Motorveier utlikner utslippskutt

Mange av veiene som planlegges i forbindelse med den nye transportplanen regjeringen forhandler om i disse dager, vil gi en kraftig økning i klimagassutslippene. Økningen vil være så stor at den mer enn utlikner den voldsomme satsingen på elbil som kan komme, eller være 3–4 ganger større enn de kuttene vi kan få med videre satsing på intercity-jernbanen på Østlandet.

Det er Statens vegvesen som har gjort beregningene, som viser hvor sterk utslippsvekst vi får når vi bygger nye veier som gir høyere fart og mer trafikk. Naturvernforbundet har sammenstilt beregningene for 19 av de aktuelle veiprosjektene.

– Klimatrusselen krever at vi reduserer utslippene fra veitrafikken. Da kan vi ikke legge opp til en økning på over 200 000 tonn CO2, som disse veiene vil gi. Økningen tilsvarer reduksjonen vi får ved mer enn 12-dobling av antallet elbiler i Norge, sier Lars Haltbrekken, leder i Naturvernforbundet.

De 19 veiprosjektene ligger alle i Sør- og Midt-Norge. Det dreier seg om bl.a. E 6 nord for Minnesund, E 16 mellom Bærum og Ringerike, E 18 mellom Tvedestrand og Arendal E 39 mellom Søgne og Ålgård, Rogfast-forbindelsen under Boknafjorden og E 6 mellom Trondheim og Steinkjer. Dette er veiprosjekt som skaper mer biltrafikk og økt fart, som gir økt drivstofforbruk.

– Store veiutbygginger i og mellom byene fører til at vi bosetter oss lenger fra jobb og daglige gjøremål, noe som vil låse samfunnet til høye utslipp i lang tid framover. Vi må i stedet redusere transportbehovet og bruke mer av pengene på jernbane, kollektivtrafikk og sykkelveier. Det vil gi reduserte utslipp som er helt nødvendig dersom vi skal unngå de verste konsekvensene av klimaendringene, understreker Haltbrekken.

– Samtidig må en større del av veipengene brukes på utbedringer og trafikksikkerhetstiltak, som gir stor nytte for samfunnet, forteller Haltbrekken.

Naturvernforbundet forventer at regjeringen tar konsekvenser av kunnskapen om veibygging og klima.

– For å få til en mer miljøvennlig samferdselssektor er det ikke om å gjøre å bruke mest mulig penger. Det gjelder å bruke dem riktig, avslutter Lars Haltbrekken.