Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensingen i de største byene. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp
Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med ca. 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig
Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, bl.a. gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi høyhastighetsbaner som gjør flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig
Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 21.03.2013

Nyheter

Godstog

Godsutvikling i revers

24.08.2011

Aftenposten melder i dag om at NSBs godsselskap, CargoNet, kan bli nødt til å trappe ned godstrafikken på jernbane drastisk fordi banenettet er for dårlig. Ifølge CargoNet vil dette resultere i 100 000 flere trailerlass på veiene hvert år.

Bilko på motorvei E18
Ny rapport fra OECD:

Mener Norge må gjøre mer

19.05.2011

OECD har i dag lagt fram en rapport hvor de gjennomgår Norges miljøinnsats og kommer med klare anbefalinger om at Norge må gjøre mer for å redusere klimagassutslippene, spesielt i transportsektoren.

Trikk 3 oslo

Vil ha grønnere byområder

22.03.2011

Det er et stort potensial for å redusere biltrafikken og legge om til mer miljøvennlig transport i byområdene. I tiden fram mot kommunevalget ønsker Naturvernforbundet debatt om miljøvennlige transportløsninger.

Oslo gate med mye trafikk
Transportutredning levert regjeringen:

Trenger færre biler og mer kollektivt i byene

01.02.2011

Norge kommer ikke til å innfri sine miljømål dersom det ikke tas kraftige grep for å dempe bilbruken i byområdene. Det viser en utredning regjeringen mottok i dag.

Fly pa flyplass vinter

Nye flyruter knuser miljøtiltak

23.12.2010

Antall passasjerer til og fra norske flyplasser økte med med mer enn 10 prosent i tredje kvartal i år sett i forhold til samme periode i fjor. Og veksten ser ut til å fortsette. Samferdselsdepartementet har gitt Oslo Lufthavn grønt lys for å utvide terminalen slik at antall passasjerer kan økes fra dagens om lag 19 millioner årlig til 28 millioner.

Oslo gate med mye trafikk
Tiltak for bedre luftkvalitet:

Foreslår ny forurensningsavgift for bilister

30.11.2010

Regjeringen har i flere år lovet at det skal utformes en nasjonal handlingsplan for bedre luftkvalitet som beskriver nødvendige tiltak og virkemidler for å nå nasjonale mål for lokal luftkvalitet. Den mangler fremdeles. Astma- og Allergiforbundet og Naturvernforbundet krever nå tiltak.

Høyhastighetsbaner:

Offensivt utredningsmandat

19.02.2010

Regjeringen har i dag overlevert Jernbaneverket et nytt mandat for utredning av høyhastighetsbaner. – Det er et offensivt mandat. Det er bra, sier Holger Schlaupitz, fagleder i Norges Naturvernforbundet. – Mandater peker på mange viktige momenter som skal utredes grundig. Vi forventer at det følger med nok penger til å gjennomføre dette arbeidet.

Stor bil SUV
Klimakur 2020:

Vinn-vinn-effekter i transportsektoren

17.02.2010

Etatsprosjektet Klimakur la i dag fram sin rapport som peker på tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp i Norge. Rapporten peker på mange transporttiltak som i sum vil kunne gi 3,0–4,5 mill. tonn CO2-ekvivalenter lavere utslipp årlig enn hva som forventes uten en ekstra innsats.

Viser fra 57 til 64 av totalt 70 artikler