Siste fra atomsituasjonen ved Fukushima i Japan:

Naturvernforbundet følger situasjonen ved det skadete Fukushima atomkraftverket i Japan fortløpende ved hjelp av japanske oversettere og informasjon fra japanske miljøorganisasjoner og offentlige og uoffisielle japanske kilder. Siden har hatt daglige oppdateringer om utvikling frem til og med 28.3. som tilsammen gir et godt bilde av status for atomuhellet. Dette var en periode hvor informasjonen var utilstrekkelig både om reaktorstatus og miljøpåvirkning, mens den offisielle informasjonsflyten nå har bedret seg betraktelig. Det kommer nå svært mange nye måledata fra miljøet daglig, mens statusen for reaktorene forandrer seg relativt lite fra dag til dag, så det er upraktisk å gi en full oppdatering hver dag. Vi henviser derfor fra nå av til loggen hos det internasjonale atomenergibyrået for fulle daglige oppdateringer, se lenke rett under her. På denne egne siden vil Naturvernforbundet fra nå kun publisere nyheter om større, dramatiske vendinger i saken med spesiell fokus på miljøforhold.

 Se loggen til det internasjonale atomenergibyrået for fulle daglige oppdateringer.Tilbake til artikkelen Kritisk ved atomanlegget i Fukushima

Mandag 28.3 kl 24.00

I en dreneringsgrøft utenfor anlegget er det funnet like høye radioaktivitetsnivåer som i det svært forurensete vannet inne i reaktorbyggene. Myndighetene sier det ser ut som vannet direkte fra reaktorkjernen har fått renne ut i sjøen. Av en eller annen grunn har anleggeier ikke hatt plikt til å overvåke dette avløpsvannet tidligere, men det legges nå inn innsats for å kontrollere det.

Det er nå oppdaget plutonium i 2 av 5 målepunkter for jord rundt anlegget. Plutoniumet er antatt å ha blitt frigjort fra brenselstavene etter krisen inntrådte.

USA melder de har oppdaget spormengder av radioaktive forbindelser fra Fukushima utslippet over 7 amerikanske stater. Flere av Japans naboland utvider kontrollen med import av japanske matvarer.

Søndag 27.3 kl 16.00

Det internasjonale atomenergibyrået har idag etter besøk i Japan advart om at atomkrisen ved Fukushima anlegget er langt fra en løsning, da det er svært store skader ved anlegget. Det vil kunne ta uker og måneder før den tekniske situasjonen er nogenlunde under kontroll, og spesielt de skadete bassengene med brukte reaktorstaver er en bekymring.

I en spørreundersøkelse utført for Kyodo News svarer 58% av japanerne spurt at de ikke synes myndighetene har håndtert krisen ved kraftverket godt nok. Dette i kontrast til resten av krisehåndteringen etter tsunamien som et like stort flertall gir sin anerkjennelse til. Det kom idag også frem at direktøren for TEPCO som eier anlegget ikke har vist seg offentlig siden 13.mars, to dager etter at ulykken inntraff.

Nye målinger viser svært høye nivåer av radioaktive forbindelser i vannet som ligger på gulvet inne i reaktorbygningene. Myndighetene antyder idag at vannet kommer direkte fra reaktorkjernene, gjennom rør som vanligvis skulle lede damp fra reaktorene til turbinene.

Nivåene av radioaktiv forurensning i sjøen utenfor anlegget har idag steget ytterligere.

Lørdag 26.3 kl 21.00

Nye måleresultater presentert idag viser enda høyere konsentrasjoner av radioaktiv forurensning i avrenning fra anlegget enn tidligere i uken: Radioaktiv jod 1250 ganger mer enn tillatt var funnet i sjøen 330 meter utenfor anlegget fredag. Det er oppdaget at forurenset vann ledes til sjøen gjennom dreneringsrør på anlegget. TEPCO innrømmet idag at de allerede tidligere i uken hadde visst om det ekstremt forurensete vannet inne i reaktorbyggene, uten å dele denne informasjonen. Myndighetene har idag igjen kritisert anleggseier TEPCO og sagt at om de ikke gir utilstrekkelig informasjon om måledata vil både myndigheter og befolkning få mistillit til firmaet.

Fredag 25.3 kl 22.00

Strålingsnivået i Tokyos drikkevann har gått noe ned slik at rådet om ikke å bruke det til småbarn nå er opphevet. Også i luftmålinger i Tokyo og nordøstover har nivåene sunket de siste dagene. Samtidig melder fylkene nærmest Fukushimaanlegget at nivåene fortsatt er for høye. Det er nå også oppdaget radioaktiv forurensning over sikkerhetsgrensen for småbarn i drikkevann fra enkelte vannverk i fylkene Chiba og Ibaraki langt unna utslippspunktet. Meldingene om for høye nivåer i grønnsaker fortsetter å komme, også fra enkelte naboland som har kontrollert matvarer importert fra Japan. Både Kina, Hong Kong, Sør-Korea, Taiwan, Singapore og USA har innført forbud mot import av grønnsaker og tildels sjømat og andre matvarer produsert i en rekke japanske fylker.

Det er nå funnet vann med svært høye strålingsnivåer i rommene i alle de tre reaktorbyggene (1-3) der reaktorkjernene er antatt å være under delvis nedsmelting, og der tre arbeidere igår vasset i dette vannet og ble skadet. Strålemyndighetene beordret igår etter arbeidsulykken anleggseier TEPCO å forbedre strålingshåndteringen, da stråling fra vannet ikke hadde blitt skikkelig kontrollert før man sendte inn mannskaper. TEPCO har en tidligere historikk med kritikk for mangelfullt arbeidervern. Ingen vet ennå hvor forurensningen av dette vannet stammer fra, men det har vært antydet fra japanske strålemyndigheter som sannsynlig at siden nivåene er ekstreme og 10.000ganger over det forventede kan det stamme direkte fra prosesser utenfor kontroll i reaktorkjernen. I tilfelle er det altså en lekkasje fra denne plutoniumbrenselbaserte reaktoren nr 3, noe som tidligere har vært nevnt som et av de verste scenariene. Det stiger fortsatt hvit røyk som antas hovedsakelig være damp fra tre av reaktorbyggene, mens den svarte røyken fra reaktorbygg nummer 3 roet seg idag. Strålenivåene gir fortsatt svært vanskelige arbeidsforhold som forhindrer anleggseier å nærme seg en teknisk løsning på problemene.

