Du er her:

Høringsuttalse - Knutfoss kraftverk


Knutfoss
Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag har gitt høringsuttalelse i forbindelse med søknad om tillatelse til regulering av Møkkelvatnet og utbygging av Knutfoss kraftverk, Grong kommune.

NATURVERNFORBUNDET I NORD-TRØNDELAG

Postboks 132,

7702 Steinkjer

Til NVE-Konsesjons- og tilsynsavdelingen Steinkjer,19.mai 2005

Postboks 5091 Majorstua

0301 OSLO

Høringsuttalelse: Knutfoss Kraft AS.

Søknad om tillatelse til regulering av Møkkelvatnet og bygging av Knutfoss kraftverk i Elstadelva, Grong kommune

Innledning:

Møkkelvatnet er ett av Grong kommunes mest benyttede fiskevann knyttet til familiebasert friluftsliv. Mange familier tilbringer gjerne kvelden nede ved Møkkelvatnet med fiskestang og bålkos. Møkkelvatnets særpreg i friluftslivssammenheng skyldes at det har en god ørrettstamme. Det er forholdsvis lett å få fisk og fisken har en særegen god smak. I tillegg er vatnet lett tilgjengelig, da det ligger like ved en mye benyttet skogsbilvei mellom Harran og Sandøladalen.

Det er ett titals fritidsbåter fast plassert rundt Møkkelvatnet, samt noen hytter i området rundt vatnet.

Vurdering:

En regulering av Møkkelvatnet vil demme ned ca. 200 daa og vannspeilet vil kunne variere med ca. 3,0 meter.

I rapport; "Elstadelva, Grong kommune-virkninger av planlagt kraftutbygging på biologisk mangfold", Zoologisk notat 2004-6, NTNU. påpekes følgende forhold spesielt:

- Det er i Elstadelva påvist rødlistearten Elveperlemusling, denne står i fare for å bli nedslammet og dø ut ved en kraftutbygging i elva.

- Det er videre påvist enda to rødlistearter i elva, som vil kunne dø ut ved enn tørrlegging av enkelte elvestrekninger. Dette gjelder konkret døgnflua- caenis rivulorum- og vårflue arten-ceratopsyche silfuenii-. Ved en kraftytbygging kreves det pålegg om minstevannføring i elva for å kunne redde disse to artene.

- Rødlistearten Sangsvane vil få ødelagt sitt årlige rasteområde i Møkkelvatnet, dersom dette reguleres.

- Rapporten påpeker videre at den gode fiskebestanden i Møkkelvatnet forventes å bli negativt berørt ved en regulering av vatnet.

- Videre forventes laks og ørret å bli negativt berørt nedstrøms Knutfoss, mellom Hestdalfoss og Knutfoss (ørret), i Hyllfossen (ørret), samt i elveområdene nedstrøms dammen ved utløpet av Møkkelvatnet (ørret). Ved en utbygging kreves det derfor at det fastsettes en årlig minstevannføring for hele Møkkelvasselva/Elstadelva.

Konklusjon:

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag har vært i tvil om grunnlaget for å uttale seg om søknaden, og vi støtter de synspunkter som fremkommer i uttalelsen av 12.5.05 fra Fylkesmannens Miljøvernavdeling om kvaliteten i underlagsmaterialet.

Dersom søknaden mot formodning blir realitetsbehandlet nå til tross for Fylkesmannens tilrådning, går Naturvernforbundet sterkt i mot en regulering av Møkkelvatnet som magasin for kraftutbygging i Elstadelva. Dette skyldes at Møkkelvatnet er spesielt viktig som arena for fritidsfiske og at det benyttes i stor grad av familer i friluftslivsammenheng. Videre er det sentralt å ivareta den gode fiskebestanden i Møkkelvatnet, samt å sikre rasteområdet for rødlistearten sangsvane.

En kraftutbygging i Elstadelva, uten en regulering av Møkkelvatnet, kan under tvil godtas ut fra det grunnlagsmaterialet som nå er tilgjengelig. Dette krever i midlertid at det fastsettes en årlig minstevannføring i elva for å berge de to rødlistede flueartene, samt at tiltak iverksettes for å hindre nedslamming av lokalitetene med rødlistet elveperlemusling.

Med vennlig hilsen

Per Flatberg

Fylkesleder

Kopi: Naturvernforbundet i Namdalen

Norges Naturvernforbund

Samarbeidsrådet for naturvernsaker (SRN)

Forum for Natur og Friluftsliv i N-T

Fylkesmannens Miljøvernavdeling