Du er her:

Setenesfjellet vindkraftanlegg i Gulen - høyringsfråsegn

Naturvernforbundet i Sogn og Fjordane går mot å gje konsesjon til dei planlagde vindturbinane på Setenesfjell. Kraftforsyninga er for god til at der finst argument for utbygginga. Ulempene i inngrepsfri natur, og for fuglelivet og opplevingsverdiane er for store til at utbygginga kan vere forsvarleg, jamvel om det skulle finnast argument for å auke straumproduksjonen. Les heile høyringa.