Den japanske regjeringen har idag oppfordret folk som bor i sonen mellom 20 og 30km fra anlegget om å forlate området frivillig. De har til nå ikke blitt evakuert slik som fra den innerste sonen, men blitt bedt om å holde seg innendørs. Ettersom den uavklarte situasjonen har dradd ut i tid har leveforholdene og tilgangen på mat og andre livsnødvendigheter blitt stadig vanskeligere. 

Torsdag 24.3 kl 16.00

Redningsmannskapene etter tsunamien sier de i Fukushima fylke til nå har blitt forhindret i å søke etter savnete på grunn av utslipp-situasjonen ved atomkraftanlegget. Isteden har de måttet konsentrere seg om å hjelpe overlevende med evakueringen.

Idag kom flere resultater fra overvåking av radioaktiv forurensning som renner med overflatevann og brukt kjølevann som slippes rett i sjøen fra atomanlegget. Nivåer av radioaktivt jod ca 150 ganger over det lovlige ble funnet i avrenningen, og nivåene i sjøen 16 km nord for anlegget hadde økt siden tirsdag og ligger nå 20 ganger over grenseverdien.

3 arbeidere ble stråleskadet på bena inne i anlegget idag mens de la ut elektriske kabler i kjelleren på reaktorbygg nummer 3. De fikk radioaktivt vann på bena etter å ha jobbet uten støvler, og de trakk seg ikke ut i tide da de trodde stråledosemålerne de hadde på seg hadde en feil når de ga alarm. Anleggseier TEPCO sier de «vil innskjerpe retningslinjene om at abeidere skal evakuere straks dosimeteret gir alarm».

 

Onsdag 23.3 kl 18.30

Nye problemer ved anlegget idag viser at situasjonen fortsatt er uavklart og ustabil. Det begynte å strømme svart røyk fra reaktorbygg 3 idag, uten at årsaken er kjent.

Temperaturmålerne ved reaktorene 1-3 som til nå har vært ute av funksjon, viste når de ble koblet opp igjen idag at temperaturen i disse reaktorene der man mener det har foregått delvis nedsmelting av brenselet nå er opp til 100grader over det reaktorene er bygget for. Kjøleforsøkene har dermed ennå ikke stabilisert situasjonen, men det jobbes intenst med å gjenoppstarte de innebygde vanlige kjølepumpene. Arbeidsforholdene er vanskelige, med mye defekt utstyr og svært høye stråledoser inne i enkelte av byggene.

Det ble også lagt frem neutronmålinger fra området som antyder at plutonium og uran fra reaktorene eller brenselstavsbassengene har kommet løs fra brenselstavene og gjennomgått fisjon.

Dagens nytt fra overvåking av forurensningsnivåene i miljøet rundt anlegget: 

-beregninger fra modelleringsdataprogrammet SPEEDI som nå er tilbake i funksjon etter å ha vært ute av drift forrige uke, viser at mennesker som oppholder seg innen 30 km fra anlegget, og også utenfor denne sonen og særlig nedstrøms vindretningen, kan bli utsatt for stråledoser over 100milliSieverts. Denne dosen gir økt kreftrisiko og kan påvirke thyroidsystemet for mennesker allerede etter 24 timers eksponering ifølge japansk regjeringstalsmann.

– I overflatejord er det nå påvist hva omtales som ekstremt høye nivåer av radioaktivt cesium i en by hele 40km nordvest for anlegget. Verdiene er 1630 ganger over bakgrunnsnivået. Universitetsprofessor advarer om at siden cesium forblir i miljøet i flere tiår vil det kunne hindre landbruk i området i lang tid.

-det er påvist radioaktiv forurensning av flere grønnsaker i Fukushima fylke, og folk frarådes nå å spise disse, blant annet: blomkål, kål, brokkoli, turnips og som tidligere i uka: spinat. Også en rekke andre grønnsaker er berørt av verdier over grensen, og overvåkingsprogrammet utvides.

-Islandske myndigheter sier de har oppdaget spor av radioaktiv forurensning i lufta ved Reykjavik som de tror er fra Fukushima, og at det bare er snakk om dager før lave nivåer av forurensningen derfra sprer seg i luftmassene over hele den nordlige halvkulen.

– det meldes også idag om at nivåer av radioaktivt jod i et vannverk i Tokyo ligger over grensen for hva som bør brukes til spedbarn. Ekspert tror årsaken er radioaktivt nedfall i regnværet tirsdag, og at det er viktig å følge situasjonen fremover for å se om dette var en engangshendelse eller forurensningen fortsetter. Det meldes i media at flaskevann er utsolgt over store deler av Tokyo.

Tirsdag 22.3 kl 15.30

Idag ble det også offentliggjort resultater av jordprøver som viser alvorlige overkonsentrasjoner av radioaktivt jod og cesium hele 40 km nordvest for anlegget. Prøvene er tatt i overflatelaget av jord (øverste 5 cm) i veikanter i distriktet. Nivåene er opp til 470 ganger over bakgrunnsnivået, men utgjør ennå ingen akutt helserisiko.

I tillegg kom det idag melding om at det i 5 byer i regionen er funnet verdier av radioaktivt jod i drikkevannet som overskrider grensene for bruk til spebarn, slik at springvannet nå ikke kan brukes til barn.

