– Godstransport på jernbane kan kollapse

Til tross for at «alle» ønsker mer godstransport til jernbanen, så reduseres virksomheten. Dersom denne trenden fortsetter frykter Naturvernforbundet at godstransport på jernbane kan kollapse, med store konsekvenser for klimagassutslipp, miljø og trafikksikkerhet.

Tog

– Veinettet bygges ut i høyt tempo, noe som gjør det enda mer lønnsomt å frakte gods på lastebil. Hvis ikke trenden snus, kommer vi knapt til å ha gods på bane i framtida, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

CargoNet, som er Norges største godstransportør på jernbane, har meldt om at selskapet vil redusere sin virksomhet fra 2019. Dagsavisen melder om en reduksjon på 20 prosent, og at det vil gå ut over både Sørlandsbanen, Dovrebanen, Bergensbanen og Nordlandsbanen. 

Godstransporten på jernbane har slitt med dårlig økonomi i flere år. Konkurransen fra lastebilen er beinhard. Dette til tross for at det i mange år har vært et politisk mål å overføre godstransporter fra lastebil til tog, som ledd i å redusere miljøbelastningen og oppnå bedre trafikksikkerhet. Seinest i regjeringens politisk plattform fra Jeløya 14. januar 2018 slås det fast at regjeringen vil følge opp ambisjonen om å overføre 30 prosent av gods over 300 km fra vei til sjø og bane innen planperiodens utløp.

CargoNet er et selskap som ikke mottar økonomiske tilskudd og må følgelig gjøre det som er nødvendig for å holde hodet over vannet. Det er politikerne som styrer jernbanens rammebetingelser og som også har satt seg som mål å overføre gods fra lastebil til tog. Da må de samme politikerne føre en politikk som gjør at dette vil skje. Til nå har politikerne gjort mye som trekker i motsatt retning:

  • Veinettet bygges ut i høyt tempo og senker lastebilenes kostnader og styrker dens attraktivitet
  • Avgiftene på diesel er langt lavere enn for bensin, til tross for at det er tunge kjøretøy som sliter desidert mest på veinettet. Dette gir indirekte subsidiering
  • Det er blitt tillatt med større og tyngre lastebiler på veinettet i Norge, noe som senker lastebilens kostnader
  • En betydelig del av godstransportene på lastebil utføres nå av utenlandske vogntog med lavtlønte sjåfører, noe som senker lastebilens kostnader ytterligere
  • Vedlikeholdsetterslepet på jernbanen er stort, noe som skaper uforutsigbare jernbanetransporter og høyere kostnader for godsfrakt med tog
  • En betydelig del av jernbaneinvesteringene går til utbygginger som i all hovedsak tjener persontrafikken og ikke godstransport på bane
  • EU-regelverk tilsier at avgiftene for bruk av jernbanenettet må økes. Det gis foreløpig store rabatter for godstransportene, men det skapes usikkerhet om framtida

Samferdselsdepartementet er naturligvis klar over den svake økonomien i godstransport på bane. Departementet har satt ned ei arbeidsgruppe som skal se på mulighetene for å innføre en miljøstøtteordning som vil kompensere for flere av de ulempene godstransportørene på jernbane har fått. Det ventes ingen konklusjoner fra dette arbeidet før i slutten av oktober.

– Det vi trenger nå, er raske tiltak som hindrer at godstransporten på jernbane kollapser. Flere EU-land har innførte miljøstøtteordninger som kompenserer for baneavgifter og andre konkurransemessige ulemper togfrakt har fått i forhold til lastebilen. Denne støtteordningen må komme på statsbudsjettet for 2019, og vi forventer at regjeringen snarest legger fram et forslag som gir en forutsigbarhet i markedet. Det er dette som haster aller mest og som må avklares snarest. Ellers blir alle mål om styrking av godstransport på bane bare et spill for galleriet, sier Silje Ask Lundberg.

– Videre må regjeringen forsere investeringer i tiltak som styrker godstransporten på jernbane og sørge for at vedlikeholdsetterslepet på jernbanen reduseres. Dette er krever innsats over samme mål og er helt avgjørende for å innfri regjeringens mål om godsoverføring også på lang sikt.