Du er her:

Omfattende hiuttak av jervunger og mordyr må stoppes!!

Norges Naturvernforbund reagerer meget sterkt på Miljøvernminister Bjørnøy sitt pålegg om å starte en omfattende etterstrebelse av jervunger og jervemødre som ligger i hi - på tross av prinsippet om yngletidsfredning. Naturvernforbundet har skrevet brev til Bjørnøy i denne anledning hvor det oppfordres til å revurdere dette sterkt kritiserte utspillet fra MD. Hiuttak av jerv er en fullstendig uakseptabel måte å regulere en bestand på.Les brevet fra Naturvernforbundet under.
I en pressemelding 21. mars oppfordrer Bjørnøy til økt bruk av hiuttak når det gjelder jerv. Det er meget spesielt at en miljøvernminster går slik ut.

Her er brevet Naturvernforbundet sendte miljøvernministeren 5.april 2006.

Miljøvernminister Helen Bjørnøy

Pb 8013 Dep

0030 Oslo

Oslo, 5. april 2006

Det omfattende hiuttaket av jerveunger og mordyr må stoppes!

Norges Naturvernforbund reagerer meget sterkt på ditt pålegg til Direktoratet for Naturforvaltning om å starte en omfattende etterstrebelse av jerveunger og jervemødre. Denne "jakten" er igangsatt eller skal starte opp i jervens leveområder i Sogn og Fjordane, Midt-Norge, Nordland, Troms og Finnmark.

Det du i pressemelding av 21. mars karakteriserer som "ekstraordinære uttak" får med det omfang som er beordret, et klart preg av et ordinært tiltak. At det i hvert fall med stor tilfredshet blir oppfattet og ikke minst bevisst utnyttet slik av de parter og organisasjoner som ønsker å holde bestanden av jerv på et lavmål, fremgår tydelig av de reaksjoner som er kommet fra dette hold.

Norges Naturvernforbund vil bestemt advare mot at en slik oppfatning skal festne seg til en etter hvert politisk akseptert norm - for spesielt de regionale rovviltnemndene - som det kan bli vanskelig å komme seg ut av.

Norges Naturvernforbund er som kjent ikke i mot enhver regulering av bestanden av jerv, men det må skje innenfor forsvarlige bestandsrammer og med metoder som er alment aksepterte.

Hiuttak av jerv er så bestemt ikke en slik metode.

I jakten på jervehi har du tillatt en utstrakt bruk av motoriserte hjelpemidler som skuter og helikopter, noe som i seg selv er betenkelig. Det imidlertid vi, og svært mange med oss, reagerer sterkest på, er den påfølgende utgravingen fra hiet av jerveunger med påfølgende avliving og også, om mulig, å få tatt livet av mora.

Realitetene bak det moderate begrepet "hiuttak" er forkastelig. Handlingen strider mot en grunnleggende etisk og moralsk rettsoppfatning av hva som er rett og hva som er galt.

De utallige reaksjoner vi har mottatt etter visningen på TV-2 fredag 31. mars om uttaket i Sørfold, bekrefter dette.

Du er selvfølgelig klar over at de hiuttak du har beordret, er direkte i strid med viltlovens anerkjente prinsipp om yngletidsfredning. I respekt for våre medskapninger har vi pålagt oss en plikt til å la dyrene være i fred i denne for arten livsviktige tiden.

Vi forventer at du forstår og har respekt for disse verdier.

At hiuttak som metode står i fare for å bli oppfattet som en tillatt og ordinær beskatningsform, har vi som et siste eksempel registrert ved søknaden fra Meråker kommune (av 15. mars), som nå ligger til behandling i DN. Her "finner Meråker kommune det nødvendig å fremme søknad om uttak av alle jerv-hi utover et antall på 1 stk yngling innenfor et samlet område som tilsvarer Feren Reinbeitedistrikt og den delen av Essand Reinbeitedistrikt som ligger i Stjørdal og Meråker kommuner".

Vi forutsetter at DN ikke innvilger en slik søknad, blant annet i lys av formuleringene i utkastet til forvaltningsplan for regionen der det blant annet heter at "Området med mål om yngling av jerv skal sikre en kontinuerlig utbredelse av jerv mellom den nordnorske og den sørnorske jervebestanden. Dette innebærer at ynglingene skal være mest mulig jevnt fordelt i disse områdene"

Vi finner også grunn til å minne om den begrensede effekten av hiuttak - slik det ble bekreftet av Norsk institutt for Naturforskning i det nevnte TV-2 innslaget fredag 31. mars. Et hiuttak har effekt bare for den første beitesesongen fordi nye jerver vil oppsøke og benytte seg av de samme yngleområdene som den familien som ble drept, benyttet seg av.

KONKLUSJON

  • Norges Naturvernforbund vil med dette oppfordre deg til å revurdere din henstilling til DN om hiuttak av jerv.
  • Det er svært alvorlig dersom den omfattende tillatelsen fører til en snikinnføring av hiuttak som en ordinær og for forvaltningsorganene akseptabel reguleringsmetode.
  • Metoden kan aldri bli akseptabel for folk flest. Den skaper sterke reaksjoner, den strider mot en generell rettsoppfatning av hva mennesker kan tillate seg av oppførsel overfor dyr. Metoden er for øvrig stikk i strid med viltlovens anerkjente prinsipp om yngletidsfredning.
  • Bestandsregulering av jerv må skje ved lisensjakt.
  • For å redusere skadene på sau og rein må det dessuten satses langt sterkere på forebyggende tiltak.

Med vennlig hilsen

Norges Naturvernforbund

Lars Haltbrekken

leder