Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Avvis planen om storstilt hyttebygging i ett av Hjartdals siste uberørte områder.

20.12.2006:

19.06.06 Naturvernforbundet i Telemark ser med stor uro på at det nå er lagt frem planer for en helt ødeleggende utbygging av hyttefelt med tilhørende veier og kraftlinjer, butikker og alpinanlegg i området rundt Venelinuten rett vest for Tuddalsdalen i Hjartdal. Området ligger i randsonen til Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde og villreinområde. Den utviklingen som vi har vært vitne til blant annet i Vinje og Tuddal skal nå også innhente ett av de få gjenværende uberørte områder i Hjartdal.

Vedrørende "Differensiert forvaltningsplan for Herrevassdraget"

20.12.2006:

05.10.06 Naturvernforbundet har følgende kommentarer til planen: Naturvernforbundet er i utgangspunktet skeptisk til den stadig økende utbyggingen av hytter og fritidsboliger i Norge. Hver kommune må ta ansvar for å ikke legge ytterligere press på naturen, uberørt natur er i dag en mangelvare og det er nødvendig å ta vare på inngrepsfrie områder. Derfor er vi mindre negative til utbygging og fortetting i allerede etablerte områder. Herrevassdraget er vernet mot kraftutbygging på grunnlag av sine naturkvaliteter. Det er viktig å ivareta disse naturkvalitetene.Naturvernforbundet understreker viktigheten av å unngå inngrep i områdene merket 2C - disse må skjermes for utbygging også i framtiden

Bygging av landbruksveg Skeie - Åto, Brattefjell-Vindeggen landskapsvernområde

20.12.2006:

03.10.06 Vi viser til korrespondanse som vi har fått kopi av, senest Fylkesmannens brev av 22. august 2006. Basert på mottatt dokumentasjon gis det i dette brevet en generell tillatelse til å ruste opp veien slik det er søkt om fra grunneierne i området. Naturvernforbundet i Telemark ser med stor bekymring på at det her gis anledning til inngrep i landskapsvernområdet. Det finnes alternativer til veien som ikke er utredet. Blant annet kan man lette atkomsten til vannet og således benytte vannet for transport framfor landjorda.

Viser fra 29 til 32 av totalt 70 artikler