Du er her:

9. FNs klimapanel overdriver

I klimadebatten har det blitt hevdet at FNs klimapanel overdriver problemet, og produserer ensidig propaganda for at klimaendringene er menneskeskapt. Forsker Roy Spencer, og andre, antyder at FNs klimapanel har en agenda som legger premissene for rapportene de lager, og sørger for at disse blir overdrevent opptatt av menneskelige forklaringsmodeller til global oppvarming.

Noen har gått enda lenger, og hevder at klimapanelet aktivt utelater forskning som ikke støtter opp under bildet av at oppvarmingen er menneskeskapt. Disse klarer imidlertid sjelden å vise til forskning som faktisk sannsynliggjør at oppvarmingen ikke er menneskeskapt. Oftest vises det til nettsteder og filmer uten forskningsbasert ståsted.

FNs klimapanel ble dannet for å oppsummere forskningen som gjøres på klima, og på menneskets påvirkning av klimaet. De skal tilgjengeliggjøre denne forskningen for beslutningstakere og lekfolk, og gjør således ingen forskning selv. Alle forskningsrapporter som brukes som basis for FNs klimapanels rapporter blir henvist til, så det er enkelt å sammenligne grunnforskningen og det som blir skrevet inn i FNs klimapanels rapporter. En gjennomgang av forskningen viser at FNs klimapanel ikke kan sies å overdrive problemet, sammenlignet med forskningen som ligger til grunn for deres rapporter. Tvert imot er det flere tilfeller der klimapanelets rapporter er langt mer forsiktige i sine konklusjoner enn det er grunnlag for i forskningen som ligger til grunn for dem. Her er noen eksempler:

  • CO2-utslippene fra fossile kilder ligger nå nær «worst case»-scenariet til FNs klimapanel. Klimapanelet viser imidlertid til en rekke utslippsscenarier, der de fleste representerer et utslippsnivå som er under dagens.
  • Havnivåstigningen er raskere enn FNs klimapanels antakelser. Den observerte stigningen er 80 prosent høyere enn den midtre antakelsen fra klimapanelets fjerde hovedrapport (0,18-0,59 meter havstigning til 2100). I sin femte hovedrapport antyder klimapanelet en havstigning på 0,53-0,98 meter til 2100 med fortsatt høyt utslippsnivå, og 0,28-0,61 meter med store utslippskutt.
  • Issmeltingen i Arktis er større enn projeksjonene i FNs klimapanels rapporter.
  • Det finnes flere eksempler på at klimaendringene skjer raskere og mer intenst enn FNs klimapanel har varslet. Det er derfor ikke grunnlag for å hevde at FNs klimapanel har overdrevet. En studie fra 2010 viser det motsatte: at nye funn innen klimaforskningen har mer enn tyve ganger større sannsynlighet for å vise at FNs klimapanel faktisk har underdrevet farene ved menneskeskapt global oppvarming.

Artikkelen ble sist oppdatert: 27.01.2017