Tirsdag 22.3 kl 15.00

TEPCO skal nå starte undersøkelser av ulykkens effekter på sjøområdene rundt anlegget etter at det er funnet ulovlig høye mengder radioaktive forbindelser i brukt kjølevann/sjøvann som renner ut fra anlegget under krisehåndteringen. En russisk ekspert pekte på dette som en utfordring allerede torsdag forrige uke, se oppdatering for fredag 18.3 under.

Det tas nå målinger av sjøvann og marine organismer i flere titalls kilometer rundt anlegget og de første resultatene vil presenteres torsdag. Foreløpige sjøvannsmålinger presentert idag viser overkonsentrasjoner av både radioaktivt cesium og jod opp til 16 km unna. Myndighetene kan ikke utelukke at resultatene vil berøre de viktige lokale fiskeriene og japansk sjømateksport.

Mandag 21.3 kl 16.00

I løpet av mandagen ny episode med ukontrollerbar røykutvikling både fra reaktorbygg nr 2 og 3. Fulgt av økning i strålenivå og midlertidig evakuering. Ingen eksakt forklaring på hva røyken/dampen kommer fra men den viser at det fortsatt er overoppheting i anlegget til tross for at svært store mengder vann er sprøytet på. Dette kan tyde på at f.eks vannbassenget for brenselstavene ikke er tett og ikke klarer holde på vannet som tilføres.

Søndag 20.3 kl 17.30

CNIC, den japanske uavhengige organisasjonen som jobber med atomkraftspørsmål har idag sendt ut pressemelding der de oppfordrer til evakuering av flere mennesker, spesielt i sonen 20-30 km fra anlegget der folk til nå ikke har vært evakuert men er bedt om å holde seg inne. De anbefaler også evakuering fra de enkeltområdene utenfor 30km radiusen som gjennom prøvetakingsprogrammene har vist seg å være spesielt rammet. CNIC ber om at spesielt gravide kvinner, spebarn og barn evakueres så raskt som mulig. Bakgrunnen er at reaktor nr 3 fortsatt er ustabil og ved forverring av situasjonen kan komme til å slippe ut svært store mengder radioaktive forbindelser da den er drevet av plutoniumbasert brennstoff.

Søndag 20.3 kl 17.00

Den japanske regjeringen sier de antakelig vil legge ned og dekommisjonere Fukushima Daiichi anlegget med dets seks atomreaktorer etter at det kommer under kontroll, da det har vist mange svakheter under og etter jordskjelvet og nå i stor grad er ødelagt.

Det er idag gjort alvorlige nye og høyere funn av radioaktiv forurensning på matvarer. Spinat med verdier av radioaktivt jod 27 ganger over maksgrensen for hva som kan selges ble funnet i Hitachi by, mer enn hele 100km sør for utslippspunktet. Også en rekke andre steder både lenger fra og nærmere anlegget ble det funnet at spinat og andre bladgrønnsaker dyrket på friland har verdier langt over grensen. Som igår er det også funnet forurenset melk, blant annet hele 35 km nordvest. Verdiene sies å ikke utgjøre noen helserisiko, da det er bygget inn gode sikkerhetsmarginer i grenseverdiene, men salget av både melk og bladgrønnsaker fra de aktuelle områdene skal stoppes.

Målinger i overflatevann og drikkevann viser ingen økning siden i går, og skal ligge godt under grenseverdien de fleste steder selv om nivåene er tydelig forhøyet. Som igår er det imidlertid enkeltlokaliteter som ligger over grenseverdien. I byen Iiate som ligger rett innenfor 30 km radiusen fra anlegget ble det funnet 965 Bequerel radioaktivt jod per liter springvann, tre ganger over grenseverdien, og folk er bedt om ikke å drikke dette vannet.

Natt til søndag ble det oppdaget en midlertidig kraftig økning av strålenivået i luft rundt anlegget, som så gikk tilbake til nivået fra dagen før etter en stund.

Små regnbyger som nå er ventet i området vil trolig medføre økt nedfall i de nærmeste dagene. Det er allerede påvist radioaktivt nedfall i støv-og regnprøver tatt siden fredag.

Dagens utvikling med krisehåndteringen for å få kontroll over anlegget:

 • Det ble observert er uforklart trykkøkning i selve reaktorkammer nr 3, som etter en stund stabiliserte seg men trenger å følges opp med tiltak så ikke reaktorkapslingen skal ødelegges. TEPCO overvåker situasjonen nøye og sa først det var absolutt nødvendig å å slippe ut trykk, men slo kontrabeskjed 2 timer etterpå, da det ville føre til et radioaktivt utslipp med radioaktiv jod flere 100 ganger over nåværende konsentrasjon i området. Det vil også være mulig fare for ny hydrogeneksplosjon.
 • Påsprøytingen av vann i brenselstavsbasseng nr 3 ble fortsatt inn i nattetimene til søndag. Tilsammen over 2600 tonn vann som dermed i prinsippet skulle ha fylt opp bassenget igjen, men vannivået er ennå ukjent. Brenselstavene i dette bassenget har fått høy prioritet siden de er såkalt MOX brennstoff, plutoniumbasert, «skitnere» og vanskeligere å kontrollere enn rene uraniumstaver.
 • Man forsøker nå samme prosedyre med å fylle opp brenselstavsbassenget i nr 4 med vannkanoner, og i nr 2 med et nødpumpesystem som nå har strøm.
 • Temperaturen i brenselstavsbasseng nr 6 har sunket betydelig etter at man klarte å gjenoppkoble kjølesystemet der, men er fortsatt litt over normalt.
 • Reaktorene nr 5 og 6 er nå stabilisert og stengt ned («cold shutdown», dvs kjølevannstemepratur under 100 grader C) etter at kjølesystemene ble gjenoppstartet lørdag.

Lørdag 19.3 kl 22.00

Dagens utvikling er preget av at de igangsatte overvåkingsprogrammene nå påviser spor av radioaktiv forurensning fra Fukushima Daiichi atomkraftverket.

