Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensingen i de største byene. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp

Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med ca. 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig

Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, bl.a. gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi høyhastighetsbaner som gjør flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig

Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.09.2018

Nyheter

Tog3

Venta på toget

19.09.2012

Toget har gitt inspirasjon til flere tusen sanger rundt om i verden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har valgt ut noen togsanger og satt sammen ei spilleliste for samferdselsminister Marit Arnstad. Spillelista ble gitt ministeren i det hun satte seg på toget til Larvik i dag.

Togpassasjerer pa perrong

Bompenger til jernbanen - ja takk!

23.07.2012

Regjeringen åpnet i forrige uke for at bompenger i framtiden skal kunne brukes til å finansiere jernbaneutbygging. Naturvernforbundets råd er klokkeklart: Forslaget er strålende!

Trikk 3 oslo (smalere)

Vil ha transportpolitikk for folk og miljø

04.07.2012

Regjeringen skal på nyåret legge fram en ny nasjonal transportplan, som legger rammene for transportpolitikken i årene framover og skal gjelde for perioden 2014–2023. – Nå er det på tide å få en transportplan som gjør det enklere for folk å reise miljøvennlig. Da kan vi ikke fortsette å satse på bredere veier og større flyplasser, som bidrar til enda mer trafikk, særlig ikke når det finnes gode alternativer, sier nestleder i Naturvernforbundet, Ingeborg Gjærum.

IMG_1730

Oslopakke 3 – mot klimaforliket

13.06.2012

– Oslopakke 3 går i stikk motsatt retning av klimaforliket som ble vedtatt i Stortinget i går. Klimameldingen og klimaforliket legger opp til at veksten i transporten i de store byregionene skal tas med kollektivtrafikk, sykkel og gange. For å klare det må også kommunene legge planer som bygger opp om dette, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

E6 og Østfoldbanen ved Hølen i Vestby Foto Leif Harald Ruud
Krever tydeligere miljøprofil på transportplanen:

Mer jernbane, færre motorveier og flyplassutvidelser

29.02.2012

For at transportsektoren skal ta klimaproblemet på alvor, må det gjøres noen tøffe og tydelige valg. – Vi må satse på jernbane framfor nye motorveier og flyplassutvidelser. Bygger vi bare mer av alt, spises klimagevinsten fra jernbanen opp av økt vei- og flytrafikk, påpeker leder Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Tog vestfossen
Jernbaneutbygging på Østlandet:

– Kommunene må bidra

16.02.2012

Jernbaneverket overleverte i dag sin intercity-utredning til samferdselsministeren. Den viser at det er mulig å bygge ut det såkalte intercity-trianglet mellom Halden, Lillehammer og Skien til moderne dobbeltspor på ti år. Naturvernforbundet mener kommunene sitter med nøkkelen for å få det til å bli en suksess.

IMG_0610

Vei i viktig verneområde

02.02.2012

Miljøverndepartementet avgjorde nylig striden om utvidelse av riksvei 22 i Nordre Øyern naturresevat i utbyggers favør. – Ut fra det sterke politiske presset som utviklet seg, var vi forberedt på utfallet, sier lokalaktivistene Mette Sperre og Liv Grøtvedt.

Flytoget-ved-Oslo-Lufthavn utsnitt
Miljøorganisasjonene:

Klimavennlige høyhastighetsbaner

25.01.2012

Jernbaneverkets høyhastighetsutredning la i dag fram sine anbefalinger. – Rapportene viser at det er et betydelig trafikkgrunnlag for høyhastighetsbaner i Norge, og at togtrafikken vil være lønnsom og bidra til nye reisevaner som reduserer klimagassutslippene fra vei- og flytrafikken, er miljøorganisasjonenes respons.

Viser fra 57 til 64 av totalt 82 artikler

Relaterte tema