Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensningen i de største byene, samt til mikroplast i naturen. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp

Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med cirka 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig

Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, blant annet gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi jernbane med høyere hastighet og mer kapasitet som kan gjøre flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig

Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.04.2021

Nyheter

Holen

Vil ha raskere utbygging av dobbeltspor

12.03.2013 | Sist oppdatert: 15.03.2013

Naturvernforbundet ønsker raskere utbygging av dobbeltspor til Halden, Lillehammer og Skien på bekostning av motorveier ved siden av jernbanen.

Fly

Kraftig utslippsvekst fra norske flyselskap

26.02.2013 | Sist oppdatert: 26.02.2013

Norske flyselskap har økt sine klimagassutslipp med 80 prosent i perioden 2006–2011, ifølge nye tall fra Statistisk sentralbyrå. Til sammenlikning har personbilene i Norge økt sine utslipp med 1 prosent i samme periode. Klimatrusselen gjør at myndighetene må få kontroll på den uhemmede veksten i utslippene fra flytrafikken.

1

Mer enn femti organisasjoner krever klimakutt i Nasjonal transportplan

25.01.2013 | Sist oppdatert: 25.01.2013

Mer enn femti organisasjoner overleverte i dag et opprop til regjeringen hvor de krever at den kommende nasjonale transportplanen fører til reduserte utslipp av klimagasser fra transportsektoren. Blant de som har undertegnet, er Fagforbundet, NHO Logistikk og Transport, KS, Norges Automobil-Forbund, Den norske kirke, AUF, Unge Høyre og Utdanningsforbundet.

E6 og Østfoldbanen ved Hølen i Vestby Foto Leif Harald Ruud

Motorveier utlikner utslippskutt

25.01.2013 | Sist oppdatert: 25.01.2013

Mange av veiene som planlegges i forbindelse med den nye transportplanen regjeringen forhandler om i disse dager, vil gi en kraftig økning i klimagassutslippene. Økningen vil være så stor at den mer enn utlikner den voldsomme satsingen på elbil som kan komme, eller være 3–4 ganger større enn de kuttene vi kan få med videre satsing på intercity-jernbanen på Østlandet.

Merete, Brita, Trygve, Marit, Henriette og Lars

Krever vern av matjord

18.12.2012 | Sist oppdatert: 19.12.2012

Norges Bondelag, Norsk Bonde- og Småbrukarlag og Naturvernforbundet krever at matjorda får en streng juridisk beskyttelse, gjerne etter modell av forurensningsloven.

Tog2

Både bedre og dårligere togtilbud

30.11.2012 | Sist oppdatert: 30.11.2012

Fra 9. desember legger NSB om togrutene på de fleste strekningene. – Dette innebærer flere avganger og et bedre togtilbud for de fleste i Oslo-området, noe som er svært gledelig, understreker Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Tog3

Venta på toget

19.09.2012 | Sist oppdatert: 14.11.2012

Toget har gitt inspirasjon til flere tusen sanger rundt om i verden. Naturvernforbundet og Natur og Ungdom har valgt ut noen togsanger og satt sammen ei spilleliste for samferdselsminister Marit Arnstad. Spillelista ble gitt ministeren i det hun satte seg på toget til Larvik i dag.

Togpassasjerer pa perrong

Bompenger til jernbanen - ja takk!

23.07.2012 | Sist oppdatert: 30.07.2012

Regjeringen åpnet i forrige uke for at bompenger i framtiden skal kunne brukes til å finansiere jernbaneutbygging. Naturvernforbundets råd er klokkeklart: Forslaget er strålende!

Viser fra 65 til 72 av totalt 96 artikler

Relaterte tema