Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensingen i de største byene. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp

Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med ca. 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig

Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, bl.a. gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi høyhastighetsbaner som gjør flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig

Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.09.2018

Nyheter

Dobbeltspor(2)
Nasjonal transportplan:

Langt mer vei enn bane

13.05.2013 | Sist oppdatert: 14.05.2013

De neste fire årene startes det opp bygging av fire–fem ganger så mye ny motorvei som ny jernbane i Sør-Norge. Motorveiene bygges parallelt med jernbanen og vil føre til at toget taper kampen om passasjerene.

Godstog i Gudbrandsdalen

Stort potensial for mer gods på bane

22.03.2013 | Sist oppdatert: 28.03.2013

Forutsatt tilstrekkelige virkemidler – deriblant en konkurransedyktig og kapasitetssterk infrastruktur for tog – er det et potensial for å få firedoble godsmengdene på jernbane mellom Østlandet og Midt-Norge i 2025, sett i forhold til 2008. Dette viser en ny rapport fra Naturvernforbundet.

Hole
Statens vegvesens anbefalte vegløsning gir:

Høyest vekst i klimagassutslipp og størst skade for naturmiljøet

18.03.2013 | Sist oppdatert: 22.03.2013

Statens vegvesen anbefaler at E 16 fra Skaret nord for Sollihøgda til Hønefoss bygges ut til firefelts motorveg. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom går hardt ut mot forslaget, som vil gi økte klimagassutslipp, store naturinngrep og nedbygging av verdifulle jordressurser.

Kolumbus_0505
Nasjonal transportplan:

Bra kollektivløft for byområdene

15.03.2013 | Sist oppdatert: 21.03.2013

Ifølge Aftenposten vil regjeringen gi 26 mrd. kroner til den lokale kollektivtransporten i de største byene fra 2014 til 2023. En betingelse for å få penger er at byene tar grep som gjør at veksten i persontransporten tas med kollektivtransport, sykkel og gange. – Dette er svært gledelig og helt nødvendig for at Stortingets mål i klimaforliket skal kunne innfris, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Holen

Vil ha raskere utbygging av dobbeltspor

12.03.2013 | Sist oppdatert: 15.03.2013

Naturvernforbundet ønsker raskere utbygging av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien på bekostning av motorveier ved siden av jernbanen.

Fly

Kraftig utslippsvekst fra norske flyselskap

26.02.2013 | Sist oppdatert: 26.02.2013

Norske flyselskap har økt sine klimagassutslipp med 80 prosent i perioden 2006–2011, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenlikning har personbilene i Norge økt sine utslipp med 1 prosent i samme periode. Klimatrusselen gjør at myndighetene må få kontroll på den uhemmede veksten i utslippene fra flytrafikken.

1

Mer enn femti organisasjoner krever klimakutt i Nasjonal transportplan

25.01.2013 | Sist oppdatert: 25.01.2013

Mer enn femti organisasjoner overleverte i dag et opprop til regjeringen hvor de krever at den kommende nasjonale transportplanen fører til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren. Blant de som har undertegnet, er Fagforbundet, NHO Logistikk og Transport, KS, Norges Automobil-Forbund, Den norske kirke, AUF, Unge Høyre og Utdanningsforbundet.

Viser fra 49 til 56 av totalt 85 artikler

Relaterte tema