Samferdsel

Vi reiser mer, og vi reiser lenger. Siden 1965 er antall reiser tredoblet, og vi reiser fire ganger så langt. Og mest av alt reiser vi med bil - faktisk har bruken av personbil blitt mer enn femdoblet i løpet av de siste 40 årene. Det har store følger for miljøet.

Mer enn en firedel av klimagassutslippene her i landet kommer fra samferdselssektoren. Både veitrafikk, sjøtransport og flytrafikk som står for betydelige utslipp.

Men klimagassutslipp er ikke det eneste miljøproblemet veitrafikken må ta på sin kappe. Luftforurensing både i form av eksos og svevestøv er også et stort problem, og biltransport er den største bidragsyteren til luftforurensningen i de største byene, samt til mikroplast i naturen. I tillegg krever infrastrukturen mye areal. Stadig flere motorveier bidrar til å bygge ned verdifull natur og matjord.

Mer veier = mer utslipp

Mye tyder på at trafikken øker når det blir enklere og raskere å kjøre bil. En rapport fra Statens vegvesen i 2008 viste at bygging av firefelts vei i Telemark og Aust-Agder vil øke klimagassutslippene fra veiene i området med cirka 40 prosent. Utslippsveksten skyldes økt drivstofforbruk når farten øker, og at biltrafikken vokser når det går raskere å kjøre.

Trafikkveksten bidrar til økte utslipp – begrensinger nødvendig

Dermed er vi inne på det største problemet i samferdselsektoren, nemlig at trafikken har økt jevnt og trutt. Og prognosene peker i samme retning. For miljøet er det derfor viktig å arbeide for at transportbehovet dempes, blant annet gjennom en bevisst arealpolitikk i kommunene, gjennom å slutte å bygge nye veier og rullebaner, og gjennom avgifter som tar hensyn til trafikkens miljøulemper.

Samtidig er det viktig å legge til rette for at folk kan kunne transportere seg så miljøvennlig som mulig. De myke trafikantene må ha førsteretten, og kollektivtransporten må bli bedre og mer effektiv, særlig i og rundt de større byene. Mellom de største byene der trafikken er stor, trenger vi jernbane med høyere hastighet og mer kapasitet som kan gjøre flyet overflødig og samtidig reduserer behovet for tungtransport på vei.

Ny teknologi trengs - men må brukes fornuftig

Det er ingen tvil om at ny teknologi er viktig for å redusere transportsektorens miljøbelastning. Men dersom trafikken fortsetter å vokse, vil deler av vinninga gå opp i spinninga. Da trengs det enda hardere virkemidler for å komme i mål. Ny teknologi må derfor kombineres med tiltak som reduserer transportomfanget og får mer av persontransporten over fra bil og fly til sykkel og kollektivtransport, samtidig som godstransporten i størst mulig grad må over på sjø og bane.

Artikkelen ble sist oppdatert: 14.04.2021

Nyheter

Høyhastighetsbaner:

Offensivt utredningsmandat

19.02.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Regjeringen har i dag overlevert Jernbaneverket et nytt mandat for utredning av høyhastighetsbaner. – Det er et offensivt mandat. Det er bra, sier Holger Schlaupitz, fagleder i Norges Naturvernforbundet. – Mandater peker på mange viktige momenter som skal utredes grundig. Vi forventer at det følger med nok penger til å gjennomføre dette arbeidet.

Stor bil SUV
Klimakur 2020:

Vinn-vinn-effekter i transportsektoren

17.02.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Etatsprosjektet Klimakur la i dag fram sin rapport som peker på tiltak og virkemidler for å redusere klimagassutslipp i Norge. Rapporten peker på mange transporttiltak som i sum vil kunne gi 3,0–4,5 mill. tonn CO2-ekvivalenter lavere utslipp årlig enn hva som forventes uten en ekstra innsats.

Akersvika hedmark3
Vil utvide til firefeltsvei:

E6-utbygging midt i naturreservat

15.02.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

I løpet av våren skal Miljøverndepartementet bestemme seg for om E 6 gjennom Åkersvika naturreservat skal utvides til firefeltsvei, eller om det skal lage en helt ny vei utenom det verna våtmarksområdet. Naturvernforbundet mener det finnes et alternativ som er langt bedre.

Firefelts E 18:

Rask, effektiv og trafikksikker?

14.02.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Det er flere enn Naturvernforbundet som har gått sterkt ut mot planene om firefelts motorvei. Og begrunnelsen er klar: En fortsatt sterk vekst i biltrafikken er feil medisin i kampen for å begrense klimaendringene, bedre lokalmiljøet og hindre nedbygging av arealer. Og mer trafikk er feil medisin i kampen for bedre trafikksikkerhet. Kostbare firefeltsveier gjør også at det blir mindre penger igjen til effektive sikkerhetstiltak og veiutbedringer, skriver Lars Haltbrekken i denne kronikken, som sto på trykk i Agderposten 11. februar.

Den enkleste løsningen er den beste!

14.02.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Utbedring av dagens E 6 med midtrekkverk vil hindre nye store inngrep i Åkersvika, det gir større positiv effekt for trafikksikkerheten, og det er bra for klima og matjord. Denne løsningen må velges på hele strekningen Kolomoen–Moelv–Lillehammer, skriver Hege Sjølie og Holger Schlaupitz i denne kronikken, som sto på trykk i Hamar Arbeiderblad 4. februar og Nationen 10. februar.

Fire timer Trondheim–Oslo?

19.01.2010 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Investeringene i høyhastighetstog må ses i et langsiktig perspektiv, som et ledd i å omgjøre Norge til en miljønasjon, skriver Lars Haltbrekken og Steinar Nygaard i denne kronikken, som sto på trykk i Nationen 15. januar.

Motorvei og skilt
Debattinnlegg:

Motorveger på villspor

30.10.2009 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Ved planlegging av nye vegprosjekter har ofte kortere reisetid blitt tillagt liten vekt når framtidige trafikkmengder beregnes. Det fører til at beslutnings-grunnlaget for utbygging blir feil, noe som undergraver nasjonale mål for bl.a. utslippsreduksjoner, natur-mangfold, jordvern og støy. Dette skriver Holger Schlaupitz i et innlegg i tidsskriftet Samferdsel nr. 10 2009.

E6 og Østfoldbanen ved Hølen i Vestby Foto Leif Harald Ruud

Flere kjørefelt redder ikke liv

23.10.2009 | Sist oppdatert: 24.06.2011

Motorvei-fantastene kjører trafikkofrene foran seg, skriver Lars Haltbrekken i denne kronikken, som sto på trykk i Ny Tid 23. oktober.

Viser fra 81 til 88 av totalt 88 artikler

Relaterte tema