Seks argumenter for flyavgift

Fra 1. juni i år fikk Norge en flyavgift på 80 kroner på både innenlands og utenlandsflyvninger. Det er et godt skritt i riktig retning, for å sikre at det lønner seg å reise miljøvennlig. Her er seks viktige grunner til at vi støtter flyavgift.

fly himmel

1) Nordmenn flyr rekordmye
Fly står halvparten av klimaeffekten fra nordmenns reiser, og vi ligger ti ganger over snittet i EU. Flyrutene i sør-norge mellom Oslo og de andre storbyene er noen av de mest trafikkerte i Europa. 

2) Vi hadde høyere avgift før, og den fungerte
Fram til 2002 hadde Norge en flyseteavgift fram til 2002. I 2001 var avgiften på utenlandsreiser omtrent 320 kroner målt etter dagens kronekurs. Dagens avgift er altså langt mindre enn den gamle. 

3) Utslippene stiger til himmels
Etter at flyavgiften ble fjernet, har vi mer enn doblet  klimaforurensingen på flyreiser til utlandet. Dette har skjedd på tross av at flyene har blitt mer energieffektive. Billig-flyruter har skapt enorm trafikkvekst, og dermed også økte utslipp. Prognosene viser at vi kan få en fem–seks-dobling av flytrafikkens CO2-utslipp globalt fram mot 2050, mens flytrafikkens andel av globale utslipp vil øke enda mer.

4) Flytrafikken er subsidiert
Det er ikke CO2-avgift på flytrafikk til utlandet, og billettene har heller ikke moms. I tillegg blir flytrafikken sponset med en generøs taxfree-ordning. Vi sponser et klimaproblem med et tobakk- og alkoholproblem, til en verdi av 3,5 milliarder tapte skattekroner i året.
 
5) Kvotesystemet fungerer dårlig
Kritikere av avgiften argumenterer for at det har lite å si hvor mye vi flyr, fordi flytrafikken er en del av kvotemarkedet. Men dette er en sannhet med betydelige modifikasjoner. For det første er flytrafikken til utenfor EU og EØS er fritatt  for kravet om klimakvoter. For det andre får flytrafikken innenfor EU og EØS  gratiskvoter tilsvarende 78 prosent av historiske utslipp. For det tredje er det så mange overskuddskvoter i systemet at en reduksjon i norske flyreiser ikke vil frigjøre kvoter som vil øke flytrafikk i andre land. 

6) Teknologien vil ikke renvaske all flytrafikk
Den internasjonale luftfartsorganisasjonen ICAO har nylig lansert nye standarder for å senke drivstofforbruket til fly. Men standardene er lite ambisiøse og stiller ikke krav om mer enn i gjennomsnitt fire prosent reduksjon i «cruise-fasen» for nye fly i 2028, sett i forhold til dagens teknologi. Dette vil ha en liten effekt og oppveies fort av trafikkvekst.

Hva slags flyavgift ønsker Naturvernforbundet?
Vi mener at grunnregelen må være at jo lengre en reiser, og jo mer en slipper ut, desto mer bør en betale i avgift.  Derfor ønsker vi oss at flyvavgiften fra 2017 blir delt inn i tre kategorier: innelandsreiser, med dagens nivå, reiser til og fra EU/EØS, der avgiften blir dobbelt så høy, og reiser til  og fra resten av verden, som blir tredobbelt så høy.

For å øke miljøeffekten mener vi også at avgiften fra 2017 bør omgjøres til en seteavgift, slik vi hadde i 1998–1999. Å avgiftslegge kapasiteten framfor passasjerene gjør det mer attraktivt for flyselskapene å maksimere kapasiteten, og fører dermed til færre flyavganger.