Du er her:

Ferga på vei fra Moss til Horten

Ferga på vei fra Moss til Horten.

Statens vegvesens utredning om kryssing av Oslofjorden framlagt i dag:

Bedre ferjetilbud en fullgod løsning også på lang sikt

Statens vegvesen har i dag lagt fram sin utredning om kryssing av Oslofjorden. Etaten anbefaler at det på kort sikt blir et bedre ferjetilbud Horten–Moss. – Dette er en god konklusjon, som Naturvernforbundet stiller seg bak. Vi mener at et bedre ferjetilbud og en løsning for trafikken gjennom Moss også vil være en god langsiktig løsning, som ivaretar behovet for mobilitet uten store skader på natur og klima, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet

Utredningen anbefaler at bru eller tunnel Moss–Horten bør utredes videre som en mulig langsiktig løsning.

– Å krysse fjorden med bru eller tunnel vil kunne gi store inngrep i natur og landskap på begge sider av fjorden. Vi mener at Statens vegvesen bør legge disse planene til side. Å bygge nytt tunnelløp langs den eksisterende Oslofjordforbindelsen er derimot noe vi kan akseptere, sier Lars Haltbrekken.

Statens vegvesens utredning er tydelig på at bygging av bru eller tunnel mellom Moss og Horten vil gi mer biltrafikk og økte klimagassutslipp. Utredningen viser at klimagassutslippene ved bru eller tunnel over fjorden vil øke med opptil 30 000 tonn CO2 årlig, som tilsvarer utslipp fra bruken av 13 000 personbiler.

– Ønsket om at flere skal kunne pendle og reise over Oslofjorden på en raskere måte enn i dag, vil skape mer trafikk. Det totale reiseomfanget øker, og det samme gjør bilbruken. Dette frontkolliderer med intensjonene om begrense bilbruken. Og økte klimagassutslipp øker utfordringene ytterligere, påpeker Haltbrekken.

– Oslofjord-regionen står overfor store samferdselsutfordringen ei kommende tiår. Det trengs betydelige satsing på kollektivtransporten både mellom byene og internt i byene. Dette er satsing som bør ha førsteprioritet, framfor bygging av ny bru eller tunnel over fjorden, som vil gi mer trafikk og økte utslipp og kan gi store inngrep i natur og landskap, avslutter Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Artikkelen ble sist oppdatert: 19.11.2014