansand, som kjemper for en oppgradering av 75 år gamle Sørlandsbanen.

Sørvestbanen
Gjør stas på toget:

Feira 75 år med Sørlandsbanen

21.06.2013 | Sist oppdatert: 21.06.2013

Naturvernforbundet i Vest-Agder feira i dag Sørlandsbanens 75-årsjubileum. - Nå må vi se framover, og bidra til at jernbanen også blir framtidas miljøvennlige framkomstmidel, sier Marten Rostvåg Ulltveit-Moe, leder i Kristiansand.

Viser fra 41 til 48 av totalt 85 artikler

Relaterte tema