Bompenger

Naturvernforbundet er motstandere av den enorme motorveiutbyggingen som Regjeringen legger opp til. Denne ødelegger natur, og legger til rette for økt biltrafikk, som igjen skaper behov for enda flere veier. Dette gjør at vi er motstandere av mange eksisterende og kommende bompengeprosjekter.

I bompengedebatten er det viktig å skille mellom de to ulike bruksområdene som bompenger har i Norge:

1. Finansiering av veiprosjekter
2. Omlegging av transporten i byområder

Bompenger som finansiering av veiprosjekter

Naturvernforbundet ønsker ikke den massive utbyggingen av motorveier som Regjeringen legger opp til. Overdimensjonerte motorveier vil gi økt trafikk, som igjen vil gi mer forurensning og støy, og økt press for ytterligere veiutbygging. Samtidig vil utbyggingene svekke grunnlaget for mindre miljøbelastende frakt, som jernbane og godstransport på båt.

Spesielt vil den enormt dyre, unødvendige og naturskadelige utbyggingen av ferjefri E39 på Vestlandet og i Trøndelag gi økt trafikk og forurensning. Teknologien for utslippsfrie ferjer har kommet langt, og slike vil være et langt bedre miljøalternativ enn gigantbruer og tunneler. I tillegg vil en slik løsning bli langt rimeligere, og eliminere behovet for bompenger til utbygging.

Regjeringen har selv gjort mange grep i veipolitikken som fører til økte naturødeleggelser og kostnader, og dermed økte bompenger. Disse er:

• Økt fartsgrense på motorveier til 110 km/t
• Krav om mer kostnadskrevende kryssløsninger på stamveier
• Nei til å heve innslagspunktet for når det skal bygges firefelts motorveier, til tross for faglige anbefalinger om å gjøre dette (12000 biler daglig i Norge, mot f.eks. 15000 i Sverige)
• Vurderer å senke innslagspunktet for firefelts motorveier enda lavere
• Økt fartsgrense på motorveier til 120 km/t
• Oppskalert mange utbyggingsplaner, som E39 mellom Mandal og Ålgård, som ifølge vedtatt konsept skulle bygges som to-/trefeltsvei, som nå skal bygges som firefeltsvei
• Truer med å presse gjennom bygging av ny seksfelts E18 mellom Lysaker og Asker
• Står steilt på kravet om bygging av ferjefri E39, til tross for enorme kostnadssprekker

Bompenger som ledd i omlegging av transport i byområder

Lufta i byene våre er forurenset, og bilene er hovedårsaken til denne luftforurensningen. Årlig er det anslått at 1500 personer dør tidligere på grunn av luftforurensning her i landet. Norge har tidligere blitt dømt i EFTA-domstolen på grunn av vår forurensede byluft.

Samtidig lider våre storbyer av mangel på plass til myke trafikanter. Syklister, fotgjengere og kollektivtrafikk må prioriteres i de større byene. Det vil gjøre byen mer tilgjengelig og fremkommelig, og bedre å leve i for alle.

Bompenger er en av flere virkemidler som i dag brukes for å gjøre byene våre mer levelige. Hvis vi ikke begrenser biltrafikken i byene, vil køkaoset fort bre seg. Det vil hindre myke trafikanter og kollektivreisende fra å komme inn til byene, det vil hindre utrykningskjøretøyer og annen biltrafikk som må frem, og det vil gjøre bylufta dårlig. Samtidig vil en byutvikling basert på bilens premisser føre til at byen eser ut i omfang, noe som vil gi enda større transportbehov som ikke vil bli dekket på annen måte enn med mer bilkjøring.

Naturvernforbundet ønsker å bruke bompenger som en av flere trafikkbegrensende tiltak i våre byer. Disse bompengene bør brukes til å fremme alternativer til bilkjøring, som kollektivtrafikk, sykkel og gange. Andre trafikkbegrensende tiltak, som innsnevring av veier, etablering av flere gågater og fjerning av parkeringsplasser må benyttes i tillegg til bompenger. Samtidig oppfordrer vi til en byplanlegging som tar hensyn til byens karakter, luftkvalitet og energibruk, og bygger opp under en byutvikling basert på kollektivtrafikk, sykkel og gange.

Bilen er det aktuelle transportmiddelet som tar mest plass, forurenser mest, støyer mest, bruker mest energi og gir størst utrygghet for andre trafikanter. Bruken av bil i byene bør derfor begrenses så langt som mulig.