Du er her:

Jernbaneverket må unngå unødvendig naturødeleggelse langs Mjøsa, mener Naturvernforbundet.

Jernbaneverket må unngå unødvendig naturødeleggelse langs Mjøsa, mener Naturvernforbundet. Foto: Aslak Aslaksen

Baneutbygging nord for Eidsvoll:

Truer fuglefredningsområde

Jernbaneverket er i gang med å bygge nytt klimavennlig dobbeltspor mot Lillehammer. Men arbeidet langs Mjøsa gir store inngrep i strandsonen. – Mer naturvennlige alternativer må utredes, mener Naturvernforbundet.

Arbeidet med nytt dobbeltspor langs Mjøsa er i full gang nord for Minnesund. Sporene er lagt langs en trasé Naturvernforbundet var sterkt skeptisk til, av hensyn til blant annet inngrep i strandsonen og mulighetene til å anlegge en moderne bane. For strekningen lenger sør, mellom Eidsvoll og Minnesund, er det ennå ikke vedtatt noen trasé. Jernbaneverket foreslo opprinnelig å legge banen over store deler av strekningen på steinfylling et stykke uti elva Vorma, som er et fuglefredningsområde.

– Naturvernforbundet er sterkt kritisk til en slik løsning, som blant annet vil bety inngrep i et viktig fuglefredningsområde, påpeker Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Starter planlegging på nytt
Jernbaneverket har av trukket disse planene og skal starte planleggingsarbeidet på nytt. I mellomtida har Glomma og Vorma Elvelag fått selskapet Norsk Bane til å lage et alternativt traséforslag på den nordre delen av strekningen mellom Eidsvoll og Minnesund. Forslaget innebærer at banen legges noe høyere og lenger vest, som betyr at det blir mindre utfylling i Vorma. I tillegg bortfaller behovet for å bygge ny, lang bru ved Minnesund. Der holder det å bygge ei kortere bru, som lokaliseres i samme område som de eksisterende bruene ligger. I tillegg unngås noe nedbygging av dyrka mark.

– Forslaget fra Norsk Bane er et godt bidrag i debatten. Dette traséforslaget må utredes som en del av planleggingsarbeidet som Jernbaneverket nå skal gjøre, før politikerne i Eidsvoll kommune skal vedta planene, understreker Lars Haltbrekken.

Image
Fotograf: Norsk Bane

Kartet viser Norsk Banes alternative traséforslag. Jernbaneverkets opprinnelige forslag gikk ut på å legge banen på fylling uti Vorma på den søndre delen av strekningen samt over dyrka mark lenger nord og på lang bru over Vorma rett sør for de øvrige bruene der.
 

Artikkelen ble sist oppdatert: 24.06.2014