 • Spormengder av den radioaktive isotopen Xenon-133 er påvist av en overvåkingsstasjon i Sacramento, California, USA.
 • Små mengder av radioaktivt jod er funnet i drikkevann fra springen i en rekke fylker:Tokyo, Tochigi, Gunma, Chiba, Saitama og Niigata, og i tillegg radioaktivt cesium i fylkene Tochigi and Gunma. Områdene ligger opp til mange hundre kilometer unna utslippspunktet. Nivåene ligger fra 4 ganger til 1000 ganger under drikkevannsgrensen på 300 Bequerel.
 • Radioaktivt jod over drikkevannsgrensen ble torsdag påvist i byen Kawamata 45 km nordvest for utslippet, mens nivåene fredag og lørdag lå litt under grensen. Melk samme sted hadde verdier over den lovlige matvaregrensen.
 • Matvaretesting fant radioaktivitet over den lovlige grenseverdien for hva som kan selges i melk 30 km nordvest, og i spinat 100 km sør. IAEA melder ifølge NRK at alt salg av matvarer produsert i regionen der atomkraftverket ligger skal stoppes av japanske myndigheter.
 • Overvåking av radioaktivitet i lufta på bakkenivå ved 28 målestasjoner 20-60 kilometer fra anlegget viser som igår at nivåene ikke er akutt helseskadelige, med ett unntak: i byen Namie 30 km nordvest av anlegget. En universitetsprofessor fra medisinstudiet i Tokyo sier det er viktig å redusere utslippene fra anlegget så fort som mulig, og at redsel for utslippene alene vil bidra til å redusere folks helsetilstand.

Arbeidet med å kjøle ned reaktorbyggene og få gjenoppkoblet strøm fortsetter:

 • 1400 tonn vann ble sprøytet med vannkanon mot bassenget for brukte brenselstaver i reaktorbygg nummer tre i løpet av 7 timer. Dette tilsvarer omtrent volumet i bassenget, og skal hindre at stavene igjen overoppheter og starter ryke radioaktiv damp som tidligere i uka.
 • Forsvaret fløy helikopter med varmekamera over anlegget og fant at temperaturen i bassengene ligger oppunder kokepunktet 100 grader Celsius. Tilstanden virker stabil og bekrefter at vannsprøytingen bidrar til å holde de brukte brenselstavene unna en kritisk oppvarming, men temperaturen er altså tre ganger over det normale, og det damper fra bassengene og radioaktive forbindelser følger denne dampen opp gjennom det ødelagte taket i bygningene. Fordampingen gjør at bassengene trenger kontinuerlig tilførsel av nytt kjølevann.
 • Arbeiderne blir kontinuerlig overvåket for stråledoser, og er utsatt for betydelig stråling men de fleste har klart å holde seg under den ekstraordinært høye maksverdien satt for krisehåndteringsarbeiderne. (2,5ganger høyere enn det som normalt ville vært akseptert). 6 arbeidere har overskredet grensen, men får lov å arbeide videre siden de ikke har vist noen sykdomstegn.
 • Det er nå lagt opp strøm til flere av reaktorbyggene, men mye av det elektriske utstyret i reaktorbyggene 1-4 er ødelagt, dynket av sjøvann, og det er i tillegg usikkert om pumper og annet utstyr vil virke selv om man kobler til strøm. Ingen bekreftete meldinger ennå om at operasjonen har lykkes. Ved reaktorbyggene som fortsatt er mer intakte, 5 og 6, har man klart å starte opp deler av kjølesystemet.

Lørdag 19.3 kl 00.15

Amerikanske rådgivere blir idag sitert i japanske og internasjonale media på at de tror krisen på Fukushima-anlegget vil bli en langvarig affære, og vil kunne utvikle seg til det værre over uker fremover. Og deretter vil forurensning avsatt i nærområdene være et problem i flere generasjoner. Dette i kontrast til andre eksperter som tidligere har sagt at «tiden arbeider for at anlegget vil kjøle seg ned, for hver time som går uten en alvorlig lekkasje vinner man tid». 

Status idag er omtrent som igår. Ingen dramatisk forandring hverken til det bedre eller værre. Det lekker radioaktiv damp fra flere steder på anlegget. Flere reaktorkjerner, bygninger og driftsmaskineri er ødelagt. Situasjonen er uoversiktlig ettersom også overvåkingsinstrumenter for temperatur og annet er ute av drift, og det høye strålenivået vanskeliggjør inspeksjoner og reparasjoner.

Etter at informasjon fra japanske myndigheter om atomsituasjonen var forsinket og hang to dager på etterskudd tidlig denne uka, er det nå bedre informasjonsflyt. Japanske statsministeren har sagt han legger stor vekt på at all info skal ut. Den britiske avisa the Guardian har nå satt sammen en informativ og lett leselig tabell med teknisk status for anlegget pr 18.3, basert på litt tyngre statusdatarapporter som hver dag også publiseres på hjemmesiden tiljapanske strålemyndigheter og hos den japanske atombransjeorganisasjonen. Internasjonale og norske media gjentar i stor grad denne informasjonen, samt løpende nyhetsmeldinger fra det japanske nyhetsbyrået Kyodo og den japanske TV kanalen NHK. 

Fredag 18.3 kl 22.00

Russisk ekspert sa igår på Russia Today om ulykken at første prioritet er å løse ulike humanitære behov etter jordskjelv og tsunami, og få kontroll over kjernekraftverkene. Russland har en stor kontingent med redningsarbeidere i Japan. 

-Miljøeffektene får vi se nærmere på etterhvert, sier han. Og peker på at ikke bare mennesker, men også ville dyr og husdyr og deres leveområder ble tatt av tsunamien. Han peker også spesielt på at vannet som nå sprøytes på til nødkjøling av Fukushima Daiichi anlegget renner forurenset tilbake i havet, og at det kan ha vært mye kjemisk forurensning fra andre industrianlegg vasket ut i havet med tsunamien.

