Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Reguleringsplan Leirgrav og Holtar + delar av Rukkemo - Torvetjønn

20.12.2006:

28.03.06 Me viser til reguleringsplan sendt til offentleg ettersyn. Reguleringsplanen gjeld ei særs omfattande utbygging, med både skitrekk/skiheisar, forretningsareal (hotell med meir), utleigehytter, tomter for sal og tilhøyrande vegar, framføring av straum, vatn og kloakk. Det er vist til seinare utbyggingsplan(ar) for nærare detaljar og til kommunedelplan for Rukkemo - Torvetjønn, der det skal ha skjedd ei nærare avklaring i høve til andre interesser.

Reguleringsplan for gnr/bnr 62/3 Hammarsjordet i Fyresdal kommune

20.12.2006:

19.06.06 Det visast til reguleringsplanen for Hammarsjordet, som nå er lagt ut til offentleg ettersyn/høyring. Planen gjeld ein eigedom på ca 350 da inne ved Morketjønn i Fyresdal. Området ligg aust for Øysævatnet ca 6 km (i luftline) frå grensa til Setesdal. Det finst ein gammal disposisjonsplan i området, som det er bygd 7-8 hytter etter. Den nye reguleringsplanen opnar for bygging av inntil 27 nye hytter i området. I kommuneplanen er dette eit LNF område der det normalt bare blir gitt løyve til bygging av enkelte spreidde hytter i samband med landbruk. Innanfor det området som blir omfatta av den gamle disposisjonsplanen er det opna for ei viss fortetting, men den nye planen opnar for ei langt sterkare utbygging.

Avvis planen om storstilt hyttebygging i ett av Hjartdals siste uberørte områder.

20.12.2006:

19.06.06 Naturvernforbundet i Telemark ser med stor uro på at det nå er lagt frem planer for en helt ødeleggende utbygging av hyttefelt med tilhørende veier og kraftlinjer, butikker og alpinanlegg i området rundt Venelinuten rett vest for Tuddalsdalen i Hjartdal. Området ligger i randsonen til Brattefjell- Vindeggen landskapsvernområde og villreinområde. Den utviklingen som vi har vært vitne til blant annet i Vinje og Tuddal skal nå også innhente ett av de få gjenværende uberørte områder i Hjartdal.

Vedrørende "Differensiert forvaltningsplan for Herrevassdraget"

20.12.2006:

05.10.06 Naturvernforbundet har følgende kommentarer til planen: Naturvernforbundet er i utgangspunktet skeptisk til den stadig økende utbyggingen av hytter og fritidsboliger i Norge. Hver kommune må ta ansvar for å ikke legge ytterligere press på naturen, uberørt natur er i dag en mangelvare og det er nødvendig å ta vare på inngrepsfrie områder. Derfor er vi mindre negative til utbygging og fortetting i allerede etablerte områder. Herrevassdraget er vernet mot kraftutbygging på grunnlag av sine naturkvaliteter. Det er viktig å ivareta disse naturkvalitetene.Naturvernforbundet understreker viktigheten av å unngå inngrep i områdene merket 2C - disse må skjermes for utbygging også i framtiden

Viser fra 29 til 32 av totalt 72 artikler