Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Forslag til planprogram for ny E-18 fra Vestfold grense til Langangen

07.06.2006:

03.05.06Vi viser til Deres brev av 24. mars 2006 og ønsker å fremme noen kommentarer til kapittel 4 "Forslag til program for videre utredning". Vi har merket oss at det kun ønskes kommentarer til selve planprosessen, og vil rette oss etter det. Imidlertid synes vi det er på sin plass å påpeke at det er noe uheldig at man allerede på dette tidspunkt synes å ha vraket to av de alternativene som ble behandlet i konsekvensanalysen fra Asplan Viak AS i september 2005. Dersom innsigelsene mot det nordre alternativet skulle føre til at dette vrakes, står man i henhold til det skisserte opplegg igjen kun med å beholde E-18 som i dag. Vi har forståelse for at man mener at det nordre alternativet er best, men uten å ha de nest beste alternativene "for hånden" stiller man seg selv i en svak posisjon dersom det nordre alternativet bortfaller.

Klage på vedtak kommunestyresak 008/06 reguleringsplan for Fossøy

07.06.2006:

31.05.06Me viser til melding om vedtak mottatt 10.05.06 og til tidlegare høyringsuttale frå Naturvernforbundet i saka. Reguleringsplanen er nå vedteken med bare små endringar i høve til utkastet. I praksis er nå mest heile øya disponert til golfbane og fritidsbustader. Det er ikkje lenger nokon føresetnad for hyttebygging at golfbanen er opparbeidd. I staden er det teke inn eit punkt 5a under fellesreglar der det blir stilt krav om utbyggingsavtale med felles framdriftsplan for både golfbane og hytter.

Revisjon av Tokke - Vinje utbygginga

07.06.2006:

22.03.06Utbygginga av Tokke - Vinje vassdraget var i si tid landets største kraftutbygging og omfattar mellom anna ca 20 reguleringsmagasin i Vinje og 6 i Tokke kommune. Årleg kraftproduksjon er 4,7 TWh. Vassdragsreguleringslova (1917) gjev høve til revisjon av vilkåra for utbygginga etter 50 år, i dette tilfellet i 2007. I 2002 blei reguleringskonsesjonen gjort evigvarande, medan han før endringa i lova skulle ha vore oppe til ny vurdering etter 60 år, dvs i 2017. Det har gjort det vanskelegare å endre vilkåra i konsesjonen. Det gjeld i fyrste rekke dei økonomiske vilkåra, medan dei miljømessige ulempene slik me har fortått det skal kunna takast opp i full breidde. Kommunane har hatt ein grundig prosess på saka, og det er kome inn mange merknader. Naturvernforbundet har ikkje høve til å i detalj på dei enkelte reguleringane, men har i staden merka seg visse element som gjeng att og som er særleg relevante for natur og naturoppleving i området.

Høringsuttalelse til "Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Telemark"

07.06.2006:

28.02.06Naturvernforbundet i Telemark er enig i målsettingen om at sjømat fra Telemark skal kunne spises og omsettes uten restriksjoner etter 2015. For å oppnå denne målsettingen forutsettes det at store deler av sedimentene både i Frierfjorden og ytre fjordområder tildekkes. Vi ser det som viktig at tiltakene settes i gang så snart som mulig.

Viser fra 29 til 32 av totalt 36 artikler