Spørsmål og svar om klima

Her samler vi noen av de vanligste spørsmålene og uttalelsene i klimadebatten, og svarer basert på hva den nyeste forskningen på feltet sier.

olje oljeplattform utbyggingHarald Pettersen

Mange regner klimavitenskapen som en «ny» vitenskap, med alle usikkerheter som det fører med seg. Men kunnskapen om at CO2 har effekt på klimaet er rundt 150 år gammel, og påvirkningen ble målt temmelig nøyaktig allerede i 1895. Siden den industrielle revolusjon har våre utslipp økt konsentrasjonen med CO2 i atmosfæren med 50 prosent. Vi ser nå konsekvensene av dette – med temperaturstigning over hele kloden, som igjen gir mer ekstremvær, mer intense flommer og større ødeleggelser. Klimaendringene fungerer som en forsterker for ekstremvær – som blir hyppigere og mer ødeleggende.

Det er mange myter og påstander om klimaendringene. Hva sier egentlig vitenskapen om disse?

1. Klimaet har alltid endret seg

Det stemmer. Men endringene vi ser nå, går raskere enn vi noensinne har målt. Og det er ikke første gang at CO2 og andre klimagasser er det som driver global oppvarming. Forskjellen ligger i at det denne gangen er oss mennesker som står bak utslippene, mens de tidligere har vært resultat av naturlige prosesser.

2. Det er solen som gir global oppvarming

I løpet av de siste 35 årene har solas bidrag til oppvarming på jorda blitt marginalt mindre. Samtidig har temperaturen på jorda økt signifikant. Siden trendene går i motsatt retning har forskerne konkludert med at endringer i solaktivitet ikke kan forklare den globale oppvarmingen som har skjedd de siste tiårene.

3. Forskerne er ikke enige

Den største undersøkelsen som er gjort av klimaforskeres holdning til menneskeskapt global oppvarming viser at nær 100 prosent av forskere som arbeider innenfor klimarelaterte felter mener utslipp fra menneskelig aktivitet er årsaken til oppvarmingen vi ser i dag. Så finnes det enkeltforskere innen andre disipliner som er mer skeptiske – men såkalte forskeropprop som tar til orde for at klimaendringene ikke er menneskeskapte, som for eksempel «World Climate Declaration«, er i all hovedsak finansiert av de som taper på at vi gjør noe med klimaendringene: kull-, olje- og gassnæringen.

4. Vi har opplevd kjøling, ikke oppvarming

Dette påstås fra tid til annen av folk som kjemper mot synet om at menneskeskapte utslipp er ansvarlige for den globale oppvarmingen. Statistikken er imidlertid klar: De siste åtte årene er de åtte varmeste som noensinne er målt – og 2023 ligger an til å bli det aller varmeste. Den gjennomsnittlige globale temperaturen i 2022 var rundt 1,15 grader høyere enn førindustriell tid. Det er åttende året på rad gjennomsnittstemperaturen er minst 1 grad høyere en førindustriell tid.

5. Global oppvarming er ikke så farlig

Global oppvarming har alvorlige, negative konsekvenser for oss som bor på jorda. Det er særlig de fattigste i verden som vil bli hardest rammet. Tap av naturmangfold, spredning av sykdommer som før bare har eksistert i varmere klima og tap og skade fra mer nedbør og flom er tre alvorlige konsekvenser som vi allerede ser, og vil se mer av, i Norge.

Skogbrann global oppvarming
Skogbrann er en av konsekvensene med global oppvarming

6. Det har ikke blitt varmere siden 1998

Flere hevder at det ikke har blitt varmere på jorda siden 1998. Dette er en grov feil, som var riktig i et par år – 1998 var et år med betydelig høyere varme enn andre nærliggende år, på grunn av naturlige svingninger. Men nå er året skjøvet helt ut av topp ti-lista, som kun inneholder år fra 2010 og fremover. De åtte siste årene er de åtte varmeste – og 2023 ligger an til å bli det aller varmeste året noensinne målt.

7. Økt CO2 følger av økt temperatur, ikke motsatt

Klimaet har variert sterkt i jordas levetid. Vi har hatt både istider, der store ismengder har dekket vesentlige deler av jordas landmasser, og varme perioder helt uten is ved polene. Mange faktorer har spilt sammen og påvirket fortidens klimaendringer. Blant disse finner vi variasjoner i solas aktivitet, vulkansk aktivitet og endringer i atmosfærens sammensetning.

Men «jordas levetid» er ikke det samme som «menneskenes levetid». Fremveksten av vårt samfunn har skjedd i en periode med stabilt og forutsigbart klima – noe som har vært en forutsetning for at dette kunne skje. Det er denne stabiliteten og forutsigbarheten vi nå rokker ved, når vi endrer atmosfærens sammensetning ved utslipp av store mengder klimagasser.

Det er bevist, ut over rimelig tvil, at den oppvarmingen vi ser i dag skyldes våre utslipp.

8. Menneskeskapte utslipp er bare en liten del av totale utslipp

«Mennesket bidrar bare med en liten del av de totale CO2-utslippene. Det kan da vel ikke være så farlig?», sies det i debatten. Og som så mange påstander om klima er påstanden delvis riktig, og delvis feil. Ja, vi bidrar bare med en liten del – men det er konsentrasjonen i atmosfæren som avgjør hvor stor drivhuseffekt CO2 har. Og konsentrasjonen har økt med rundt 50 prosent siden vi begynte med forbrenning av fossil energi.

