Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Vedrørende utbygging av Bossbøen, Vinje kommune

20.12.2006:

22.03.06 Naturvernforbundet i Telemark vil med dette gjøre oppmerksomme på at vi er observante på utbyggingssaken på Bossbøen i Vinje kommune. Vi støtter Fylkesmannens innsigelse mot planene, og henstiller til Vinje kommune om å rette seg etter innsigelsen. Naturvernforbundet i Telemark gjør også oppmerksomme på at vi ikke har mottatt sakspapirer i den ordinære høringsrunden, og at vi dersom vi hadde fått anledning til å uttale oss ville vært negative til planene.

Reguleringsplan for gnr/bnr 62/3 Hammarsjordet i Fyresdal kommune

20.12.2006:

19.06.06 Det visast til reguleringsplanen for Hammarsjordet, som nå er lagt ut til offentleg ettersyn/høyring. Planen gjeld ein eigedom på ca 350 da inne ved Morketjønn i Fyresdal. Området ligg aust for Øysævatnet ca 6 km (i luftline) frå grensa til Setesdal. Det finst ein gammal disposisjonsplan i området, som det er bygd 7-8 hytter etter. Den nye reguleringsplanen opnar for bygging av inntil 27 nye hytter i området. I kommuneplanen er dette eit LNF område der det normalt bare blir gitt løyve til bygging av enkelte spreidde hytter i samband med landbruk. Innanfor det området som blir omfatta av den gamle disposisjonsplanen er det opna for ei viss fortetting, men den nye planen opnar for ei langt sterkare utbygging.

Avvis planen om storstilt hyttebygging i ett av Hjartdals siste uberørte områder.

20.12.2006:

19.06.06 Naturvernforbundet i Telemark ser med stor uro på at det nå er lagt frem planer for en helt ødeleggende utbygging av hyttefelt med tilhørende veier og kraftlinjer, butikker og alpinanlegg i området rundt Venelinuten rett vest for Tuddalsdalen i Hjartdal. Området ligger i randsonen til Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde og villreinområde. Den utviklingen som vi har vært vitne til blant annet i Vinje og Tuddal skal nå også innhente ett av de få gjenværende uberørte områder i Hjartdal.

Bygging av landbruksveg Skeie - Åto, Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

20.12.2006:

03.10.06 Vi viser til korrespondanse som vi har fått kopi av, senest Fylkesmannens brev av 22. august 2006. Basert på mottatt dokumentasjon gis det i dette brevet en generell tillatelse til å ruste opp veien slik det er søkt om fra grunneierne i området. Naturvernforbundet i Telemark ser med stor bekymring på at det her gis anledning til inngrep i landskapsvernområdet. Det finnes alternativer til veien som ikke er utredet. Blant annet kan man lette atkomsten til vannet og således benytte vannet for transport framfor landjorda.

Viser fra 21 til 24 av totalt 39 artikler