Du er her:

Nyheter

Naturvernforbundet fornøyd med forslaget til vern av Skardsfjella-Hyllingsdalen i Sør-Trøndelag

10.05.2007:

Forslag til landskapsvern og opprettelse av 4 naturreservater i Røros og Tydal kommuner er nå på sentral høring fra Direktoratet for naturforvaltning (DN). - Norges Naturvernforbund foreslo allerede på 1970-tallet et landskapsvernområde i disse grensetraktene mot Sverige. Det er derfor svært hyggelig at dette nå er i ferd med å bli realisert. Vi er meget godt fornøyd med verneforslaget, slik det nå foreligger fra DNs side, sier leder Lars Haltbrekken.

Strid om kalkbrenneri på Ørin i Verdal

09.05.2007:

Flere beboere i Verdal reagerer nå på at det bygges en kalkfrabrikk på Ørin i Verdal, uten at Statens Forurensningstilsyn har gitt utslippstillatelse. Tilsynet ventes å ferdigbehandle søknaden i løpet av høsten, og fabrikken skal etter planen stå ferdig allerede i november. Både Aftenposten og VG har omtalt denne saken, som engasjerer mange i kommunen.

Styrets arbeidsprogram for 2007

04.05.2007:

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag skal fortsette å arbeide med dagsaktuelle saker. Det er derfor ikke mulig og heller ikke ønskelig med et fullstendig og utfyllende arbeidsprogram. Under er listet opp saker vi ønsker å ha særlig fokus på. 1. Klima De pågående klimaendringene er menneskeskapte og derfor også vår utfordring. Fylkeslaget vil prioritere konkrete lokale tiltak, som angitt i det sentrale arbeidsprogrammet, og gjennomføre klimavettkampanje. Arbeide for at det vedtas energi- og klimaplaner i fylkeskommunen og i de enkelte kommuner, samt at det opprettes regionalt klimafond. 2. Energi Fortsette kampen mot forurensende gasskraftverk på Skogn, arbeide for fylkesplan/regional plan for vindkraft, og påvirke arbeidet i fylkeskommunen med fylkesplan for småkraft. Arbeide for energieffektivisering og energisparing, samt sterkere satsing på bioenergi. Følge opp konsesjonssaker for småkraftverk og for vindkraftanlegg og ledningsnett. Gjennomføre et småkraftseminar sammen med FNF i N-T, S-T og Nordland. Bidra med gjennomføringen av et regionalt energiseminar. 3. Oljevernberedskap Arbeide for å bedre oljevernberedskapen på Trøndelagskysten. 4. Klassisk naturvern Delta i nasjonalparkrådene for Blåfjella/Skjækerfjella og Lierne nasjonalparker og i rådgivende utvalg for Børgefjell/Byrkije nasjonalpark. Følge utviklingen i Tromsdalen. Arbeide med motorferdsel i utmark, bevaring av kystnaturen og strandsonen, fortsette arbeidet med skogvern, rovviltforvaltning og fjellrevprosjektet. Arbeide med marine vernesaker og oppdrettspørsmål. 5. Friluftsliv og naturglede Fortsette arbeidet i Forum for natur og friluftsliv (FNF). Ha egne arrangementer og/eller i samarbeid med andre av FNF-organisasjonene. 6. Naturbasert reiseliv Følge utviklingen i naturbasert reiseliv og økoturisme, samt alternativ næringsutvikling i tilknytning til verneområder. 7. Miljøgifter Følge opp lokalt foreslåtte tiltak i det sentrale arbeidsprogrammet og sette fokus på forurensningsaker. 8. Organisasjon og økonomi -Fortsette og utvikle samarbeidet med Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag om saker og sekretærfunksjoner. -Arrangere felles Høstmøte med utdeling av Trøndersk Natur- og miljøpris. -Medlemsverving: Lage en løpeseddel for lokal verving/reverving. Sende ut informasjon til skoler og bedrifter om medlemskap. -Prioritere inntektsbringende tiltak. -Konsolidering av lokallagene, og få reetablert lokallag i Verdal. -Få kontaktpersoner i flere av kommunene i fylket. -Legge til rette for at flere kan engasjere seg i enkeltsaker/temaer. -Styrke samarbeidet med Natur og Ungdom. -Videreutvikle nettsida. 9. Dialogskaping Styrke samarbeidet med Fylkesmannen og NTFK, og delta i arbeidet med ny fylkesplan. Fortsette dialogen med næringsorganisasjonene og politiske partier, og søke å påvirke beslutninger i Fylkestinget.

Mer bjørn i Norge, men langt igjen til bestandsmålet

Mer bjørn i Norge, men langt igjen til bestandsmålet

17.04.2007:

Det var 71 bjørner i fjor. Det viser en undersøkelse som ble utført for Direktoratet for naturforvaltning i fylkene fra Trøndelag og nordover. - Endelig en positiv melding om bjørn, sier Lars haltbrekken, leder i Norges Naturvernforbund. - Men bjørnen er likevel en utrydningstruet art, og det er langt igjen til målet som Stortinget har vedtatt om 15 ynglinger i året.

Viser fra 25 til 28 av totalt 45 artikler