Fredag 18.3 kl 12.00

For andre dag på rad er det fredag målt betydelige stråleverdier 30 km nordvest av Fukushima Daiichi anlegget. Verdiene er slik at høyeste akseptable årsdose oppnås allerede i løpet av 6 timer hvis du oppholder deg ute i området, altså samme verdier som torsdag.

Fredag 18.3 kl 11.00

Japan har idag høynet atomtrusselnivået fra 4 til 5 for tre av reaktorbyggene ved Fukushima Daiichi (ifølge den internasjonale INES skalaen som går fra 1 til 7). Dette betyr at man nå regner med at effekter og tiltak dekker et større område enn kun lokalt rundt anlegget. Dette betyr også at reaktorkjernene anses alvorlig skadet, og at det er svært alvorlig spredning av radioaktive forbindelser inne på anlegget, og at man foreløpig anser at det har vært lekkasjer i et visst omfang til områdene rundt som vil kreve mottiltak over tid. Et spesialteam fra Tokyos brannvesen med 30 brannbiler og 140 katastrofespesialister er kalt inn for å hjelpe til med avkjølingsoperasjoner. De vil bli satt inn i de delene av anlegget hvor strålingsnivået er akseptabelt. Det er kun forsvarets vannkanonbiler som er strålesikre, og disse konsentrer seg derfor om brenselstavsbassengene der strålingen er høyest. Vannkanonbilene kjører på omgang, en og en, for å begrense stråledosene. Sjekk av mannskapene viser at de blir utsatt for betydelige stråledoser under operasjonen, og er nødt til å ta det forsiktig og konsultere med eksperter fortløpende om det er tilrådelig å fortsette.

Status for reaktorkjernene og bassengene av brenselsstaver i bygg 1-4 er som i går, men det meldes nå i tillegg også om betydelig temperaturøkning i bassengene i bygg nummer 5 og 6 som til nå har vært under kontroll.

Kraftverkseieren TEPCO responderte på meldingen om det økte atomtrusselnivået med en pressemelding der de sier de tar dette svært alvorlig, beklager på det sterkeste bekymringen og ulempene hendelsen har gitt, og understreker at de arbeider av full kraft for å rette opp situasjonen.

Torsdag 17.3 kl 22.40:

Gladmeldingen fra norske media i går kveld, om at det snart kunne være gjennoppkoblet strøm til Fukushimaanlegget gjennom en provisorisk høyspentkabel slik at normale driftssystemer kan aktiveres, viser seg å være lenger frem enn håpet. Operatøren av Fukushima, TEPCO, melder nå at tilkoblingen vil kunne skje først fredag fordi man torsdag sprøytet vann på anlegget og dermed ikke kunne utføre operasjonen. TEPCO tar også forbehold om at tilkoblingen kan bli forhindret dersom strålefaren blir for høy når arbeiderne skal nærme seg bygget og utføre operasjonen. TEPCO vil forsøke først å koble til reaktorbygg nummer 2, fordi man tror dette bygget har minst skader på det elektriske anlegget. Kilde: NHK.

Torsdag 17.3 kl 22.30:

Det ble torsdag målt betydelige stråleverdier så langt som 30 km nordvest av Fukushima Daiichi anlegget. Verdiene er slik at høyeste akseptable årsdose oppnås allerede i løpet av 6 timer hvis du oppholder deg ute i området. Dette ifølge NHK  som siterer resultat av myndighetenes overvåking av radioaktivitet ved 28 målestasjoner spredd 20-60 km fra anlegget. Ved alle stasjonene ble det funnet forhøyde verdier.

Torsdag 17.3 kl 22.00:

Det er tidlig fredag morgen i Japan, og dagen begynner for befolkningen der med en melding om at regjeringen ber lokale myndigheter teste lokalprodusert mat for å sikre at det som selges er under gitte strålegrenser nå utarbeidet av myndighetene. Kyodo News sier de foreløpige grenseverdiene ser slik ut:

The standard sets a limit of 200 becquerel cesium per 1 kilogram of milk and dairy products, 500 becquerel per 1 kg of vegetables, grains, meat and eggs, while for levels of radioactive iodine, the standard allows 300 becquerel for 1 kilogram of drinking water and 2,000 becquerel for a kilogram of vegetables.

Dette er foreløpige grenseverdier som vil bli kvalitetssikret og finjustert etterhvert som testingen skrider frem.

Torsdag 17.3 kl 21.00:

Kyodo news oppsummerer torsdagens hendelser med å melde at tilsammen 64 tonn vann ble sprøytet på reaktorbyggene 3 og 4 fra vannkanoner og helikoptre i løpet av dagen, for å hindre overoppheting av brenselstavbassengene og en mer kritisk situasjon. Damp som steg opp fra reaktorbygg 3 umiddelbart etter sprøytingen blir tolket som at vannet har hatt en viss avkjølende effekt. Strålingsverdiene sank også utover dagen endel rundt dette bygget etter først å ha økt. Men samtidig har det også blitt oppdaget et nytt problem: en ny røykstripe observert fra anleggets reaktorbygg nummer 2. Dette blir foreløpig tolket som at også her har det begynt å koke i bassenget med brukte brenselstaver. Dermed er det problemer med disse bassengene i tre ulike bygg samtidig, i nummer 2, 3 og 4. Og damp og radioaktive stoffer fra alle byggene lekker ut i miljøet. Samtidig er status for selve reaktorkjernene i byggene 1-3 ukjent, men to av dem er som før beregnet å være under nedsmelting. Men her holder foreløpig sikkerhetskapslingen radioaktive forbindelser på plass.

Torsdag 17.3 kl 12.30:

Strålingsnivåene rapporteres nå å øke etter at det ble skutt vann med vannkanon på reaktorbygg.

