– Ny ringvei kan komme til å ta livet av kvalitetene i Kristiansand

Naturvernforbundet arrangerer i dag fagkonferanse om alternativer til motorveier i Kristiansand. Tross et klart budskap fra fagekspertisen om at veibygging gir mer bilbruk, og at ny ringvei neppe er løsningen, var de store partiene fortsatt tydelige på at Kristiansand trenger mer motorvei.

Gunnar Ridderstrøm, tidligere ansatt i Statens vegvesen og prosjektleder for transportutredningen i Kristiansand, var tydelig i sitt budskap:

– Ny ringvei kan komme til å ta livet av kvalitetene i Kristiansand, sa han, med henvisning til at ny vei rundt byen bl.a. vil gjøre enda mer attraktivt for folk i omegnskommunene å kjøre bil til Sørlandsparken.

Han var sterkt kritisk til å legge til rette for mer bilbruk og kom med tankevekkende ord da han var tydelig på at vi må løse morgendagens utfordringer, ikke gårsdagens. Ridderstrøm forklarte også at transportutredningen var tydelig på at det trengs kraftig kollektivsatsing, og at ny ringvei kun var noe som kunne være aktuelt på lang sikt.

Det var fylkesordfører Terje Damman (H) i Vest-Agder som sto får åpning av arrangementet.

Han var åpen for dialog, men veldig tydelig i sitt standpunkt, før fagekspertisen hadde holdt sine innlegg, nemlig at Kristiansand trenger mer motorvei.

– Vi håper konferansen kan bidra til at både fylkesordføreren og andre politikere får et mer nyansert syn på saken, påpeker Holger Schlaupitz, fagsjef i Naturvernforbundet, som også holdt innlegg på konferansen.

Forsker Aud Tennøy fra Transportøkonomisk institutt holdt det første fagforedraget. Hun forklarte hvorfor veibygging skaper mer biltrafikk. Når det blir raskere og enklere å kjøre, så blir det mer biltrafikken, og køene blir ikke borte, var hovedbudskapet hennes. Og at dette er sammenhenger som har vært kjent lenge. I tillegg er det veldig viktig å være klar over sammenhengen mellom biltrafikk og arealbruk, og at veibygging påvirker arealbruken. – Økt vegkapasitet gir og tillater mer bilavhengig arealutvikling, forklarte Tennøy.

– Dette går på tvers av det de fleste politikere er enige i, og som det lages gode planer for i mange byer og regioner. Hvorfor skal staten da bruke milliarder av kroner på en ny motorvei forbi Kristiansand og mange andre steder? spør Holger Schlaupitz i Naturvernforbundet.

På fagkonferansen fikk vi også høre om løsningene på trafikkutfordringene, om satsing på kollektivtransport, om å få mer gods på jernbane framfor på vei og om effektene av at flere kjører sammen framfor å sitte i hver sin bil.

Arild Olav Eggen i Statens vegvesen Region vest fortalte om den enorme kapasiteten det ligger i tomme seter i bilene. Smarttelefonene åpner for nye løsninger som gjør at folk kjører sammen framfor i hver sin bil, noe som testes ut i Bergen.

Naturvernforbundets fagkonferanse foregikk på rådhuset i Kristiansand, og det var et godt oppmøte, med både politikere, fagfolk og engasjerte borgere.

– Svært positivt med så godt oppmøte, kvitterte lokallagsleder for Naturvernforbundet i Kristiansand, Marte Rostvåg Ulltveit-Moe. Dette viser at saken er viktig og engasjerer.


Gunnar Ridderstrøm: Beslutninger skal tas på vegne av framtida. Og det er vår oppgave å løse utfordringene vi har skapt. Foto: Holger Schlaupitz