Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensningen i de største byene, samt til mikroplast i naturen. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp

Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med cirka 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig

Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, blant annet gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi jernbane med høyere hastighet og mer kapasitet som kan gjøre flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig

Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.04.2021

Nyheter

Sørlandsbanen over Gjerstadelva (utsnitt)

Unyansert om jernbane

13.01.2012 | Sist oppdatert: 25.01.2012

Bygging av høyhastighetsbaner i Norge vil gi økte klimagassutslipp, ifølge en rapport fra konsulentfirmaet Asplan Viak. Naturvernforbundet mener konklusjonen er gjort på sviktende grunnlag. – Her er flere avgjørende poenger oversett, sier leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken.

Trikk 3 oslo

Ønsker sterkere lut for bedre byluft

23.09.2011 | Sist oppdatert: 23.09.2011

I dag la regjeringen fram nye forskrifter som skal gjøre det lettere for kommuner å innføre bruk av køprising. – Regjeringen må være tøffere mot kommuner som ikke prioriterer ren byluft, mener Naturvernforbundet.

Trondheim_bus_2

Trondheim best i test

26.08.2011 | Sist oppdatert: 06.09.2011

– Look to Trondheim! Det er rådet fra leder i Naturvernforbundet, Lars Haltbrekken, etter at organisasjonen har vurdert miljøinnsatsen på transportområdet i 9 av de 13 største norske byene. Mens Trondheim er i gang med å få folk ut av bilene og inn på bussen, og dermed havner på topp i kåringen, havner Fredrikstad, Sarpsborg, Bærum og Tromsø på jumboplass.

Godstog

Godsutvikling i revers

24.08.2011 | Sist oppdatert: 24.08.2011

Aftenposten melder i dag om at NSBs godsselskap, CargoNet, kan bli nødt til å trappe ned godstrafikken på jernbane drastisk fordi banenettet er for dårlig. Ifølge CargoNet vil dette resultere i 100 000 flere trailerlass på veiene hvert år.

Bilko på motorvei E18
Ny rapport fra OECD:

Mener Norge må gjøre mer

19.05.2011 | Sist oppdatert: 16.07.2014

OECD har i dag lagt fram en rapport hvor de gjennomgår Norges miljøinnsats og kommer med klare anbefalinger om at Norge må gjøre mer for å redusere klimagassutslippene, spesielt i transportsektoren.

Trikk 3 oslo

Vil ha grønnere byområder

22.03.2011 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Det er et stort potensial for å redusere biltrafikken og legge om til mer miljøvennlig transport i byområdene. I tiden fram mot kommunevalget ønsker Naturvernforbundet debatt om miljøvennlige transportløsninger.

Oslo gate med mye trafikk
Transportutredning levert regjeringen:

Trenger færre biler og mer kollektivt i byene

01.02.2011 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Norge kommer ikke til å innfri sine miljømål dersom det ikke tas kraftige grep for å dempe bilbruken i byområdene. Det viser en utredning regjeringen mottok i dag.

Viser fra 81 til 88 av totalt 98 artikler

Relaterte tema