Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensingen i de største byene. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp

Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med ca. 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig

Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, bl.a. gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi høyhastighetsbaner som gjør flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig

Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 28.09.2018

Nyheter

Sørlandsbanen over Gjerstadelva (utsnitt)

Unyansert om jernbane

13.01.2012

Bygging av høyhastighetsbaner i Norge vil gi økte klimagassutslipp, ifølge en rapport fra konsulentfirmaet Asplan Viak. Naturvernforbundet mener konklusjonen er gjort på sviktende grunnlag. – Her er flere avgjørende poenger oversett, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Trikk 3 oslo

Ønsker sterkere lut for bedre byluft

23.09.2011

I dag la regjeringen fram nye forskrifter som skal gjøre det lettere for kommuner å innføre bruk av køprising. – Regjeringen må være tøffere mot kommuner som ikke prioriterer ren byluft, mener Naturvernforbundet.

Trondheim_bus_2

Trondheim best i test

26.08.2011

– Look to Trondheim! Det er rådet fra leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, etter at organisasjonen har vurdert miljøinnsatsen på transportområdet i 9 av de 13 største norske byene. Mens Trondheim er i gang med å få folk ut av bilene og inn på bussen, og dermed havner på topp i kåringen, havner Fredrikstad, Sarpsborg, Bærum og Tromsø på jumboplass.

Godstog

Godsutvikling i revers

24.08.2011

Aftenposten melder i dag om at NSBs godsselskap, CargoNet, kan bli nødt til å trappe ned godstrafikken på jernbane drastisk fordi banenettet er for dårlig. Ifølge CargoNet vil dette resultere i 100 000 flere trailerlass på veiene hvert år.

Bilko på motorvei E18
Ny rapport fra OECD:

Mener Norge må gjøre mer

19.05.2011

OECD har i dag lagt fram en rapport hvor de gjennomgår Norges miljøinnsats og kommer med klare anbefalinger om at Norge må gjøre mer for å redusere klimagassutslippene, spesielt i transportsektoren.

Trikk 3 oslo

Vil ha grønnere byområder

22.03.2011

Det er et stort potensial for å redusere biltrafikken og legge om til mer miljøvennlig transport i byområdene. I tiden fram mot kommunevalget ønsker Naturvernforbundet debatt om miljøvennlige transportløsninger.

Oslo gate med mye trafikk
Transportutredning levert regjeringen:

Trenger færre biler og mer kollektivt i byene

01.02.2011

Norge kommer ikke til å innfri sine miljømål dersom det ikke tas kraftige grep for å dempe bilbruken i byområdene. Det viser en utredning regjeringen mottok i dag.

Viser fra 65 til 72 av totalt 82 artikler

Relaterte tema