Du er her:

Motorvei til 12 milliarder gjennom naturreservat

Det er selvfølgelig ikke lov å bygge i naturreservater. Likevel har Statsforvalteren i Innlandet gitt Nye Veier AS dispensasjon til å bygge 4 felts motorvei i bru gjennom Lågendeltaet naturreservat i Lillehammer kommune.

– Det er svært uheldig at statsforvalteren gir dispensasjon for å bygge motorvei gjennom et naturreservat. Naturvernforbundet vil klage på vedtaket så fort som mulig, da det bygger på sviktende forutsetninger, påpeker Truls Gulowsen, leder i Naturvernforbundet.

 Statsforvalteren er tydelig på at det ikke er lov å bygge motorvei gjennom et naturreservat, og for å tillate noe sånt må det være vesentlig samfunnsinteresser som tilsier at det er fornuftig å bygge veien gjennom reservatet. Statsforvalteren viser til at Stortinget har bestemt at veien skal bygges for 110 km/t, og da ser Statsforvalteren ingen alternative løsninger. Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen
Naturvernforbundets leder Truls Gulowsen

 – Det er helt uholdbart at et vedtak fra forrige regjering om å bygge motorveien for 110 km/t skal trumfe alle andre hensyn her. Nye Veiers egne beregninger viser at veiprosjektet fra Moelv til Øyer vil påføre samfunnet et økonomisk tap på rundt 6 milliarder kroner. Stortinget presiserte også i desember 2021, som et ledd i avtalen om statsbudsjettet for 2022, at Statens vegvesen og Nye Veier må utnytte handlingsrommet i regelverket for veibygging for å hindre tap av natur og matjord og redusere kostnader og bompenger. Hvorfor skal denne veien bygges slavisk for fartsgrense 110 km/t når Stortinget oppfordrer til mer fleksible løsninger? spør Truls Gulowsen.

Milliardprosjekt

 E6-prosjektet fra Moelv til Øyer er et stort inngrep, med en prislapp på rundt 12 milliarder kroner.

– Hensyn til både natur, matjord og byggekostnader tilsier at vi må finne andre løsninger enn å bygge ny motorvei for høy fart, understreker Ole Midthun, leder i Naturvernforbundet i Innlandet.

 Høye kostnader ved motorveibygging har fått mange til å tenke nytt.

– Stadig flere politikere snakker om at vi må prioritere annerledes, i form av å prioritere utbedring og vedlikehold av det veinettet vi har. Vedlikeholdsetterslepet er stort, og om vi ikke omprioriterer midler, vil store deler av veinettet fortsette å forfalle, påpeker Midthun.

 – Vegdirektoratet jobber nå med en utredning for å se på endringer i regelverket for veibygging og konsekvensene det vil ha for bestemte prosjektet. I tillegg ser vi at veibyggekostnadene er i ferd med å øke kraftig. Vi står nå midt i en diskusjon som med stor sannsynlighet vil føre til at premisset om 110 km/t ved motorveibygging vil falle, og at det bli økt fokus på utbedring og vedlikehold av de veiene vi har. Da blir det uforståelig at Statsforvalteren klamrer seg til nettopp dette premisset for å kunne gi dispensasjon for motorveien gjennom Lågendeltaet, understreker Gulowsen.

Verdifullt fugleområde

 Naturvernforbundet kommer til å klage Statsforvalterens vedtak.

– Et svært diskutabelt premiss om 110 km/t ved veibygging kan ikke overstyre lovens strengeste form for vern av natur. Denne saken må åpenbart løftes til et høyere nivå i form av en klage, understreker Truls Gulowsen.

– Vi er også svært forundret over at Statsforvalteren, når den først vil tillate et så omfattende inngrep i et naturreservat, setter så få og svake krav til kompenserende miljøtiltak. Trekkfugl leser ikke omkjøringsskilt, så her er det bare naturverdiene som taper, fortsetter Gulowsen.

 Videre ser Naturvernforbundet framover og ønsker tiltak som gir det bedre for naturen.

– Når vi forhåpentlig får nedskalert planene for E6, uten ny bru over Lågendeltaet, trengs det også en god plan som ser på hvordan naturverdiene i Lågendeltaet kan ivaretas bedre, blant annet i form av tiltak som begrenser forstyrrelsene på fuglelivet. Det må ligge som et viktig premiss framover, ikke at bilene skal kjøre i 110 km/t, avslutter Ole Midthun, leder i Naturvernforbundet i Innlandet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 26.04.2022