Du er her:

Ulvig Kiær AS bringes inn for klagenemnda for miljøinformasjon


Tiurleik. Ill.foto: Ingvar Stenberg
Ulvig Kiær AS, som driver Norges største private skogeiendom, nekter å gi relevant miljøinformasjon til Norges Naturvernforbund og WWF. Selskapet kom i naturvernorganisasjonenes søkelys etter at det drev ulovlig hogst i fjellskog. Hogsten ødela en storfuglleik. Da organisasjonene etter en befaring ba om landskapsplan og miljøregistreringsrapporter, ga Ulvig Kiær AS mangelfult svar. - Dette er selvsagt uakseptabelt, sier fylkesleder Per Flatberg i Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag. - Derfor bringer vi nå saken inn for klagenemnda for miljøinformasjon.

- Det er oppsiktsvekkende at et så stort selskap som driver profesjonelt skogbruk og har miljøsertifisering, opptrer så uprofesjonelt overfor omverdenen. Man burde forvente godt faglig nivå både når det gjelder miljøambisjoner, kjennskap til lovverk og håndtering av henvendelser, sier Flatberg.

Namskogan kommune avslørte den ulovlige hogsten i fjellskog og ødeleggelsen av tiurleiken i en befaringsrapport 19.12. 2005. Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag gjorde en befaring i området og var lite tilfreds med resultatet. – Ulvig Kiær bør miste miljøsertifiseringen, konkluderte Per Flatberg. Deretter ba Naturvernforbundet Ulvig Kiær AS om relevante miljødata.

- Vi har fått svært lite tilfredsstillende svar på våre konkrete henvendelser om dette. Etter netsen to måneder fikk vi svar, men ikke i en slik form at våre spørsmål omkring relevant miljøinformasjon ble besvart. Ved å unnlate å gi tilfredsstillende miljøinformasjon, begår Ulvig Kiær AS etter vårt syn et klart og alvorlig brudd på informasjonsplikten i henhold til lov om tilgang på miljøinformasjon, sier Per Flatberg.

I sitt brev til klagenemnda for miljøinformasjon skriver WWF og Norges Naturvernforbund avslutningsvis: ”Vi ber om at den manglende oppfølgingen på konkrete miljøhenvendelser i denne saken vurderes opp mot de premisser miljøinformasjonsloven setter og de prinsipper den er ment å ivareta.”

Les brevet til klagenemnda

Les tidligere sak: - Ulvig Kiær AS bør miste miljøsertifiseringen

Temaside: Skog

Nettsiden til Naturvernforbundet i Nord- Trøndelag