9. FNs klimapanel overdriver

I klimadebatten har det blitt hevdet at FNs klimapanel overdriver problemet, og produserer ensidig propaganda for at klimaendringene er menneskeskapt.

Samtidig, hvis vi ser på hva som faktisk hender, virker det som om klimapanelet heller har underdrevet den globale oppvarmingen, og konsekvensene av denne. Flere rapporter viser at konsekvensene av den oppvarmingen vi allerede har opplevd, på rundt 1,1 grad fra førindustriell tid, er betydelig større enn forventet.

Klimapanelet gjør ingen egen forskning. De gjennomgår imidlertid all forskning på klimafeltet som publiseres etter forskningsmessige prinsipper – og for tiden er det rundt 70 studier som publiseres hver dag som nevner global oppvarming eller klimaendringer. Så klimaendringer er et stort problem – men sannsynligvis en av de problemene det forskes mest på, og som vi derfor vet mest om.

10. FNs klimapanel styres av myndighetene

Gjentatte ganger har FNs klimapanel blitt kritisert for å være politisk styrt. Flere kritikere har merket seg prosessen som klimapanelet gjennomgår for å lage sine såkalte «Summary for policymakers» – og kritikken har kommet fra begge hold, både de som mener oppsummeringen vanner ut budskapet i de vitenskapelige rapportene, og de som mener oppsummeringen overdriver klimatrusselen.

Det er sant at oppsummeringen «Summary for policymakers» diskuteres og godkjennes av delegasjoner fra alle medlemsland – men det er ikke en politisk prosess. Grunnlaget for oppsummeringen skrives av forskerne bak rapporten, den gjennomgås så av delegasjonene, og går deretter tilbake til forskerne. Til slutt gjennomgås oppsummeringsrapporten på et plenumsmøte i FNs klimapanel, der både nasjonale delegasjoner og forskerne bak rapportene deltar. Kun vitenskapelige argumenter er godtatt, fordi selv oppsummeringsrapporten skal være vitenskapelig fundert, ikke politisk.

Til slutt offentliggjøres både den vitenskapelige, lange rapporten og oppsummeringen, så det er en enkel sak å gå tilbake og finne ut hvilken påvirkning denne prosessen har hatt for innholdet i oppsummeringsrapporten. Dette er en metodikk som har fått mye skryt, og det etterlyses nå fra flere hold at det bør opprettes et lignende forskningspanel for naturmangfold.

FNs natursjef Elizabeth Maruma Mrema åpner CBD COP15 i Montreal, Canada.
FNs natursjef Elizabeth Maruma Mrema åpner CBD COP15 i Montreal, Canada. Foto: IISD/ENB

11. Global oppvarming er naturlig

Kan det tenkes at den globale oppvarmingen er naturlig, og ikke har noe med våre utslipp å gjøre? Vi har alle lært om istider på skolen, og hørt at det en gang vokste palmer på Svalbard. Kanskje det hele bare er en naturlig klimaendring som vi ikke kan påvirke?

Dette er jo en tanke som alle klimaforskere har i hodet – det er tross alt de som har fagkunnskap også om istider, palmer på Svalbard og naturlige klimaendringer. Men det er full enighet blant fagfolkene om at endringene nå går så raskt at de ikke lar seg forklare uten å ta med effekten av den økende konsentrasjonen av klimagasser i atmosfæren – og økningen skyldes våre utslipp.

Så ja, global oppvarming er naturlig – og det er naturlig at temperaturen stiger når vi tilfører store mengder gasser i atmosfæren som øker atmosfærens evne til å holde på varme.

12. CO2 er helt naturlig

Ja, CO2 er naturlig, men mengden CO2 er ikke naturlig. I førindustriell tid var CO2-mengden cirka 275 deler CO2 per milliondel luft. Nå ligger vi rundt 420 deler per million, og våre utslipp fortsetter – og dermed øker konsentrasjonen av CO2 i atmosfæren. Andre klimagasser bidrar også, om enn ikke like mye.

Dagens utslipp blir værende i atmosfæren, og vil ha klimaeffekt i lang tid. De klimaendringene vi ser i dag, er således et resultat av alle utslipp siden vi begynte å bruke fossile brensler. Om vi kuttet alle utslipp i dag, hadde økningen i oppvarming stanset etter få år – men vi hadde fortsatt hatt en oppvarming, takket være all den ekstra varmeenergien som har blitt lagret i havet. Betydelige effekter på klimaet, i form av en nedkjøling ned mot naturlige nivåer, ville vi imidlertid ikke ha sett før om flere tiår – men det er likevel det vi må gjøre for å få kontroll med oppvarmingen.

13. Isen i Antarktis øker  

Flere studier har pekt på at isen i Antarktis ikke minsker i omfang, på samme måte som isen i Arktis gjør det. Kan dette bevise at jorda ikke varmes opp?

Disse studiene tar feil – ismengden i Antarktis er i rask tilbakegang. Felles for mange av studiene er at de har studert isutbredelse uten å ta hensyn til is-tykkelse – men også utbredelsen har minsket de senere årene. Det er imidlertid slik at noen deler av isen legger på seg, mens andre minsker raskt – dette skyldes sannsynligvis havstrømmene og deres påvirkning. Her forskes det stadig videre for å finne flere klare svar.

Engasjer deg!

Det finnes mange måter å bidra! Under kan du klikke deg videre til aktiviteter som blir arrangert i løpet av året og vårt innmeldingsskjema. Vi trenger flere på laget!