• Naturvernforbundet Sogn og Fjordane

    Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom.

    Les mer
  • Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

    Les mer

Du er her:

  • Sogn og Fjordane
Naurvernforbundet Sogn og Fjordane

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane står på for miljøet, for å hindre inngrep og ureining av den flotte naturen vi har her i fylket, både fjell, fjord og alt imellom. Vi spreier innsikt og vernar utsikt, kjempar for biene, blomane, fuglane, mangfaldet, matjorda og gammalskogen. Nokon må snakke for naturen der gravemaskiner, gruveselskap, utbyggjarar og ukunne rår. Saman er vi sterke, difor samarbeider vi tidvis med m.a. Sogn og Fjordane Turlag, Oikos, Sogn og Fjordane Jeger og Fiskerforbund, Rom for ord og Sogn og Fjordane Bonde- og Småbrukarlag (men då snakkar vi ikkje om ulv…)

Artikkelen ble sist oppdatert: 10.11.2017

Nyheter

Høringsuttalelse om bygging av skogsvegen slakkali

08.06.2010:

Statnett vil ta kostnaden ved bygging av skogsveg for å fram anleggsmaskinar til ny trafostasjon på Skarsbøfjellet. Naturvernforbundet frårår dette. Veg til ny trafostasjon på Skarsbøfjellet bør kome gjennom Øvstedalen. Det vil vere det beste av omsyn til samfunnsnytten av vegen og omsynet til naturverdiane og friluftslivet, skriv Jon Farestveit i uttalelsen.

Avisinnlegg: Noreg - energinasjon også i framtida?

Avisinnlegg: Noreg - energinasjon også i framtida?

25.05.2010:

Som Erling Sande påpeikar i Fjordenes Tidende er Noregs rikdom er bygd opp på energi dei siste 100 åra, i hovudsak olje. Det fyrste kraftverket her i fylket kom rundt 1900, dette kraftverket var bygd for å skape arbeidsplassar i fylket, store arbeidsplassar vart skapte både i Årdal og Svelgen etter kvart som kraftutbygginga spreidde seg.

Avisinnlegg: Inga tiltru til fylkeskommunen

Avisinnlegg: Inga tiltru til fylkeskommunen

25.05.2010:

Fylkeskommunen skal frå nyttår overta ein del av dei oppgåvene som Fylkesmannen har hatt innan naturvern. Naturvernforbundet har vore skeptisk til denne endringa i forvaltninga og då av fleire grunnar. Naturvernforbundet frykter blant anna at dette berre ville føre til eit dobbeltbyråkrati utan eit betre naturvern.

Avisinnlegg: Fylkesrådmann på autopilot

Avisinnlegg: Fylkesrådmann på autopilot

25.05.2010:

Fylkesrådmannen utarbeider framlegg til fråsegner frå fylkeskommunen når det gjeld m.a. kraftutbyggingar. Desse framlegga, så langt eg har lese dei, ser ut til alle å vere skrivne etter ein bestemt mal eller ei standardoppskrift som i liten grad tek omsyn til dei "individuelle" skilnader mellom desse desse prosjekta og skadeverknader på naturtilhøva.

Thorleif Jakobsen utnemnd til æresmedlem

Thorleif Jakobsen utnemnd til æresmedlem

28.03.2010:

På årsmøtet 20. mars fekk Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane sitt første æresmedlem: Thorleif Jakobsen. - Vi heidrar ein person med jernvilje og som aldri har mist engasjementet for naturen, sa fylkesleiar Hans Christian Hansen då han overrekte æresmedlemsskapen.

Møte på fylkesmannens kontor

Møte på fylkesmannens kontor

16.12.2009:

Møte mellom naturvernarar og fylkesmannens stab i Sogn og Fjordane, for å sjå på kva slags områder vi kunne starte eit arbeid med å få verna. Det vart eit innhaldsriktmøte mellom naturverninteresserte personar.

Viser fra 61 til 66 av totalt 189 artikler