Du er her:

E6, Østfoldbanen, Hølen, Vestby, samferdsel, klima

Foto: Leif-Harald Ruud

Forslag til Nasjonal transportplan framlagt:

- Full gass for motorveier og storflyplass

I dag la Statens vegvesen, Jernbaneverket, Kystverket og Avinor fram sitt forslag til ny nasjonal transportplan, nå for perioden 2018–2029. Naturvernforbundet frykter massiv økning i forurensing og store naturinngrep.

Transportetatene anbefaler at det bygges en ny, tredje rullebane på Gardermoen.

- Planen legger opp til å doble antallet passasjerer på Gardermoen innen 2050. Det er totalt uansvarlig, og vil gi fortsatt kraftig  økning i klimagassutslippene fra flytrafikk. Alle forstår at vi må fly mindre, ikke mer, om vi skal unngå katastrofale klimaendringer,  sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Undergraver jernbanesatsing
De store utbyggingene av motorvei nord og sør for Trondheim, mellom Hamar og Lillehammer og fra Telemark til Rogaland, blir ikke engang drøftet i den nye transportplanen. Disse skal bygges av et eget selskap og er ikke med i de helhetlige vurderingene som transportetatene har gjort.

Disse motorveiene gir økt trafikk og store naturødeleggelser og undergraver i tillegg satsing på jernbanen. Hvis regjeringen nå lar store motorveiprosjekter «snike i køen», uten at de ses i sammenheng med miljø- og transportpolitikken for øvrig,  er det skuffende og oppsiktsvekkende. 
- Det er helt avgjørende at vi klarer å ha en helhetlig, nasjonal transportpolitikk, sier Lars Haltbrekken. 

Stortinget har tidligere vedtatt at intercity-strekningene skal være ferdig utbygd innen 2030. Nå skyves strekningene sør Sarpsborg og Tønsberg og nord for Hamar ut i det blå, mens motorveiene har prioritet.

Når vi bygger nye motorveier, og i tillegg svekker jernbanen, vil bilkjøringen øke og forurensingen stige. Det er vanskelig å skjønne hvordan disse planene kan gi en halvering av klimagassutslippene innen 2030, slik transportetatene hevder, sier Lars Haltbrekken.

Ny E18 kan gi 26 milliarder i netto tap
Når det gjelder det omdiskuterte E 18-prosjektet mellom Oslo og Asker, viser transportplanforslaget at strekningen fra Ramstadsletta til forbi Asker vil gi betydelig økte klimagassutslipp og påføre samfunnet et økonomisk tap på over 26 milliarder kroner. Til sammenligning er planene om en ny sentrumstunnel i Oslo beregnet til å være et av de mest samfunnsøkonomisk lønnsomme samferdselsprosjektene i Norge. Veiprosjektet har derfor heller ikke fått høy prioritet i transportplanforslaget, bortsett fra den første strekningen fra Lysaker til Ramstadsletta, som er vedtatt tidligere.

- Dette forsterker behovet for å se på hele veiprosjektet på nytt. Dersom arbeidet med å bygge den første delstrekningen fra Lysaker til Ramstadsletta igangsettes, vil det bli brukt mange milliarder kroner på en kort strekningen. La oss heller prioritere miljøtiltak langs eksisterende vei gjennom tettstedene, slik at også Sandvika og Asker vil oppleve forbedringer. Da må veiplanene endres, slik at ikke alle pengene brukes opp på den første biten. Ved å ruste opp dagens vei og prioritere tettstedene kan vi også unngå den trafikkøkende effekten som vil skape ytterligere miljøutfordringer i regionen, påpeker Haltbrekken.

Artikkelen ble sist oppdatert: 29.02.2016