Torsdag 17.3 kl 12.00:

Naturvernforbundet ble kort tid etter problemene ved Fukushima oppsto etter jordskjelvet kontaktet med informasjon om at eieren TEPCO hadde en miljøfarlig forhistorie. Dagbladet offentliggjorde i en artikkel i går at selskapet TEPCO har en forhistorie med juks med måle- og kontrolldata, at sprekker i anlegget har vært forsøkt holdt skjult, og at en stor mengde billige løsarbeidere uten forsvarlig opplæring og beskyttelse har blitt utnyttet i TEPCOs anlegg under den daglige driften og vedlikehold. Tidligere direktører og rådgivere ved TEPCO måtte gå av for noen år tilbake etter at en varsler medvirket til at uregelmessighetene ble avdekket. BBC World news kjørte i går kveld samme historie. Den japanske atom-motstandsorganisasjonen CNIC har systematisert en god og detaljert oversikt over de tidligere lovbruddene ved anlegget:

Kronologisk oversikt over tidligere mangler ved Fukushima-Daiichi anlegget og hvordan de ble forsøkt dekket over.

Artikkel om opprullingen av TEPCO-skandalen i 2002.

Artikkel om nye avsløringer i 2006

Torsdag 17.3 kl 10.45:

Det vil nå forsøkes med å sprøyte vann på reaktorbygningene fra fire militære kjøretøy med vannkanoner og en stor brannbil, i tillegg til de japanske forsvarshelikoptrene som idag har dumpet vann fra luften. Det er ikke sett noen endring eller nedgang i radioaktivitet rundt anlegget etter at det ble dumpet på med vann.  Helikoptermannskapene ble sjekket for stråleeksponering etter operasjonen og hadde klart å holde seg såvidt under grensen for hva som er tilrådelig under krisehåndtering. 5 andre arbeidere som håndterer akuttsituasjonen på anlegget er idag rapportert omkommet, men det er uklart om dette har skjedd nå eller tidligere i uken. Arbeidsstyrken på anlegget er nå økt til 180 personer, etter at den en periode var nede i 50 mens de 750 andre ble evakuert på grunn av høy strålefare.  Det jobbes med å få strømforsyningen tilbake til anlegget slik at noen av de ordinære driftsystemene, om de fortsatt virker, kan gjenoppstartes.

Anleggets eier TEPCO og japanske myndigheter melder at USA ikke har rett i at kjølebassenget for brukte reaktorstaver i ett av byggene er helt tømt for vann. Et av de japanske forsvarshelikoptrene som dumpet vann i dag observerte samtidig at det fortsatt var noe vann i bassenget, ifølge TEPCO.

Torsdag 17.3 kl 10.40:

Våre japanske kontakter sier de er usikre på hvordan de skal forholde seg til at UK og USA, og nå også Sør Korea, har bedt sine folk nord av Tokyo om å evakuere fra en sone 80km radius fra Fukushima Daiichi anlegget som et før var-tiltak. I dette området ligger svært store befolkningssentre.

Torsdag 17.3 kl 10.30:

Folk vi har snakket med i Japan lurer på hvorfor japanske media idag ikke lenger viser direktebilder av anlegget. De siste dagene har den store japanske nyhetskanalen NHK hatt et helikopter hengende i lufta rett utenfor sikkerhetssonen for å overvåke utviklingen. Det var dette helikopteret som først meldte om den store skyen av røyk og damp som plutselig begynte å stige fra reaktor 3 natt til i går norsk tid. Helikopterbildene har så hele det påfølgende døgnet vist at det kontinuerlig steg en tynn stripe av røyk/damp opp fra flere av reaktorbyggene.

Onsdag 16.3 kl 22.30:

Internasjonale media melder at eksperter blant annet fra Frankrike og USA nå for første gang kommer åpent ut med egne teorier om hva som skjer på anlegget, i mangel på klare meldinger fra Japan. Spesielt antas det at strålingsnivået inne på anlegget må være ekstremt høyt siden det ikke kommer noen meldinger om at man klarer å nå frem til anleggene med vann eller inspeksjoner. Franske myndigheter sier det har dannet seg en stor radioaktiv sky oppe i luftmassene som driver frem og tilbake over området etter som vinden snur.

Onsdag 16.3 kl 21.00:

Lite konkret ny dokumentasjon, og vanskelighetene med å ta skadene i nærmere øyesyn på grunn av høyt strålingsnivå inne på anlegget gjør at det ikke er mulig for anleggseier eller eksperter å konkludere eller forutsi hva som vil skje videre. I løpet av dagen har det allikevel gradvis blitt klart, blant annet fra strålingsutviklingen rett utenfor anlegget, at røykutviklingen ved reaktor 3 antakelig stammer fra overoppheting av bassenget med brukt atombrensel, akkurat som ved reaktor 4. Det har i tilfelle dampet opp radioaktivt utslipp fra begge bassengene hele dagen. Myndighetene tror altså ikke lenger det er selve reaktoren i nr 3 som lekker. Hovedinnsatsen er derfor nå rettet inn på å gjenopprette kjølevann i disse bassengene på nr 3 og 4, og sikre høyt kjølevannsnivå også i de 4 andre bassengene på anlegget. Siden det ikke har vært mulig med helikopter forsøker man nå i kveld norsk tid med ulike vannkanonen og brannbiler. Det er ingen melding om at man ennå har lykkes å nå frem til bassengene i nr 3 og 4 med vann.

Det er fortsatt også en uavklart situasjon ved selve reaktorene 1-3, hvorav nr 2 har en lekkasje og antatt delvis nedsmeltning av reaktorkjernen. Også nummer 1 har antatt nedsmelting, men der mener man kapslingen rundt er intakt. Kjølevannsnivåene er ikke gjenopprettet.

Det er i løpet av det siste døgnet påvist spredning og nedfall av radioaktivt utslipp, særlig nordover i Fukushima fylke og mot Fukushima by. Det ble der tidligere idag påvist spor av cesium og iodine i drikkevannsystemet, og radioaktivitet i lufta flere tusen ganger over det normale. Fortsatt regnes imidlertid ikke dosene å utgjøre noen akutt risiko for helseskader for de som oppholder seg i dette området over kortere tid (ved den høyeste målingen 20 km nordvest av anlegget vil man på 3 timer nå grensen for akseptabel årsdose), men det uttrykkes bekymring fra japanske eksperter om situasjonen fortsetter eller blir verre.  Dette kan skje om man ikke får kontroll over atombrenselbassengene, eller hvis reaktorkjernenes innkapsling svikter. Folk mellom 20 og 30 km fra anlegget er ennå ikke evakuert, men har fått beskjed om å holde seg innendørs.

