Politikerne planlegger for økte utslipp fra flytrafikken

Utbygging av storflyplassene nuller ut andre viktige klimatiltak. I 2014 var det om lag 6 millioner passasjerer på Bergen Lufthavn Flesland. Avinor bygger ut flyplassen slik at kapasiteten dobles. Dersom denne kapasitetsveksten resulterer i en tilsvarende trafikkvekst, vil vi få en ekstra oppvarmingseffekt som tilsvarer bruken av nesten 400 000 personbiler. Dette vil i så fall nulle ut alle andre vedtatte klimakuttiltak i hele Bergen.

Mens det heldigvis pågår gode diskusjoner om mulige klimakuttiltak rundt omkring i landet, er det knapt noen offentlig debatt om klimaeffektene av utvidelsene av flyplassene. Dette henger ikke på greip. Klimatrusselen er så alvorlig at vi ikke kan akseptere at mange viktige klimatiltak som gjøres i kommunene eller av andre aktører, nulles ut av at flytrafikken får vokse fritt, med statseide Avinor som pådriver.

Ingen beregning av klimakonsekvenser
Statens vegvesen og Jernbaneverket er pålagt å beregne klimakonsekvensene av sine utbyggingstiltak. Det er ikke tilfelle for Avinor, heller ikke for planene om storutbygging av Bergen Lufthavn Flesland. Klima var ikke tema i planene politikerne fikk til behandling. Også Trondheim Lufthavn Værnes er blitt bygd ut, og det pågår nå store utbygginger på Gardermoen. Oslo Lufthavn bygges nå ut med en ny, stor terminal til 14 milliarder kroner, og det jobbes også med planer om å bygge en tredje rullebane og en ytterligere utvidelse av terminalen, med nok et byggetrinn.

Ingen trafikkbegrensende tiltak
Avinor gjør ingen analyser av klimaeffekter, og det statseide selskapet er heller ikke pålagt å utrede alternative løsninger til å utvide kapasiteten (som f.eks. å begrense etterspørselen eller satse på alternative transportformer), slik Statens vegvesen og Jernbaneverket med god grunn er nødt til å gjøre. Mens Statens vegvesen til en viss grad jobber for å begrense biltrafikken, har Avinor til og med en bonusordning som premierer flyselskap som oppnår en trafikkvekst. Forstå det den som kan!

Les hele notatet fra Naturvernforbundet om klimakonsekvensene av å doble trafikken på Bergen Lufthavn Flesland.