Du er her:

Nyheter

Uttalelse vedrørende Detaljregulering Frier – Tråk Vest for Fv353

Vi er skeptiske til omregulering av LNF områder generelt. Vi forutsetter at en i planarbeidet utreder ulike naturtyper, og mulige rødlistearter i området. Vi ser det som svært uheldig at en allerede før planarbeidet er gjort og før konsekvensutredninger er utført, beskriver intensjonen med planarbeidet allerede i annonsen : Intensjonen er å etablere en batterifabrikk

E134

Ny firefelts E18. Utslippsfri trafikk?

Ny firefelts E18 fra Bamble til Tvedestrand representerer et enormt sløseri med offentlige og private midler. Konsekvensen er store klimagassutslipp, både i anleggsperioden og når motorveien står ferdig. El-bilen er på ingen måte utslippsfri som mange lurer oss til å tro, utslippene skjer bare på andre steder. Nye Veier og våre myndigheter gjør akkurat det motsatte av hva Paris-avtalen og FN ber oss å gjøre dersom vi skal unngå katastrofale inngrep i natur og artsmangfold og ødeleggende global oppvarming i slutten av dette århundret.

Mikroplast2

Miljødirektoratet har lagt ut nytt Forslag til forskrift om utsortering av bioavfall og plastavfall

Miljødirektoratet sier: "Vi forventer at kravene vil medføre at andelen plastavfall fra husholdningsavfall og lignende næringsavfall som materialgjenvinnes øker fra 23 prosent i 2016 til 52 prosent i 2035. For bioavfall har vi beregnet at materialgjenvinningen vil øke fra 47 prosent i dag til 71 prosent i 2035. Samlet vil dette kunne øke materialgjenvinningen av husholdningsavfall og lignende avfall fra næringslivet fra 38 prosent i 2016 til 45 prosent i 2035". Dette er jo gledelige nyheter. Vi har lest forslaget og er positive. Men har likevel en kommentar:

Grønne plastbiter

NVG vil fjerne de grønne avfallsposene for mat, de brytes ikke ned og skaper stor plastforsøpling

Henvendelse til formannskap- og bystyrerepresentanter i Porsgrunn om avfallssorteringen for privathusholdninger i Grenland Deres avgjørelse i renovasjons-ordningen i Grenland er viktig for miljøet!. Naturvernforbundet i Grenland oppfordrer politikerne til å vedta å gå inn for egen dunk til matavfall, månedlig avhenting av plast, og dermed en avvikling av optisk sortering av avfallet, slik Renovasjon i Grenland foreslår.

Strand

NVG mener forslag til lovendring vil gi mer bygging i strandsonen

Kommunal- og moderniseringsdepartementet har foretatt en evaluering av retningslinjene for forvaltning av strandsonen langs sjøen, og viser til at det er behov for justeringer. . Naturvernforbundet er absolutt enig i at det foreligger et meget stort behov for . justeringer av dagens lovverk, og praksis. Vi kan imidlertid ikke være enige i at det skal . kunne gis økt lokal selvbestemmelse i forvaltningen av kystsonen

Viser fra 1 til 8 av totalt 16 artikler