Onsdag 16.3 kl 11.00:

Det japanske forsvaret klarer ikke gjennomføre planen som ble annonsert tidligere i dag om å kjøle ned reaktor 3 gjennom å slippe ned vann fra helikopter, fordi strålenivåene i lufta over anlegget er for høye. Kilde: Kyodo News.

Onsdag 16.3 kl 10.00:

Datasystemet SPEEDI som skal modellere hvordan påviste utslipp fra Fukushimakraftverket sprer seg i felt er nede på grunn av at målepostene rundt anlegget ikke virker som de skal. Japanske strålemyndigheter NISA sier de ikke vet når det kommer i orden. Systemet er ment å forutsi hvor radioaktive utslipp sprer seg basert på faktiske målinger, vind og værmelding. Kilde NHK.

Onsdag 16.3 kl 09.00:

Målinger av utlekket radioaktivitet på anlegget toppet seg i natt etter røykutviklingen som startet i nærheten av reaktor 3 litt etter midnatt norsk tid. Japanske myndigheter har meldt at de frykter reaktor 3 er skadet, og at det trolig lekker radioaktiv damp. I tillegg meldes det fra japanske strålemyndigheter NISA nå at også reaktor 2 som er antatt perforert trolig lekker, og at det ble gjort toppmålinger der allerede i går. Myndighetene melder i dette øyeblikk at nivåene 20-30 km unna anlegget ennå ikke utgjør noen akutt helserisiko. Kilde: Kyodo News

Kyodo News har nå følgende statusrapport for de ulike reaktorene på Fukushima Daiichi:

Fukushima No. 1 plant

— Reactor No. 1 – Cooling failure, partial melting of core, vapor vented, building damaged Saturday by hydrogen explosion, seawater being pumped in.

— Reactor No. 2 – Cooling failure, seawater being pumped in, fuel rods fully exposed temporarily, vapor vented, building damaged Monday by blast at Reactor No. 3, damage to containment vessel on Tuesday, potential meltdown feared.

— Reactor No. 3 – Cooling failure, partial melting of core feared, vapor vented, seawater being pumped in, building damaged Monday by hydrogen explosion, high-level radiation measured nearby on Tuesday, plume of smoke observed Wednesday, damage to containment vessel likely.

— Reactor No. 4 – Under maintenance when quake struck, fire Tuesday possibly caused by hydrogen explosion at pool holding spent fuel rods, pool water level not observed, fire observed Wednesday at building housing reactor, no water poured in to cool pool.

— Reactor No. 5, No. 6 – Under maintenance when quake struck, temperature slightly rising in spent fuel pool.

Onsdag 16.3 kl 02.35:

TEPCO holder akutt pressekonferanse, direktesendes på den statlige nyhetskanalen NHK. Melder om full brannutrykning til Fukushima anleggets reaktorbygg 3, brannbilene ankommer mens pressekonferansen avholdes. Ingen vet ennå hva eller hvor røykutviklingen stammer fra. Opprørt stemning på pressekonferansen, hvor meldingene fra brannfolkene og øyevitner meldes direkte fortløpende.

Onsdag 16.3 kl 02.20:

Nå to timer etter at TEPCO og flere internasjonale og norske media meldte at brannen som oppsto før midnatt var raskt slukket, viser den japanske nyhetskanalen NHK direktesendte bilder som viser kraftig røykutvikling inne på anlegget, filmet fra en posisjon utenfor sikkerhetssonen på 30 km. NHK har ikke fått annen kommentar fra TEPCO enn at de undersøker nå, og det er ikke kjent for NHK hvor på anlegget røyken kommer fra.

Onsdag 16.3 kl 00.15:

Kyodo News melder nå som «breaking news» at driftsselskap og eier, TEPCO, anslår det å være betydelig skade på og sannsynlig nedsmelting av brenselstavene i flere reaktorer på Fukushimaanlegget. 70% skade på brenselstavene av reaktor 1 og 33% av reaktor 2 er oppgitt. Skaden er beregnet utfra målinger av radioaktive restmaterialer i kjølevannet.  Japanske strålemyndigheter NISA har i japanske pressemeldinger igår og idag gitt status for alle reaktorene ved Fukushima basert på rapportering fra TEPCO. Trykket i den innerste sikkerhetskapselen rundt reaktor 1 er ukjent, mens reaktor 2 har betydelig lavere trykk en nr 3. Temperaturmåling er ikke tilgjengelig for noen av reaktorene.

Tirsdag 15.3 kl 23.15:

Det har brutt ut en ny brann i reaktor 4 bygget (der reaktoren er nedstengt men brenselsstavbassenget er ute av kontroll) melder KYODO News i dette øyeblikk. En arbeider oppdaget brann i bygget, og det stiger røyk opp av taket. Det jobbes intenst med å kjøle ned bassenget med vann, og samtidig slukke branntilløp. Værmelding viser fralandsvind slik at eventuelle utslipp blir brakt ut over havet og ikke mot Tokyo som for et døgn siden. Handels- og industridepartementet påla TEPCO i går ved direkteordre og i medhold av regelverket for anlegget å sørge for å gjenopprette og opprettholde vannkjølingen etter at de brukte brenselstavene var tørrlagt i flere timer med fare for overoppheting og stort utslipp.

