Du er her:

Høyringsfråsegn og brev

På denne siden ligg høyringsfråsegn og viktige brev frå Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane og/eller frå eit av lokallaga.


Artikkelen ble sist oppdatert: 18.11.2010

Nyhende

Høyringfråsegn tilsendt Norges vassdrags-og energidirektorat 22.3 2012

Holmen kraftverk

Holmen kraftverk er eit akseptabelt døme på uybygging av småkraft. Her kjem vår uttale om konsesjonssøknaden:

Høyringsfråsegn per 12.02.2012

Høyringsfråsegn til planprogram for Måløy sentrum

Naturvernforbundet vil ha gågate i Måløy! I høyringsfråsegn til planprogram for Måløy sentrum seier fylkeslaget at delar av gate 1 må bli gågate og at farten må ned til 40 km/t i den delen av gata som er riksveg. Det må bli samanhengande fortau og gang- og sykkelvegar i sentrum og frå sentrum til boligområdane. Vi ber om at utnytting av fjordvarme i Måløy blir vurdert som alternativ til vindkraft. Bedriftane i kommunen må få tilbod om kildesortering av avfall på same måte som hushalda.

Viser fra 17 til 20 av totalt 41 artikler