Du er her:

Nyheter

Nordbøåna

08.02.2007:

25.01.07 Ein av medlemene våre har vendt seg til oss med spørsmål om planane for eit kraftverk i Nordbøåna. Det blir hevda at Nordbøåna som einaste fossefallet i bygda har særleg stor verdi som naturområde og turistattraksjon, og at dei miljømessige konsekvensane av ei utbygging er for dårleg undersøkt.

Klage på vedtak kommunestyresak 008/06 reguleringsplan for Fossøy

20.12.2006:

31.05.06 Me viser til melding om vedtak mottatt 10.05.06 og til tidlegare høyringsuttale frå Naturvernforbundet i saka. Reguleringsplanen er nå vedteken med bare små endringar i høve til utkastet. I praksis er nå mest heile øya disponert til golfbane og fritidsbustader. Det er ikkje lenger nokon føresetnad for hyttebygging at golfbanen er opparbeidd. I staden er det teke inn eit punkt 5a under fellesreglar der det blir stilt krav om utbyggingsavtale med felles framdriftsplan for både golfbane og hytter.

Vedrørende utbygging av Bossbøen, Vinje kommune

20.12.2006:

22.03.06 Naturvernforbundet i Telemark vil med dette gjøre oppmerksomme på at vi er observante på utbyggingssaken på Bossbøen i Vinje kommune. Vi støtter Fylkesmannens innsigelse mot planene, og henstiller til Vinje kommune om å rette seg etter innsigelsen. Naturvernforbundet i Telemark gjør også oppmerksomme på at vi ikke har mottatt sakspapirer i den ordinære høringsrunden, og at vi dersom vi hadde fått anledning til å uttale oss ville vært negative til planene.

Reguleringsplan Leirgrav og Holtar + delar av Rukkemo - Torvetjønn

20.12.2006:

28.03.06 Me viser til reguleringsplan sendt til offentleg ettersyn. Reguleringsplanen gjeld ei særs omfattande utbygging, med både skitrekk/skiheisar, forretningsareal (hotell med meir), utleigehytter, tomter for sal og tilhøyrande vegar, framføring av straum, vatn og kloakk. Det er vist til seinare utbyggingsplan(ar) for nærare detaljar og til kommunedelplan for Rukkemo - Torvetjønn, der det skal ha skjedd ei nærare avklaring i høve til andre interesser.

Viser fra 25 til 28 av totalt 71 artikler