Lars Haltbrekken

Lars Haltbrekken. Foto: Jo Straube

Statsbudsjettet 2014:

Særinteresser overkjører miljøet

Regjeringen skulle la hensynet til klima gjennomsyre alt, men statsbudsjettet viser at særinteresser stadig overkjører felles klima- og naturverninteresser, mener Naturvernforbundet. – Nye motorveier svekker toget, kutt i skogvernet svekker naturen, og massiv satsning på oljeutvinning undergraver alle andre klimatiltak. Det er dypt uansvarlig, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Rasering av skogvernet
Bevilgningene til skogvern kuttes til bare 121 millioner i Solbergs første budsjett. Med dagens budsjett er konklusjonen at Erna bløffer om skogvernet!
Dette er et skammens budsjett for skogvernet, og den nødvendige storsatsing på å stanse tapet av planter og dyr i norske skoger blir rasert av Regjeringen Solberg. Dette er en katastrofe for de mange viktige artene vi vil ta vare på. Regjeringen har en prisverdig satsning på regnskog i utlandet, men hvorfor snauhogger de budsjettene til bevaring av vår egen fantastiske skog? spør Haltbrekken.

Etter den signaliserte opptrappingsplanen skulle bevilgningene vært på over 430 millioner kroner for 2015. Erna Solberg og Høyre lovte i 2013 en satsing på skogvernet og at de skulle bli enda bedre enn den forrige regjeringen. I det første budsjettet kutter de kraftig.  I tillegg legger regjeringen opp til økte bevilgninger til skogsbilveier, og 30 prosent avgiftskutt på snøskuter, som gir mer støy og ødeleggelse av skogene våre.

– Akkurat nå sitter verdens regjeringer samlet på naturtoppmøte i Sør-Korea for nettopp å planlegge hvordan vi skal stanse det dramatiske tapet av natur. Dette er et forferdelig budsjett for norsk natur og særlig for alle de artene i skogen som nå får det enda verre, fortsetter Haltbrekken.

Også kartlegging av naturmangfold er dårlig ivaretatt.
– Det trengs trolig omkring 500-800 millioner kroner over fem år for å bygge opp en tilfredsstillende kunnskap om naturen vår, men regjeringen presterer faktisk å redusere bevilgningene i forhold til 2014. Vi vet alt for lite om hvilke arter og naturtyper som finnes i våre økosystemer, men vi vet at de blant annet  spiller en avgjørende rolle i å motvirke klimaendringer og effektene av dem. Regjeringen har signalisert et kunnskapsløft, men det gjelder ikke for norsk natur. Dermed er det vanskelig å sikre en kunnskapsbasert forvaltning, sier Haltbrekken.

Billigere å forurense, småpenger til ENØK

Regjeringen har lovet et grønt skatteskifte som vil gjøre det billigere å være miljøvennlig og dyrere å forurense. I budsjettet er det få tegn til endring.
– Bilkjøring er en av de største kildene til forurensning i hverdagen, og regjeringen bør stimulere til miljøvennlige alternativ. Men bensin- og dieselavgiftene blir ikke engang prisjustert, og det blir mer skattefradrag for bruk av bil i jobbsammenheng. Dermed vil det blir billigere å kjøre bil, sier Lars Haltbrekken.

Naturvernforbundet har kjempet lenge for en satsing på energieffektivisering. Regjeringen har lovet at det i statsbudsjettet skulle komme en ordning med skattefradrag for ENØK-tiltak, men denne ordningen er ikke klar. Regjeringen sier de nå skal styrke Enovas arbeid med energieffektivisering mot privathusholdninger med en mer rettighetsbasert ordning. Det er positivt at regjeringen skal gjøre det enklere for alle de som ønsker å spare energi, men det de legger opp til nå er ikke i nærheten av det som trengs for å få fart på arbeidet med å spare energi i de tusen hjem.
– Naturvernforbundet er glade for at regjeringen legger opp til en enklere ordning for energisparing, men de skuffer når ordningen ikke er mer ambisiøse, og Enova ikke får mer penger til energieffektivisering som er det viktigste klimatiltaket. Dette er bare et lite første skritt og Naturvernforbundet vil arbeide videre sammen med andre aktører for at vi får en satsing på energieffektivisering som virkelig monner. Vi skal sørge for at regjeringen faktisk gir folk flest en mulighet til spare energi og delta i klimadugnaden, sier Haltbrekken.

Kutter klima og miljø, satser på oljeutvinning

Regjeringen kutter også kraftig i budsjettene i Klima- og miljødepartementet, som ett av få departementer. Dersom man trekker fra internasjonale prosjekter, har de en nedgang på 400 millioner kroner.
Dersom klima og miljø skal gjennomsyre regjeringens politikk, er det vanskelig å skjønne hvorfor det viktigste departementet blir avspist med stadig mindre penger til å ta vare på disse fundamentale hensynene, sier Haltbrekken.

Samtidig økes statlige oljeinvesteringer med 8 milliarder til 38,8 milliarder totalt
– FNs klimapanel varsler at vi må la minst tre fjerdedeler av alle kjente olje-, gass- og kullreserver bli liggende under bakken for at vi skal unngå klimakatastrofe Da er det totalt bakvendt å satse på å finne mer olje og gass, sier Haltbrekken.

Veibygging undergraver klima og natur

Regjeringen øker bevilgningene til jernbane, men prioriterer også bygging av store motorveier som konkurrerer med jernbanene, som som firefelts E6 fra Ko­lo­moen til Biri, gjennom Åkersvika naturreservat, og E18. Mens riksveiinvesteringene får 1,6 milliard ekstra, får jernbaneinvesteringene bare 900 millioner. Dette vil garantere naturødeleggelse, økt trafikk og økt forurensing, framfor miljøvennlige transportformer.

– Jernbanesatsinga er positiv, men når vi også prioriterer å bygge motorveier som ødelegger matjord, naturområder og gir høyere klimautslipp, hjelper det lite. Jernbaneutbygging må komme i stedet for, ikke i tillegg til, veiutbygginger, sier Haltbrekken.
Satsningen på kollektivtrafikk er også svak. Staten skal bare bygge én kilometer kollektivfelt, og bymiljøavtalene, som var de rødgrønnes store satsing, følges ikke opp.

Teknologisatsning

En av de mest ambisiøse satsningene på klimafronten, er på teknologifondet, som økes fra 50 til 60 milliarder.
– Det er bra med satsning på teknologi, men de viktigste teknologiene har vi allerede. Buss og tog og sykkel framfor biler, grønnsaker framfor biff. Og det trengs ingen teknologi for å la olje og gass ligge, sier Haltbrekken.