Du er her:

  • Telemark

Nyheter

Klage på vedtak kommunestyresak 008/06 reguleringsplan for Fossøy

07.06.2006:

31.05.06Me viser til melding om vedtak mottatt 10.05.06 og til tidlegare høyringsuttale frå Naturvernforbundet i saka. Reguleringsplanen er nå vedteken med bare små endringar i høve til utkastet. I praksis er nå mest heile øya disponert til golfbane og fritidsbustader. Det er ikkje lenger nokon føresetnad for hyttebygging at golfbanen er opparbeidd. I staden er det teke inn eit punkt 5a under fellesreglar der det blir stilt krav om utbyggingsavtale med felles framdriftsplan for både golfbane og hytter.

Revisjon av Tokke - Vinje utbygginga

07.06.2006:

22.03.06Utbygginga av Tokke - Vinje vassdraget var i si tid landets største kraftutbygging og omfattar mellom anna ca 20 reguleringsmagasin i Vinje og 6 i Tokke kommune. Årleg kraftproduksjon er 4,7 TWh. Vassdragsreguleringslova (1917) gjev høve til revisjon av vilkåra for utbygginga etter 50 år, i dette tilfellet i 2007. I 2002 blei reguleringskonsesjonen gjort evigvarande, medan han før endringa i lova skulle ha vore oppe til ny vurdering etter 60 år, dvs i 2017. Det har gjort det vanskelegare å endre vilkåra i konsesjonen. Det gjeld i fyrste rekke dei økonomiske vilkåra, medan dei miljømessige ulempene slik me har fortått det skal kunna takast opp i full breidde. Kommunane har hatt ein grundig prosess på saka, og det er kome inn mange merknader. Naturvernforbundet har ikkje høve til å i detalj på dei enkelte reguleringane, men har i staden merka seg visse element som gjeng att og som er særleg relevante for natur og naturoppleving i området.

Høringsuttalelse til "Tiltaksplan for forurenset sjøbunn i Telemark"

07.06.2006:

28.02.06Naturvernforbundet i Telemark er enig i målsettingen om at sjømat fra Telemark skal kunne spises og omsettes uten restriksjoner etter 2015. For å oppnå denne målsettingen forutsettes det at store deler av sedimentene både i Frierfjorden og ytre fjordområder tildekkes. Vi ser det som viktig at tiltakene settes i gang så snart som mulig.

Barnehagebygging på Flåtten, Bokfinkveien

16.05.2006:

Uttalelse fra Naturvernforbundet i Grenland. Naturvernforbundet i Grenland ser positivt på kommunens initiativ til å bygge en barnehage på Flåtten, men NVG mener kommunen burde se nærmere på valg av tomt for barnehagen.

Viser fra 33 til 36 av totalt 39 artikler