Matjord og miljø, ikke motorvei!

Miljøbevegelsen samler seg mot planene for naturødeleggende motorveiplaner på Ringerike, og vil at også Ringeriksbanen legges om. – Myndighetene må ta internasjonale konvensjoner og miljøfaglige råd på alvor, mener Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Motorskilt på et tre

En bred allianse – bestående av Naturvernforbundet, Natur og Ungdom, SABIMA, Norsk Ornitologisk Forening, WWF-Norge, Framtiden i våre hender, Greenpeace Norge og For Jernbane – har sendt et felles brev til samferdselsminister Solvik-Olsen og klima- og miljøminister Tine Sundtoft. De krever full stans i arbeidet med å planlegge firefelts motorvei på Ringerike og bygging av Ringeriksbanen over verneverdige våtmarksområder og verdifull matjord. Det gjør vi etter at ble klart at Jernbaneverket og Statens vegvesen ønsker å gå for Kroksund-traséen for Ringeriksbanen, i stedet for å vurdere alternative traseer med langt mindre miljøbelastning.

Mer trafikk og forurensing
– Motorveien gir flere biler på veien og mer forurensning. Den vil føre enda flere biler inn i Oslo-området, et område hvor biltrafikken i følge klimaforliket ikke skal vokse. Statens vegvesens egen analyse viser at den planlagte motorveien gir økte utslipp av klimagasser. Dessuten vil veien være en direkte konkurrent til satsingen på jernbane, miljøgevinsten vil bli spist opp av vekst i biltrafikken. Å ofre mer natur og matjord samt legge opp til økte klimagassutslipp er å gå baklengs inn i framtida. Arbeidet med å planlegge ny motorvei må stoppes, og det må heller satses på trafikksikkerhetstiltak og utbedring av dagens vei, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

Kroksund-traséen vil føre veien og banen tvers gjennom verdifulle våtmarksområder som er beskyttet under den internasjonale Ramsar-konvensjonen som er en avtale for å styrke beskyttelsen av verdens mest verdifulle våtmarker. I et brev til Miljødirektoratet uttrykker Ramsar-sekretariatet sterk bekymring for utbyggingsplanene.  I tillegg vil det gå gjennom spesielle kulturlandskap som er levested for flere pollinerende insekter. Miljødirektoratet har selv også advart kraftig mot traseene over Kroksund og utvidelsen av E 16.

– De planlagte inngrepene i de verneverdige områdene over Kroksund vil rasere leveområdene til trua arter av blant annet fugler og pollinerende insekter. Det er uakseptabel og kortsiktig politikk, mener Christian Steel, generalsekretær i SABIMA.

– Ved å gå for Kroksund-traseen ignoreres både internasjonale avtaler og miljøfaglige råd. Ringeriksbanen slik, slik Jernbaneverket foreslår, vil ha store negative effekter på naturen og for matjorda. Samferdselsdepartementet kan ikke gå videre med traseen som foreligger nå, fastslår Arnstein Vestre i Natur og Ungdom.

Flere alternativer må utredes videre
Organisasjonene er uenige med Jernbaneverket i at en trasé for Ringeriksbanen via Åsa fortsatt må utredes. I tillegg må et traséalternativ via Nittedal og Grua utredes, noe som ikke har skjedd til nå. Et slikt alternativ vil gi langt mindre naturskade og bare noen få minutters lengre togreise og er antakelig bedre for godstrafikken på bane, noe som er viktig for å avlaste veinettet for tungtrafikk.

– I tillegg vil en slik trasé være felles for Gjøvikbanen mellom Oslo og Grua-området og dermed gi Gjøvikbanen en reisetidsreduksjon på om lag en halv time, noe som vil gi toget et kraftig løft i trafikken mellom Gjøvik/Toten/Hadeland og Oslo-området, påpeker Kjell Erik Onsrud, leder i For Jernbane. Det er vanskelig å se for seg andre tiltak som kan bidra til å både styrke Gjøvikbanen og gi kortere reisetid med tog mot Ringerike, Hallingdal og Bergens-området.

Stortinget må avgjøre trasékorridor
I 2002 vedtok Stortinget at Ringeriksbanen skal bygges etter Åsa-alternativet. Jernbaneverket og Statens vegvesen anbefaler nå at dette alternativet vrakes.

– Vi tar det for gitt at Stortinget igjen skal behandle trasékorridor for Ringeriksbanen, siden det foreligger et tidligere vedtak fra Stortinget om saken. Det må være uaktuelt å gå videre med mer detaljert planlegging før Stortinget har hatt saken til behandling, der vi tar det for gitt at Stortinget får presentert flere alternativ å velge mellom, inkludert Åsa-alternativet og et alternativ via Nittedal, avslutter Lars Haltbrekken i Naturvernforbundet.

Organisasjonene er veldig for en forbedring av jernbanen, men en utbygging av Ringeriksbanen etter dagens planer vil være en legendarisk feilprioritering på grunn av de store naturinngrepene det medfører.