Tirsdag 15.3 kl 23.00:

Påfallende mangel på engelsk informasjon fra japanske myndigheter og driftsselskap TEPCO om den seneste utviklingen i Fukushima 1 (Dai-ichi). På japanske strålemyndigheters pressemeldingside er det nå ingen nye engelske oppdateringer om Fukushima siste 1,5 døgn etter at det i dagene før kom jevnlige oppdateringer om status ved hele anlegget 4 ganger om dagen i tillegg til meldinger om eksplosjoner og skader. De to siste eksplosjonene er ikke omtalt i egne meldinger. Heller ikke på TEPCO sine meldingssider er det oppdatert engelsk informasjon om status ved problemanlegget. Siste statusrapport for alle reaktorene der er fra 3 dager tilbake. Japanske myndigheter har imidlertid meldt i sine pressekonferanser at de anser det for sannsynlig at det pågår delvis nedsmelting i alle tre reaktorene som var i drift idet jordskjelvet og tsunamien kom, og at det brå trykkfallet sett i en av reaktorene etter en eksplosjon tirsdag kan tyde på at den lekker. Det er usikkert om anstrengelsene for å kjøle ned og stoppe opp prosessen i reaktorene er vellykket og hvor lenge sikkerhetsbeholderne kan tåle situasjonen. TEPCO sa på en pressekonferanse tirsdag at kjølevannet i reaktor 2 nå er for lavt til å måles og at brenselstavene dermed antakelig overoppheter og smelter. De nærmeste døgnene anses avgjørende.

Tirsdag 15.3 kl 19.00:

TEPCO melder ifølge den japanske nyhetskanalen NHK at de strever med å få kontroll over lagringsbassenget med brukte atombrenselsstaver i reaktor 4, der det var en eksplosjon natt til tirsdag til tross for at reaktoren var nedstengt allerede før jordskjelvet. Temperaturen i bassenget var mandag dobbelt av det normale etter at stavene i flere timer var utsatt for luft og manglende kjølevannsnivå. Så falt temperaturmåleren ut av funksjon, det var en eksplosjon, og arbeidere har ikke kunnet bevege seg inn igjen i denne delen av anlegget på grunn av for høy stråling. TEPCO sier nå de har gitt opp ideen om å kjøle ned bassenget gjennom å slippe vann fra et helikopter ned gjennom hullet i taket som oppsto under eksplosjonen, og vil isteden prøve med brannbiler og andre metoder.

Tirsdag 15.3 kl 15.00:

Etter eksplosjonen ble det kl 10 norsk tid idag annonsert at en av reaktorbeholderne har fått to hull på 8 meter. Det meldes nå om problemer ved stadig flere av reaktorene på Fukushima, også de som var nedstengt for vedlikehold allerede før jordskjelvet. Det er også lagret atomavfall på anlegget, og i natt oppsto en brann i et av disse bassengene. Den skal ha blitt slukket, men det koker i bassenget.

De fleste arbeiderne på anlegget er nå evakuert. De 50 av 800 som er igjen jobber på svært korte skift for å unngå skadelige stråledoser. Det har vært en lang rekke tekniske problemer under krisehåndteringen ved anlegget som bidrar til å forverre situasjonen. I går gikk en av pumpene som skulle nødkjøle en reaktor tom for drivstoff.

Utslipp fra anlegget har det siste døgnet drevet sørover mot Tokyo med luftstrømmene. Uavhengig overvåking av strålingsnivåer i Tokyo (CNIC) viser imidlertid som japanske myndigheter også sier at det foreløpig ikke er behov for evakuering der. Værmelding for de neste dagene viser pålandsvind deler av døgnet.

Tirsdag 15.3 kl 15.27:

Energianlegget i katastrofeområdet etter jordskjelvet ( Tohoku electric company) starter strømrasjonering gjennom planlagte avstengninger av nettet fra i morgen. Evakueringssentre vil fortsatt få strøm.

Tirsdag 15.3 kl 14.54:

Nytt større jordskjelv med episenter Shizuoka i innlandet. Ingen fare for tsunami. Ingen nye skjelvskader på atomanleggene i nærheten.

Tirsdag 15.3 kl 14.18:

Nytt jordskjelv, styrke 3. Ibaragi kysten. Ingen fare for tsunami.

Tirsdag 15.3 kl 13.26:

Mange flykter nå fra Fukushima til andre fylker pga situasjonen ved atomanlegget, og fordi det ikke lenger er tilgang på mat eller andre forsyninger. Folk på evakueringssentre nær Fukushima rømmer til sentre nærmere Tokyo eller reiser til slektninger i andre deler av landet. Kilde NRK.

Tirsdag 15.3 kl 12.35:

Den uavhengige organisasjonen CNIC har overvåket radioaktivitet sentralt i Tokyo, i Shinjuku, siden jordskjelvet. De målte 0,06-0,1 mSv per time i starten og idag 11.30 målte de 0,07-0,09 mSv per time. Høyeste måling idag var 0,21 kl 10.30. De konkluderer at utfra disse verdiene er det for øyeblikket ikke nødvendig å flytte seg fra Tokyo.

Tirsdag 15.3. kl 11.45: 

Offisiell melding kl 10.00 om at sikkerhetsskallet rundt reaktor Unit 4 på Fukushima 1 har fått 2 hull på 8x8m. Dette var en av reaktorene som var nedstengt allerede før jordskjelvet på grunn av vedlikehold.  Kommentar fra CNIC: Situasjonen oppstått etter perforeringen av reaktoren er ikke stabil fordi den nå mangler kjølingsvann og strøm.

Tirsdag 15.3. kl 11.22:

TEPCO/Tokyo Denryoku pressekonferanse. Mesteparten av arbeiderne på Fukushima evakuert. 50 av 800 er igjen på anlegget. De jobber i svært korte skift for å unngå skadelige stråledoser.

Tirsdag 15.3. kl 11.20:

Japanske myndigheter sier strålingsnivåene nord for Fukushima ikke har økt, men at det nå er forhøyde nivåer i retning Tokyo. Myndighetene har nå pålagt alle 47 fylker i Japan å rapportere fra sine overvåkingsstasjoner to ganger i døgnet.