Du er her:

Foredrag Vassdragsseminar 2013

I april 2013 arrangerte Samarbeidsrådet for Naturvernsaker (SRN) seminar med tema: ”Usikker framtid for våre vassdrag”. Et bredt utvalg av sentrale aktører innledet, og presentasjonene deres kan lastes ned her.

Hele 80 personer var til stede fra forvaltning, utbyggerinteresser, forskning og fra natur- og friluftslivsorganisasjonene. Mange interessante og gode innlegg ble holdt om vannkraftutbygging, vassdragsnatur, forvaltning og revisjoner.

Foredrag fra Vassdragsseminaret 2013

Audun Garberg, politisk rådgiver, Miljøverndepartementet
Norges ansvar for å ta vare på vassdragsnaturen – hvordan sikre dette til tross for stort utbyggingspress

Vegard Pettersen, Statkraft
Økt produksjon og bedre miljø.

Terje Engvik, Bondelaget
Småkraft. Bygdeutvikling, kraftproduksjon eller distrikts-politikk som truer naturen?

Oddvin Lund, Den Norske Turistforening (DNT)
Dagens utbyggingstakt og allerede utbygde vassdrag i et landskapsperspektiv. Regionale eksempler.

Morten Kraabøl, Norsk institutt for naturforskning (NINA)
Økologiske forhold av betydning ved vurdering av samlet belastning for fisk i store regulerte elver. Eksempler fra Norge, Frankrike og USA.

Øyvind Walsø seksjonssjef, Direktoratet for naturforvaltning
Nasjonal gjennomgang og prioritering av reviderbare vannkraftkonsesjoner

Merete Farstad, Sogn og Fjordane Fylkeskommune
Screeningsprosess – innspel til forbetringar. Prosess i Sogn og Fjordane

Tine Larsen, Landssamanslutninga av Vasskraftkommunar (LVK)
Revisjon av konsesjonsvilkår - utfordringer og muligheter 

Stein Lier-Hansen adm. direktør Norsk Industri
Hva gjør industrien for å spare utbygginger?

Jon Arne Eie, Norges vassdrags- og energidirektorat (NVE)
Miljøbasert vannføring

Program

Image

Samarbeidsrådet for Naturvernsaker er et samarbeidsorgan for WWF-Norge, Norges Jeger- og Fiskerforbund, Den Norske Turistforening og Norges Naturvernforbund.

 

 

 

 

 

 

 

Artikkelen ble sist oppdatert: 01.08.2017