Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Avvis planen om storstilt hyttebygging i ett av Hjartdals siste uberørte områder

07.06.2006:

07.06.06Naturvernforbundet i Telemark ser med stor uro på at det nå er lagt frem planer for en helt ødeleggende utbygging av hyttefelt med tilhørende veier og kraftlinjer, butikker og alpinanlegg i området rundt Venelinuten rett vest for Tuddalsdalen i Hjartdal. Området ligger i randsonen til Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde og villreinområde. Den utviklingen som vi har vært vitne til blant annet i Vinje og Tuddal skal nå også innhente ett av de få gjenværende uberørte områder i Hjartdal.

Bygging av barnehage på Flåtten, Bokfinkveien

07.06.2006:

31.05.06 Klage fra Naturvernforbundet i Telemark og GrenlandNaturvernforbundet i Grenland ser positivt på Porsgrunn kommunes initiativ til å bygge en barnehage på Flåtten, men NVG mener kommunen burde se nærmere på valg av tomt for barnehagen. Den valgte tomta er et yndet lekested for mange barn, avlastningsbane for Stridsklev idrettslags fotballgruppe, og har en skogteig som blir mye brukt til lek og utforskning. Naturvernforbundet i Grenland ser viktigheten av å bevare slike grønne lunger og rekreasjonssteder i lokalområdene. Området er et naturlig og godt lekeområde, med mange spennende trær og små klatreskrenter, hvor barna får en fin første kontakt med naturen der de bor. Lokalbefolkningen bruker området flittig, og er imot byggeplanene.

Forslag til planprogram for ny E-18 fra Vestfold grense til Langangen

07.06.2006:

03.05.06Vi viser til Deres brev av 24. mars 2006 og ønsker å fremme noen kommentarer til kapittel 4 "Forslag til program for videre utredning". Vi har merket oss at det kun ønskes kommentarer til selve planprosessen, og vil rette oss etter det. Imidlertid synes vi det er på sin plass å påpeke at det er noe uheldig at man allerede på dette tidspunkt synes å ha vraket to av de alternativene som ble behandlet i konsekvensanalysen fra Asplan Viak AS i september 2005. Dersom innsigelsene mot det nordre alternativet skulle føre til at dette vrakes, står man i henhold til det skisserte opplegg igjen kun med å beholde E-18 som i dag. Vi har forståelse for at man mener at det nordre alternativet er best, men uten å ha de nest beste alternativene "for hånden" stiller man seg selv i en svak posisjon dersom det nordre alternativet bortfaller.

Klage på vedtak kommunestyresak 008/06 reguleringsplan for Fossøy

07.06.2006:

31.05.06Me viser til melding om vedtak mottatt 10.05.06 og til tidlegare høyringsuttale frå Naturvernforbundet i saka. Reguleringsplanen er nå vedteken med bare små endringar i høve til utkastet. I praksis er nå mest heile øya disponert til golfbane og fritidsbustader. Det er ikkje lenger nokon føresetnad for hyttebygging at golfbanen er opparbeidd. I staden er det teke inn eit punkt 5a under fellesreglar der det blir stilt krav om utbyggingsavtale med felles framdriftsplan for både golfbane og hytter.

Viser fra 25 til 28 av totalt 34 artikler