Du er her:

Forslag om uforsvarlig høy avskyting av gaupe i region 6

Naturvernforbundet påklager rovviltnemndas vedtak om felling av 33 gauper og reservekvote på 4 dyr. - Andelen av voksne hunngauper er uforsvarlig høy i forhold til den kunnskap en har om bestanden. I 10-årsperioden vi har statistikk for, har det ikke vært høyere hunndyrkvote enn 15 gauper. Nå er den på 24 og nesten tredoblet fra 2006. Dette kan ikke godtas, sier Per Flatberg, leder av Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag.
- Rovviltnemndas vedtak betyr at rundt 30 prosent av den bestanden fylkesmannen anslår vi har, kan skytes. Og vi snakker faktisk om en rødlisteart! tilføyer Ottar Michelsen, leder av Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag.

De to fylkeslagene har sendt klage på nemndas vedtak til Miljøverndepartementet. Klagen er gjengitt i sin helhet nedenfor.

Les tidligere saker:
18.04.2006 Naturvernforbundet vil ha meir gaupe i Møre og Romsdal
01.02.2006 Klage på rovviltnemdas beslutning om størrelse på gaupekvote i region 6

Temasider: Artsvern, rovdyr og vilt Rovdyrbiblioteket Hva er en rovviltnemnd?

- Ja, dette er en viktig sak! Jeg vil gjerne vite mer om hvordan jeg kan bli medlem eller på annen måte støtte Norges Naturvernforbunds arbeid.

Her følger brevet:

NATURVERNFORBUNDET I NORD-TRØNDELAG

NATURVERNFORBUNDET I SØR-TRØNDELAG

Til Miljøverndepartementet
Via sekretariatet for Rovviltnemnda i region 6

Fylkesmannen i Nord-Trøndelag

2007-01-23

Klage på vedtak i rovviltnemnda i region 6 om kvote for betinget kvotejakt på gaupe i 2007

Naturvernforbundet i Nord- og Sør-Trøndelag klager med dette inn for iljøverndepartementet vedtaket om gaupekvote fattet av rovviltnemda i region 6 i møte 15. januar 2007.

Vi ber om at klagen får oppsettende virkning.

Begrunnelsen for dette er at vedtaket er gjort så sent at det ikke er noen reell mulighet for å få behandlet klagen før jakten starter 1. februar. Dette er en høyst udemokratisk saksbehandling.

Vår begrunnelse for klagen er som følger:

1. Forskrift om forvaltning av rovvilt, fastsatt ved Kgl.res. 18. mars 2005. Vi har tatt utgangspunkt i denne forskriften. Vi mener at Rovviltnemda i region 6 ikke har fulgt opp denne forskriftens intensjon:

§1 Formål, første ledd, kommentarer til forskriftens enkelte bestemmelser

” formål med denne forskrift er å sikre en bærekraftig forvaltning av gaupe.….. Innenfor en slik ramme skal forvaltningen også ivareta hensyn til næringsutøvelse og andre samfunnsinteresser.

Med henvisning til viltloven, står det ”…..at det å ta vare på viltet og viltets leveområder har forrang fremfor høsting av viltressursene”
Videre står det: ”Gaupa er en jaktbar art, men også denne er fåtallig, og krever forvaltningsmessige tiltak for å sikre overlevelsen. Dette innebærer at målsettingen om en bærekraftig forvaltning er et overordnet hensyn ved forvaltningen av disse artene”.

Det har vært en økning i gaupebestanden, men det er mangelfull kunnskap og dokumentasjon av den faktiske bestanden.

Den nye rødlista har gaupa som sårbar art, og det vil være naturlig at føre-var-prinsippet må veie tungt når kvoten for jakt fastsettes.

Etter vår mening er kvoten på 33 gauper og reservekvote på 4 gauper - derav en meget høy andel av voksne hunngauper - uforsvarlig høy i forhold til den foreliggende kunnskap om bestanden. Ikke siden 1997 har det vært en høyere totalkvote, og både startkvoten og hunndyrkvoten er den høyeste i perioden vi har oversikt over (fra 1996). Det har i denne perioden ikke vært høyere hunndyrkvote enn 15 gauper i noe år, mens den nå er på 24 (23+1). Det er nær en tredobling av hunndyrkvoten fra 2006.

Vedtaket vil innebære en fellingsprosent på omkring 30 i forhold til den bestanden som fylkesmannen anslår - og det for en rødlisteart.

Det har vært økt skadeomfang både på sau og rein i 2006 sammenlignet med 2005, men ikke så dramatisk at skadene begrunner en slik økning i gaupekvoten som nemnda har vedtatt.

Innvirkningen av kvotejakt på skadeomfanget er også i følge gaupeforskere noe usikker.

2. Vi reagerer spesielt på vedtaket når det gjelder kvotejaktområde 8.

Direktoratet for naturforvaltning(DN) har i sin uttalelse 8.9.06 til forvaltningsplanen for region 6 pekt på at dette området nord-øst i Nord-Trøndelag ”har historisk sett vært og er fortsatt et viktig område for utveksling av gaupe mellom Norge og Sverige, og det registreres årlig ynglinger av gaupe innenfor området. Høy avskytning av gaupe i dette området vil kunne ha innvirkning på bestanden og bestandsutviklingen både i Nordland, Nord- Trøndelag og i Nordland.” (Vår understrekning.).

DN peker også i sin uttalelse på at dette er et område som vil bli prioritert ved fordeling av midler til forebyggende og konfliktdempende tiltak.

Det er meget forbausende og sterkt beklagelig at nemnda har valgt å ikke ta hensyn til DNs påpekninger.

Etter vår mening er dette uforsvarlig forvaltning basert på rent politiske vurderinger uten faglig grunnlag.

3. Det er målsetting i forvaltningsplanen at gaupebestanden i Sør-Trøndelag skal økes, og at det innebærer forsiktighet med tanke på tildeling av kvoter for jakten i de søndre delene av Nord-Trøndelag. Dette følges ikke opp i nemndas vedtak.

Kvotene i Innherredskommunene burde vært lavere.

Konklusjon:

Naturvernforbundet mener at en relativt stor gaupebestand i Nord-Trøndelag er helt avgjørende for spredning av gaupe til tilgrensende områder. Konsekvensen av nemndas vedtak kan bli en kraftig nedgang i gaupebestanden tilsvarende det en så da det var høye jaktkvoter i noen år fra 1996.

En må også regne med en viss ekstraordinær avgang av gaupe, jfr. 2006-tallene.


Vi krever at kvoten må reduseres vesentlig i forhold til nemndas vedtak, og dette gjelder i særlig grad for hunndyrkvoten. De faglige innvendinger som DN har kommet med når det gjelder høy avskytning i området nord-øst i Nord-Trøndelag må føre til en revurdering av kvoten der.

Med hilsen

Naturvernforbundet i Nord-Trøndelag

Per Flatberg (s)


Naturvernforbundet i Sør-Trøndelag
Ottar Michelsen (s)

Kopi: Naturvernforbundet i Møre og Romsdal

Norges Naturvernforbund

Direktoratet for naturforvaltning