Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Vi må ta vare på Skiensmarka

Vi må ta vare på Skiensmarka

16.02.2007:

Naturvernforbundet i Telemark vil etablere en grense som skal ivareta Skiensmarka for framtidige generasjoner. Luksefjell / Sauheradfjella / Skrim er et av de største ubebygde skogsområdene som er igjen i Sør-Norge. Områdene består av fjellskogsnatur / heiterreng. Slike områder er etter hvert blitt sjeldne, fordi de fleste kommuner har valgt å bruke dem til fritidsbebyggelse.

Nordbøåna

08.02.2007:

25.01.07 Ein av medlemene våre har vendt seg til oss med spørsmål om planane for eit kraftverk i Nordbøåna. Det blir hevda at Nordbøåna som einaste fossefallet i bygda har særleg stor verdi som naturområde og turistattraksjon, og at dei miljømessige konsekvensane av ei utbygging er for dårleg undersøkt.

Klage på vedtak kommunestyresak 008/06 reguleringsplan for Fossøy

20.12.2006:

31.05.06 Me viser til melding om vedtak mottatt 10.05.06 og til tidlegare høyringsuttale frå Naturvernforbundet i saka. Reguleringsplanen er nå vedteken med bare små endringar i høve til utkastet. I praksis er nå mest heile øya disponert til golfbane og fritidsbustader. Det er ikkje lenger nokon føresetnad for hyttebygging at golfbanen er opparbeidd. I staden er det teke inn eit punkt 5a under fellesreglar der det blir stilt krav om utbyggingsavtale med felles framdriftsplan for både golfbane og hytter.

Vedrørende utbygging av Bossbøen, Vinje kommune

20.12.2006:

22.03.06 Naturvernforbundet i Telemark vil med dette gjøre oppmerksomme på at vi er observante på utbyggingssaken på Bossbøen i Vinje kommune. Vi støtter Fylkesmannens innsigelse mot planene, og henstiller til Vinje kommune om å rette seg etter innsigelsen. Naturvernforbundet i Telemark gjør også oppmerksomme på at vi ikke har mottatt sakspapirer i den ordinære høringsrunden, og at vi dersom vi hadde fått anledning til å uttale oss ville vært negative til planene.

Viser fra 25 til 28 av totalt 72 artikler