Raundalselva i Voss er et av flere verna vassdrag trua av utbygging.

Raundalselva i Voss er et av flere verna vassdrag trua av utbygging. Foto: Martin Ødegaard

Småkraft

De siste ti årene har utbyggingen av småkraftverk økt betraktelig. Flere holder småkraft opp som en klimaløsning. Samtidig utgjør summen av små og større inngrep en trussel mot naturmangfoldet.

Fakta om småkraft

Felles betegnelse på småskala kraftverk som deles inn i kategoriene mikro- (under 0,1 MW), mini- (0,1 - 1,0 MW) og småkraftverk (1 - 10 MW).

Utgjør mindre inngrep enn store kraftverk, og følger andre regler for utredning og bygging

En del mindre prosjekter trenger ikke å søke om konsesjon for å få bygge

I dag godkjennes fire av fem konsesjonssøknader

Norsk vassdragsnatur er unik, og hjem for mange truede og sårbare arter. Etter hundre år med kraftutbygging er to tredeler av de store norske vassdragene blitt regulert. Nå fører småkraftutbygginga til at presset på norsk vassdragsnatur blir enda større.

Siden år 2000 har over 300 småkraftverk blitt bygd ut rundt om i norske elver og vassdrag, og 500 til står i kø. Antallet søknader har hatt en enorm økning de siste årene.

Antall søknader har økt fra ca 15 i 2000 til ca 215 i 2007, og i dag godkjennes 4 av 5 søknader. Disse kraftverkene står ofte for mindre inngrep isolert sett, men sumeffekten blir en alvorlig trussel mot det naturmangfoldet vassdragsnaturen representerer.

Den store mengden søknader som venter på behandling legger press på Norges Vassdrags- og Energidirektorat (NVE), og gjør det vanskelig for myndigheter og befolkning å henge med. En undersøkelse gjort av NVE viser at 4 av 5 konsesjonsfrie småkraftverk drives ulovlig.

Utbygging av vassdrag medfører naturinngrep både gjennom direkte arealbruk og oppsplitting av arealer gjennom blant annet veibygging. De største miljøkonsekvensene av vannkraftutbygging får dyrene og plantene rundt vassdragene. Naturvernforbundet er bekymra over at også stadig flere søknader omfatter verna vassdrag. Av 33 søknader i verna vassdrag har halvparten fått konsesjon med begrensninger.

Flere har holdt opp utslippsfri småkraft som en viktig klimaløsning. Vi er nødt til å få ned bruken av fossil energi, men uten at vi samtidig får ned energibruken kan ikke fornybar energi erstatte den fossile. Vi må unngå å ofre naturmangfoldet for å redde klimaet.

Hva gjør vi - til nett

Hva gjør vi?

Naturvernforbundet jobber over hele landet for å ta vare på naturen. Våre fylkes- og lokallag kjemper for å ta vare på de lokale naturperlene, der du bor.

Hva mener vi - nett

Hva mener vi?

Det er naturen som gjør at det går an å leve på jorda. Den gir oss ren luft, rent vann, medisiner, mat og unike opplevelser.

Hva kan du gjøre

Hva kan du gjøre?

Naturvernforbundets 20 000 medlemmer gjør en forskjell. Men vi trenger flere. Dette gir oss mer gjennomslag for de gode løsningene