Lyspunktene nulles ut av mer motorvei

Regjeringen har i dag lagt fram den nye nasjonal transportplanen (NTP), som skal gjelde helt fram til 2029. Planen må derfor vise hvordan transportsektoren skal omstille seg, i tråd med Paris-avtalen og andre internasjonale natur- og miljøforpliktelser.

– Denne transportplanen er ikke det vi trenger for å løse de mange miljøutfordringene fra transport. Den inneholder noen lyspunkt, men dette oppveies – og mer enn det – av andre tiltak med stor skade for natur og miljø. Her skal det øses ut penger i alle retninger. Ole Brumm har tydeligvis vært engasjert som konsulent i arbeidet med denne planen, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

NTP inneholder betydelig med statlige penger til kollektivsatsing i de større byene, mer til sykkelveier og satsing på godstransport på jernbane.

– Kollektivsatsing er svært godt nytt, men når det skal settes rekord i motorveiutbygging, som vil stimulere personbiltrafikken ytterligere og gjøre det mer attraktivt å sende gods med lastebil framfor tog og båt, så undergraves denne til gangs. 290 kilometer ny motorvei vil gi store inngrep i natur- og friluftsområder og ødelegge mye verdifull matjord, påpeker Ask Lundberg.

Store veiprosjekter ved de største byene, som E18 og E16 ved Oslo og Sotraforbindelsen ved Bergen, vil gi sterk trafikkøkning inn mot byene med økning i både lokale og globale utslipp. Transportbehovet må her løses kollektivt. Utbygging av både Rogfast, Hordfast og Møreaksen langs E39 vil også gi enorm trafikkøkning i Stavanger, Haugesund, Bergen/Os og Molde. Her bør transportbehovet dekkes med moderne, elektriske ferjer.

Utredningene om nye rullebaner på Gardermoen og Flesland må dreie seg om alternative måter å oppnå mobilitet uten økt bruk av fly. Stortinget må sikre at disse utredningene blir gjort like grundig som for andre samferdselsprosjekter, og også omfatter andre tiltak enn rullebaneutbygging. At Avinors prognoser viser vekst i flytrafikken betyr at vi trenger kraftigere tiltak for å minske flytrafikken, ikke tilrettelegging for mer forurensende transport.

Veitrafikkens klimagassutslipp økte i 2015, siste året vi har statistikk for, til tross for rekordsalg i nye elbiler. Transportplanens fremskrivninger viser også en økning i utslippene frem mot 2030, på grunn av de massive veiutbyggingene og sterk trafikkvekst. Veksten spiser opp forbedringene vi kan oppnå gjennom ny teknologi.

– Når vi skal løse problemer som haster, så kan vi ikke holde inne bremsen og gasspedalen samtidig. Da kommer vi ikke i mål, avslutter Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.