– Ufattelig bilavgiftsultimatum fra regjeringen

– Erna Solberg har akkurat stilt ultimatum mot et tiltak som bra for både klima og bylufta. Å stimulere til økt bilbruk i 2016 skulle vi ikke tro var mulig. Her viser de også at pratet om grønt skatteskifte og grønn omstilling er uten substans, sier Silje Ask Lundberg, leder i Naturvernforbundet.

Dieselavgiften skal økes med 35 øre og bensinavgiften med 15 øre. Som motytelse senkes årsavgiften, bompengene og pendlerfradraget, og det blir gunstigere avskrivningssatser for lastebilene. Ifølge Dagens Næringsliv vil dette totalt sett gi bilistene avgiftslette på én milliard. Erna Solberg har uttalt at deres forslag er et ultimatum overfor Venstre og Kristelig Folkeparti.

– Dette er latterlig og ikke i nærheten av hva som trengs for å få til grønn omstilling i transportsektoren. Regjeringen er nå en effektiv bremsekloss i miljøarbeidet, påpeker Ask Lundberg.

Dieselavgiften er i dag mye lavere en på bensin, til tross for at bruk av diesel er en stor kilde til helseskadelig luft.

– For at dieselavgiften skal komme opp på bensinnivå, må den økes med om lag 2 kroner per liter. Vi forventer at statsbudsjettet for 2017 minsker denne avgiftsforskjellen betraktelig, som et ledd i bedre luftkvaliteten. I tillegg vil økt dieselavgift også styrke jernbane- og sjøtransport i konkurranse med lastebil, som også er bra for miljø og trafikksikkerhet, påpeker Ask Lundberg.

CO2-avgift viktig
Transportsektoren vil måtte kutte sine klimagassutslipp mye de nærmeste åra. CO2-avgiften på både bensin og diesel vil være et viktig virkemiddel for å få dette til.

–Det snakkes mye om det grønne skiftet og grønn omstilling. Dette er ikke noe som skal skje en gang i framtida. Arbeidet må intensiveres nå, for å styrke kollektivtransport og sykkel, få mer gods over fra lastebil til sjø og bane, gjøre det mer lønnsomt med smart arealplanlegging og fremme bruk av elbiler framfor bensin- og dieselbiler. CO2-avgiften på bensin og diesel må økes betydelig, sier Ask Lundberg.

– Ikke sikkert det er positivt for miljøet
Høyre og Fremskrittspartiet vil øke andre fordeler ved å bruke bil, som kompensasjon for marginalt høyere drivstoffavgifter.

– Økt pendlerfradrag vil bety at reising subsidieres enda mer. Det er ikke miljøet tjent med. Heller ikke lavere bompenger. Dersom lastebiltransportørene skal få gunstigere avskrivningsregler, er det fare for at lastebilens rammebetingelser styrkes ytterligere. Det er slett ikke sikkert at forslaget totalt sett gir noen forbedring for miljøet. Vi forventer at Stortinget overkjører regjeringen og får til et grønt skatteskifte til beste for miljøet, avslutter Silje Ask Lundberg i Naturvernforbundet.